Home

Pensjonspoeng arbeidsavklaringspenger

Også enkelte ytelser fra folketrygden som arbeidsavklaringspenger, dagpenger, foreldrepenger, omsorgspenger, pleiepenger og sykepenger regnes også som pensjonsgivende inntekt. Du tjener også opp pensjonspoeng i perioder du mottar uførepensjon, basert på inntekten før du ble ufør og på uføregraden Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og omsorgslønn blir også regnet som pensjonsgivende inntekt. Du kan også få opptjening til pensjonsbeholdningen basert på førstegangstjeneste påbegynt etter 2010; For perioder med uføretrygd blir 18,1 prosent av en antatt inntekt lagt til pensjonsbeholdningen din Arbeidsavklaringspenger er en helserelatert ytelse. Den sentrale vurderingen etter folketrygdloven § 11-5 knytter seg til den enkeltes muligheter til å fungere i et inntektsgivende arbeid, tross helseutfordringer. Mange arbeidstakere kan ha en diagnose/helseutfordringer uten at dette påvirker arbeidsevnen i vesentlig grad Sykepenger og arbeidsavklaringspenger: « Trine er 62 år og har valgt å ta ut fleksibel alderspensjon samtidig som hun jobber. I forbindelse med en ferietur ble hun utsatt for en ulykke som. Arbeidsavklaringspenger (AAP) AAP skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Publisert 02.11.2009 | Sist endret 03.11.2020 Fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger (AAP) Her kan du lese spesielt om overgangen mellom sykepenger og AAP

Pensjonspoeng-beregning - Smarte Penge

 1. Arbeidsavklaringspenger er aktuelt å motta etter at sykepengeperioden er over. Du kan få sykepenger i inntil ett år. Hvis du fortsatt trenger ytelser fra trygden er det her arbeidsavklaringspenger overtar. Du må selv søke om arbeidsavklaringspenger, du går ikke automatisk over på dette
 2. Pensjonspoeng. Pensjonspoeng brukes i dagens alderspensjon for å beregne størrelsen på tilleggspensjonen. For å få pensjonspoeng må man ha inntekt over 1 G (90 068 kroner). Pensjonspoeng i dagens folketrygd gis for inntekt mellom 1 G og 12 G (1 080 816 kroner). Man kan i dag få maksimalt 7,00 pensjonspoeng per år. Pensjonspremi
 3. I folketrygden er pensjonsgivende inntekt med enkelte unntak det samme som personinntekt etter skatteloven. Det betyr at all brutto lønnsinntekt for lønnstakere og beregnet personinntekt fra næring for selvstendige regnes som pensjonsgivende. Mottatte skattepliktige trygdeytelser som sykepenger og arbeidsavklaringspenger inngår også i den pensjonsgivende inntekten, mens det gjelder.
 4. Hvis du får nedsatt arbeidsevne på grunn av «sykdom, skade eller lyte», kan du få innvilget uføretrygd fra folketrygden. Det kan være flere spørsmål som en gjerne vil ha svar på når en får innvilget uføretrygd, eller før en eventuelt søker om uføretrygd. Vi skal ta for oss de viktigste tingene du bør vite om [

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Nedenfor følger det vi anser å være den viktigste informasjonen knyttet til ytelsen og samspillet med sykepenger. Etter at sykepengerettighetene er oppbrukt, vil du kunne ha rett på arbeidsavklaringspenger (AAP) 1.Du får deg jobb før du er 30 og tjener opp pensjonspoeng fra dag 1. 2.Du går arbeidsledig så lenge at du får en sykdom som gir deg ung ufør.Du opparbeider deg ingen pensjonspoeng.Se over. 0. Enkelte ytelser fra folketrygden - arbeidsavklaringspenger, dagpenger, foreldrepenger, omsorgspenger,. Uføretrygdet og pensjon: Så mye uførepensjon har du rett på Her svarer pensjonseksperten på hvilke regler som gjelder for uføretrygdede. SJEKK FORSIKRINGEN: Det kan være greit å sjekke hva du måtte ha av engangsdekninger gjennom jobben, sier Alexandra Plahte, jurist og leder for pensjon i Gabler Steenberg & Plahte. Foto: Gabler Steenberg & Plahte Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Målet med arbeidsavklaringspenger er at du skal klare å skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden med støtte Pensjonspoeng er en faktor som brukes ved beregning av tilleggspensjon som del av flere ytelser fra folketrygden eller NAV.. Man opptjener pensjonspoeng kun av pensjonsgivende inntekt. Pensjonsgivende inntekt fastsettes av skatteetaten.Pensjonspoeng beregnes av inntekt på mer enn 1G (Grunnbeløpet i folketrygden). Årets gjennomsnittlige G benyttes for å beregne pensjonspoeng

Din pensjon beregnes nå basert på alle inntekter du har

Antall år med pensjonspoeng. Inntekt over 1G (1G er 90 068 kroner i dag) gir pensjonspoeng. Inntil 40 år telles med. Du kan tjene opp pensjonspoeng til og med det 75.året; Størrelsen på de 20 beste pensjonspoengene, der inntil 12 G (i dag er 12G 1 080 816 kroner) regnes med i pensjonspoenget. Pensjonstilleg Hvert år gjøres inntekten din om til pensjonspoeng. For å få full alderspensjon trenger du 40 år med pensjonspoeng, men pensjonen din regnes ut på basis av de 20 beste årene. Hvis du er født mellom 1954 og 1962 , tjener du opp alderspensjon delvis etter gamle regler og delvis etter nye regler Utregningen Et pensjonspoeng regnes ut ved å ta pensjonsgivende inntekt og trekke fra årets gjennomsnittlige G, og deretter dele denne summen på gjennomsnittlig G. Hvis pensjonsgivende inntekt er 400.000 kroner, blir årets pensjonspoeng regnet ut slik: (400.000-72.006)/72.006 = 4,5

Rundskriv til ftrl kap

Arbeidsavklaringspenger utgjør kr 66 % av siste års pensjonsgivende inntekt, inntil 6G, eller et gjennomsnitt av de tre siste kalenderårenes pensjonsgivende inntekt dersom det gir et bedre resultat for deg. Ytelsen er satt lavere enn sykepenger Arbeidsavklaringspenger skal sikre arbeidstakere inntekt i perioder de som medlemmer av folketrygden er uten inntekt på grunn av sykdom eller skade og har behov for bistand for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV

Karensperiode og nytt krav om arbeidsavklaringspenger. Et medlem som har mottatt arbeidsavklaringspenger ut maksimal stønadsperiode, se § 11-12, har ikke ny rett til arbeidsavklaringspenger etter §§ 11-5, 11-14, 11-15 eller 11-16 før etter en karensperiode på 52 uker Som tidligere medlem har du ikke rett til pensjon fra Statens pensjonskasse så lenge du har arbeidsavklaringspenger (AAP). Du kan ha rett til såkalt oppsatt pensjon dersom du får uføretrygd fra NAV. Vilkår for uførepensjon Har du ikke hatt inntekt er du allikevel garantert å få arbeidsavklaringspenger som tilsvarer 2 G. Ung ufør. Har du blitt ufør før fylte 26 år, og ikke hatt anledning til å opparbeide deg pensjonspoeng i folketrygden, pga alvorlig sykdom eller skade, skal du ha arbeidsavklaringspenger som minst tilsvarer 2,44 G Hvis du har tapt inntektsevnen, men ikke i en slik grad at du får arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, vil pensjonen bli summen av. 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G) 69 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G; Eksempel. Ola er innvilget 30 prosent uførepensjon fra Statens pensjonskasse. Han har ingen ytelse fra NAV

Pensjonister kan få arbeidsledighetstryg

Arbeidsavklaringspenger - www

 1. pensjon blir veldig lav og slik som jeg forstod det måtte en ha over 3.5 i grunnpensjon for å få en høyere utbetaling
 2. Finansfokus eies og utgis av Finansforbundet, Norges største fagforening for ansatte i finansbransjen
 3. I tillegg til vanlig arbeid, regnes også foreldrepenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og dagpenger fra folketrygden som pensjonsgivende inntekt. - Du kan også få pensjonsopptjening ved ulønnet omsorgsarbeid, dersom du mottar uføretrygd eller hvis du har avtjent verneplikt i 2010 eller senere, sier han

Arbeidsavklaringspenger - Smarte Penge

Pensjonspoeng beregnes av inntekt på mer enn 1G. Pensjonen ble beregnet av opptjeningen i de 20 beste arbeidsårene, sett i forhold til de gjennomsnittlige pensjonspoengene. Omfatter arbeidsinntekt, dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger og arbeidsavklaringspenger Har du hatt 40 % arbeidsavklaringspenger før du innvilges uføretrygd, kan du få innvilget uføretrygd selv om inntektsevnen ikke er nedsatt mer enn 40 %. Blir du ufør i ung alder vil du ikke ha rukket å opparbeide deg tilstrekkelig med pensjonspoeng slik at du kan få en god tilleggspensjon I et Facebook-innlegg kan Jon Helgheim, stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet (Frp) fortelle at partiet hans nå har «fjernet ordningen som gir flyktninger bedre rettigheter enn nordmenn».. Ifølge Helgheim betyr dette at innvandrere tidligere fikk rett til full grunnpensjon «fra dag en», mens nordmenn måtte jobbe i 40 år for å få rett på det samme Bruk de lave rentene: Se på de lave rentene som en mulighet hvis du har lån - enten til å betale ned ekstra, eller til å bygge opp en økonomisk buffer som du kan tære på senere. Sikre deg hvis du har mye gjeld: Ligger du våken om natten på grunn av mye gjeld, så vurder fastrente på hele eller deler av lånet. Hvis inntekten din ikke endrer seg negativt, så kan du heller prøve å.

A til Å om pensjon - regjeringen

Sluttpakker er et effektivt og vanlig virkemiddel for å bli enige om en avslutning av ansettelsesforholdet. Sluttpakker brukes i mange situasjoner, og størrelsen på sluttpakkene varierer mye. Et av de vanligste spørsmålene jeg får er hva som er vanlig innhold i en sluttpakke, og hvor store sluttpakkene er med tanke på økonomiske ytelser Dine utbetalinger - NAV. Her kan du finne trygdeutbetaling og andre utbetalinger du har fått fra NAV de siste tre månedene, som pensjonsutbetalinger (alderspensjon), uføretrygd, sykepenger, overgangsstønad, pleiepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, kontantstøtte med mer. Ytelser fra kommunen, som sosialhjelp, vises ikke i denne tjenesten

Velkommen til vår portal. Sjekk din pensjon. Her kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler Sluttpakke ved usaklig oppsigelse. Tilsvarende vil en klart usaklig oppsigelse, der kravene til prosess og formkrav til oppsigelsesbrevet er brutt, fort kunne gi arbeidstakeren en klar fordel ved forhandlingsbordet.. Mer om usaklig oppsigelse kan du lese i denne artikkelen: Usaklig oppsigelse (ekstern lenke) De enkelte elementer i en sluttpakk

Denne foreslo å slå sammen tidsbegrenset uførestønad med rehabiliteringspenger og attføringspenger. Dette ble gjennomført i 2010. Arbeidsavklaringspenger ble også innført dette året. De som hadde vært TU-mottakere ble i stor grad konvertert til Arbeidsavklaringspenger. Noen oppfylte imidlertid kravene til uførepensjon Ved fortsatt arbeidsuførhet vil andre ytelser som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd Dette gjelder også for et medlem som ikke har pensjonspoeng for de siste tre årene på grunn av. Opplysninger om arbeidsavklaringspenger basert på data fra Nav.( fra og med mars 2010) 1.1 Arbeidsavklaringspenger . Det kan innvilges inntil 3 pensjonspoeng i året til personer som har omsorg for barn under 7 år eller som utfører ulønnet omsorgsarbeid for syke,. Mer om grunnbeløpet og om beregning av pensjonspoeng finner du på nav.no. Vi bruker cookies. Denne siden bruker cookies. Ved å bli værende eller trykke på knappen under, godkjenner du bruk av dette for analytiske formål. Ikke spor meg Det er greit. Til toppen Om Skatteetaten. Kontakt oss; Jobbe i Skatteetaten; Om.

Digitale tjenester og oppgaver for arbeidsgivere samlet. Privatperson. Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjeneste Stillingsprosent og pensjonspoeng. Dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og omsorgsstønad blir også regnet som pensjonsgivende inntekt Du tjener også opp pensjonspoeng i perioder du mottar uførepensjon, basert på inntekten før du ble ufør og på uføregraden Også personer som ikke har vært yrkesaktive kan få uføretrygd, men også de må som hovedregel gjennom en periode med forsøk på rehabilitering mens de mottar arbeidsavklaringspenger. Fra 2015 ble den tidligere uførepensjonsordningen i folketrygden endret til ny uføretrygdordning

Erstatning for inntektstap. En personskade kan resultere i redusert inntektsevne. Skadeserstatningsloven § 3-1 hjemler skadelidtes rett til erstatning for inntektstap når skaden forårsaker tapte inntekter. Erstatning for tap i inntekt og framtidig erverv fastsettes særskilt og under hensyn til skadelidtes muligheter for å skaffe seg inntekt ved arbeid som med rimelighet kan ventes av. Pensjon? Det er sannsynligvis ikke det første du tenker på når du ser for deg hvordan fremtiden din vil bli. Men selv om det sannsynligvis er førti eller til og med femti år til det er aktuelt for deg å ta ut alderspensjon, er det likevel viktig at du kjenner til de konsekvenser valgene du gjør i dag får for pensjonen din

pensjonsgivende inntekt - Store norske leksiko

Hva betyr det for min pensjon at jeg får uføretrygd? - Det

På same måte som anna pensjonsgjevande inntekt, vil fosterheimsgodtgjersla du får inngå i grunnlaget for opptening av pensjonspoeng. Sjukepengar Dersom fosterheimsforholdet må avsluttast på grunn av sjukdom, gir folketrygdlova forsterforeldre rett til sjukepengar For tidsrommet fra uføretidspunktet, se § 12-8, til uføretrygd blir utbetalt, godskrives det pensjonspoeng dersom opptjente pensjonspoeng på grunnlag av pensjonsgivende inntekt etter § 3-13 er lavere, se også § 3-14 femte ledd.Det skal likevel ikke regnes med pensjonspoeng etter tredje ledd for år før medlemmet fyller 20 år Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 15-3: Oppsigelsesfrister . Første ledd - 1 måneds oppsigelsesfrist som hovedregel. Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 1 er at den gjensidige oppsigelsesfrist er 1 måned Ung ufør er ikke egen utbetaling, men et tillegg du kan ha på ordinær uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Hva du får utbetalt i ung uføre avhenger av hvilken sivilstand du har. Altså om du er gift, partner, samboer eller enslig. Det er samme beregning for de som er gift, partner eller samboer pensjonspoeng. FFO støtter at navnet på den nye, tidsavgrensede stønaden blir arbeidsavklaringspenger AID ber i sitt høringsnotat om synspunkter på forslaget til navn på den nye, tidsavgrensede stønaden. Slik FFO vurderer det er arbeidsavklaringspenger et navn på den nye stønade

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ikke rett på feriepenger. Har man mottatt dagpenger eller arbeidsavklaringspenger før foreldrepengeperioden begynner, har man heller ikke rett til feriepenger av foreldrepengene. Tilbake til innholdsoversikt. Søknadsprosess og aktuelle skjem De siste tre årene før uttak av AFP kan du ikke ha 52 uker med 100 prosent sykepenger, arbeidsavklaringspenger og lignende ytelser fra NAV. Så lenge du har jobbet minst 20 prosent, telles ikke ukene med gradert sykemelding. Hvis du mottar, eller har mottatt, uføretrygd fra NAV (hel eller delvis) etter du har fylt 62 år, kan du ikke få AFP Arbeidsplassen er et nytt møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere. Her får du oversikt over arbeidsmarkedet Når det skal vurderes om vilkårene i § 3-17 er oppfylt, og når framtidige pensjonspoeng etter § 3-18 skal beregnes, ses det bort fra år da vedkommende er godskrevet pensjonspoeng på grunnlag av omsorgsarbeid, se § 3-16. Året før og året etter slike år anses da for å følge umiddelbart etter hverandre

Alderspensjon i Norge. I Norge ytes alderspensjon etter lov om folketrygd til personer over 67 år. Pensjonsordningen er en viktig del av det norske velferdssystemet.Med en pensjonsalder på 67 år har Norge høyere pensjonsalder enn mange andre land, men det norske pensjonssystemet regnes i alt vesentlig for å være et godt system. Dette både i forhold til sosial utjevning og fordeling. Privatperson. Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjeneste Pensjon og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger er skattefrie i Norge når du ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden. For mer informasjon se Kildeskatt på pensjon og uføreytelser på skatteetaten.no Kapittel 3 Pensjonskomponentene, trygdetid, pensjonspoeng 523 § 11-13 Arbeidsavklaringspenger til et medlem som ikke har opparbeidet seg ny rett til sykepenger .. Ytelsen kommer i tillegg til ytelser man måtte motta fra folketrygden; arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Uførepensjonsdekningen for offentlig ansatte er tilsvarende tre prosent for lønn opp til 6G og 69 prosent for lønn mellom 6-12G. I tillegg ytes et fast tillegg lik 25 prosent av G - som med dagens G utgjør 24.221 kroner

Arbeidsavklaringspenger (AAP) - Skadeside

Fortsette på arbeidsavklaringspenger eller søke om ung ufør? Her ligger relevante trygdeforskrifter, Så at det var spørsmål om pensjonspoeng. Jeg har fått innvilget ung ufør men har to år hvor jeg hadde en inntekt som gav 4,3 i pensjonspoeng. Ung ufør gir 3,5 Mottar du arbeidsavklaringspenger på søknadstidspunktet er det tilstrekkelig at inntektsevnen din vil alderspensjonen beregnes på grunnlag av pensjonspoeng du får godskrevet for hvert år.

Arbeidsavklaringspenger - Ftrl kap 11 - Trer i kraft mars 2010 - Erstatter: rehabiliteringspenger, attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad, - 3,5 pensjonspoeng for hvert år med ulønnet omsorgsarbeid for barn under 7 år eller andre pleietrengend Arbeidsavklaringspenger - Ftrl kapittel 11 - Trådte i kraft mars 2010 - Erstatter: rehabiliteringspenger, attføringspenger, o Forskjeller også, jf. for eksempel framtidige pensjonspoeng - Fribeløp 1 G, ftrl § 12-12 - Ny uføretrygd - se nedenfor 10.Overgangsstøna Arbeidsavklaringspenger. Gjenlevendepensjon. Pensjonsreformen. Først skal ny alderspensjon innføres - 2010-2011. Implementerer også ny AFP-ordning - i offentlig og privat sektor. Privat sektor - klar. Offentlig sektor - klar (kan komme endringer) Fra pensjonspoeng til pensjonskonto pensjonspoeng dersom opptjente pensjonspoeng på grunnlag av pensjonsgivende inntekt etter § 3-13 er lavere, For personer som mottar arbeidsavklaringspenger når krav om uføretrygd settes fram, er det tilstrekkelig at inntektsevnen er varig nedsatt med 40 prosent Du må ha minst 10 år med pensjonspoeng til folketrygden etter fylte 50 år; For AFP mellom 65 og 67 (tjenestepensjonsberegnet) år må du har vært medlem i offentlig ordning i minst 10 år etter fylte 50. Du kan ikke tjene mer enn 15 000 kroner. AFP reduseres med 40% av hver krone du tjener over 15 000

Får man pensjonspoeng av dagpenger og sykepenger - Åpent

• Etter et år med sykepenger går du over til arbeidsavklaringspenger. • Ved varig arbeidsuførhet før fylte 26 år beregnes tilleggspensjon ut fra 3,5 pensjonspoeng. ARBEIDSAVKLARINGSPENGER (erstatter rehab.penger, attf.penger og tidsbegrenset uførestønad) X Arbeidshefte IV (lilla fane) s. 467 f. Påført inntektstap - anvendelse av tapsbegrensningsplikten Generelt tapte pensjonspoeng er erstatningsmessig, jf. Ølberg (på s. 1536 Temaområde Undertema: Datatabell: Tabell gyldig fra: Tabell gyldig til: Tabell oppdatert til: Arbeidsavklaringspenger: Arbeidsavklaringspenger: F_AAP: 20100 2020: Fagforbundet og LO bidro til at opposisjonen på Stortinget fikk gjennomslag for større krisepakke for bedrifter, lønnskompensasjonsordning for permitterte arbeidstakere, forlengelse av maksimale stønadsperioder for arbeidsavklaringspenger og dagpenger, forlengelse av å kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring, doblet antall omsorgsdager og utvidet permitterings lengden til. Innføre pensjonspoeng for alle fosterforeldre som må ta yrkespermisjon for å følge fosterbarnet. herunder å utrede muligheten for en sammenslåing av dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) for å sikre fleksibilitet og hindre negative incentiveffekter i trygdesystemet

Uføretrygdet og pensjon: - Så mye uførepensjon har du rett p

Helsepersonell bør snakke med pårørende om vanlige fysiske og psykiske helseutfordringer ved det å være pårørende over tid. Pasientens eller brukerens behandler eller kontaktperson, eller en uavhengig pårørendekontakt kan gjennomføre slike samtaler Pensjonspoeng. Pensjonspoeng brukes for å beregne tilleggspensjonen fra folketrygden. De fastsettes hvert år ut fra årsinntekten og gjennomsnittlig grunnbeløp for det samme året. Gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene utgjør sluttpoengtallet som brukes ved beregning av tilleggspensjon. Samordnin Kryss av for husk meg for � huske min pålogging (gjelder for all påloggingsmekansimer) Husk meg Husk me I denne artikkelen evaluerer jeg kausale effekter av arbeidspraksis og opplæringstiltak for ordinære jobbsøkere i perioden 2003-2012. Det legges vekt på gjentatt og sekvensiell deltakelse på tiltakene, og jeg ser nærmere på de vanskeligstilte gruppene. Estimering og simulering av forløpsanalysemodellen viser at arbeidspraksis har moderate (hvis noen) positive effekter på.

Hvor mye har du krav på i arbeidsavklaringspenger

LIER (VG) Sture Arntzen (72) har vært Ap-medlem i et halvt århundre. Den tidligere LO-kjempen synes det er «jævla trist» at partiet vaker rundt 20 prosent. Han vil ha Raymond Johansen som ny. arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Men i motsetning til i folketrygden er det ingen nedre grense for uføregrad i pensjonskassen. 6 o Du må ha minst 10 år med pensjonspoeng i folketrygden etter fylte 50 år til og med året før fratredels Du kan søke i fritekst, men ikke alle ord i basen er søkbare. Prøv med alternative eller kortere søkebegrep hvis du ikke får treff

Pensjonspoeng - Wikipedi

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Kundeportalsidene for Bergens Tidende. Vi behandler din forespørsel, vennligst vent. Bergens Tidend

Hvordan beregnes min alderspensjon? - Det er din pensjo

Logg inn til din konto. Brukernavn * Passord De 20 beste inntektsårene dine avgjør hvor stor pensjonen din blir. Full alderspensjon krever 40 års opptjening. Pensjonsopptjeningen din blir uttrykt gjennom pensjonspoeng. Er du født i 1943 eller senere kan du få opptjening for pensjonsgivende inntekt fram til fylte 75 år

 • Mangler bakepapir.
 • Svane zense kontinental.
 • Asdf 1.
 • Ivar koteng kone.
 • Naturalismen kjennetegn.
 • Where does jon olsson live.
 • Patellarückflächenersatz knie.
 • Alleinerziehenden netzwerk.
 • Experimenten op mensen.
 • Manuel de aldaco.
 • Wetter de rathenow.
 • Joseph gordon levitt height.
 • Hofstube deimann.
 • Mestergull sandvika.
 • Fannerup jysk.
 • Purple drank kaufen.
 • Aalborg jubilæums akvavit.
 • Hotel trier.
 • Verkaufsoffener sonntag mönchengladbach.
 • Høvleriet 2017.
 • Fjerne underlivshår.
 • Shishi kontakt.
 • Førerkort klasse be pris stavanger.
 • Old school runescape saradomin.
 • Silvesterball bad aibling.
 • Landesregierung sachsen parteien.
 • Raumnes historielag.
 • Erik erikson åtte faser.
 • Olje varmekraftverk.
 • Mestergull sandvika.
 • Cf 2205 test.
 • Unimicro butikkdata.
 • Gd.no sport.
 • Skandinavien norden.
 • 1 2 zimmer wohnung weingarten.
 • Hvordan kjøre snøscooter.
 • Delta tvnorge.
 • Bierfass reinigungsanlage.
 • Synthetic dreads waschen.
 • Alex skrivebord ikea.
 • Promise return.