Home

Lesekurs ungdomstrinnet

Last ned lesegleder Karin Paulsens sine lesetips for ungdomstrinnet (pdf) Publisert 07.04.2015. Skap leseglede. Det er ikke alltid like enkelt å finne gode bøker som fenger barn og unge. Leseglederne var i mange år en gruppe litteratuformidlere fra Lesesenteret Den er brukt både i individuell spesialundervisning, i lesekurs for tre - fire elever (Frost, J. med flere 2005) og også i klassesammenheng (Sæverud 2003). Utgangspunktet for å skrive heftet, er et ønske om å formidle kunnskap om og ferdigheter Det er spesielt for de yngre barna som arbeider med avkoding at intensive lesekurs er nyttig. Tilbudet om intensive lesekurs bør starte tidlig i skoleløpet. Kanskje bør dette starte allerede rett etter høstferien i 1.klasse. Det kan startes lesekurs rett etterat elevene har gjennomført oppstartsprøven. Man kan dersom man på slutten av førsteklasse merker at 6-7 eleve Et kurs for å bedre lese- og skriveferdighet hos elever. Det består av to lesekurs og ett rettskrivingskurs i en perm der elevene vil arbeide med alle lydene og lydkombinasjonene i språket. Det følger med instruktiv og detaljert lærerveilednin

Intensive lesekurs ble prøvd ut på alle skoler i perioden 2013-14 under veiledning av Statped. Etter anbefaling fra lærende nettverk lesing, besluttet skoleeier og rektorer at intensive lesekurs innføres som felles standard i rælingsskolen etter utprøvingsperioden, dvs. fra 1. januar 2015 Intensive lesekurs 1. 4 - 5 ganger pr. uke 2. Arbeidsøkt 90 minutter 3. Varighet 8-10 uker 4. Maks 4 elever med tilnærmet lignende pedagogiske behov 5. Kvalifisert lærer 6. Samordning med annen leseopplæring 7. Tilpasninger i andre timer 8. Evaluering av utbytt Leseplikten ved spesialundervisning er i prinsippet den samme som for undervisning for-øvrig, men på barnetrinnet skal 16 % og på ungdomstrinnet 9 % av leseplikten konverteres til de arbeidsoppgavene som er spesielle for denne undervisning diagnostisering av elever, sam-arbeid med kolleger, foreldre og andre, utarbeiding av spesielt materiell, notat- og rapport-skriving m.v. Når målet er samtalebasert lesing, er det én metode som ser ut til å virke best Ungdomstrinnet må gjøres mer praktisk, variert, relevant og utfordrende, slås det fast i Stortingsmelding 22 (2010-11) Motivasjon - Mestring - Muligheter. Les mer. Valgfag på ungdomstrinnet. Valgfagene innbyr til praktisk og variert undervisning, og elevene motiveres til å skrive gjennom relevante skriveformål

Lesekurs A: Leksjon 22 - BR-ord er ferdig med hentediktat og rimlotto. 18. oktober 2020. Lesekurs A. NYNORSK: Lesekurs A, Leksjon 11 og 13 (N-lyden og R-lyden) er klar. 29. september 2020. Lesekurs A. NYNORSK: Lesekurs A, Leksjon 12, P-lyden er lagt ut. 26. september 2020. Lesekurs A Kjøre LESEKURS i tekstoppgaver. Bare det å kalle det et kurs i tekstoppgaver opplever jeg at hjelper elevene litt fremover. Når de har vært på kurs i noe, så føler de seg automatisk bedre rustet til å gripe fatt i oppgavene etterpå For at Aski Raski skal fungere perfekt trenger du en nyere nettleser. Enten kan du oppgradere versjonen til denne du bruker nå eller installere en av disse AKTUELT Dei tre siste språkkommunane er valde ut. Alta, Nesna og Larvik er dei siste som får statusen språkkommune som del av Språkløyper-strategien Intensivt lesekurs må vel være det mest vanlige tiltaket for elever med lesevansker. Det anbefales ofte av PP-tjenesten og på smørbrødlister over hva læreren kan gjøre for elever med lesevansker. Det som kanskje ikke er like mye vektlagt er hva vi vet fra forskning om dette tiltaket. Hvem skal med? Hvorfor skal det være intensivt, er det [

De siste årene som pensjonist har jeg hatt elever på lesekurs på 2. og 5. trinn. Det skjedde noe etter at jeg hadde lesekurs med fire elever på 2. trinn før jul 2010. Jeg laget et opplegg etter Anna Mikkelsens modell til elevene. Elevene hadde fin framgang i lesing, og ikke minst ble selvbildet klart bedre Det er en økende bevissthet og interesse for begrepsopplæring i skolen og konsekvensene et mangelfullt ordforråd kan ha for elevenes faglige utvikling. Denne artikkelen omhandler forskning som viser at ordforråd i barnehagealder kan predikere skolefaglige ferdigheter innenfor språk og lesing. Resultater fra undersøkelsen som presenteres her, viser at det er en signifikant korrelasjon. Språk-, lese- og skriveopplæringsplan Revidert februar 2016 Handlingsplan for språkstimulering, lese - og skriveopplæring i barnehager og skoler i Ullensake Ordimellom er et nettbasert læremiddel i norsk for elever med lese- og skrivevansker på ungdomstrinnet. Det å pner for muligheter som går langt utover det den tradisjonelle norskboka gir.. Elevene jobber systematisk med lese- og skrivestrategier, løser interaktive oppgaver og kan selv velge om de vil lese eller lytte til tekstene Læremidler, verktøy, tilnærminger og teknologi for å tilrettelegge for utvikling og læring når barn, unge og voksne har særlige opplæringsbehov. Her kan du lese mer om teknologi i opplæringen

Lesetips for ungdomstrinnet - Lesesentere

I denne boka følger forfatterne tre sjetteklassinger gjennom tilpassede lesekurs på skolen. Elevene har brukt mesteparten av sin skoletid på å lære å lese, men likevel er utbyttet for. Her kan du laste ned norskoppgaver som passer for 4.-7. trinn. Kos deg Er det noen som har erfaring med lesekurs i matte? Jeg tenker på mattehjelp til elever i ungdomstrinnet som trenger litt ekstra hjelp. Det er vanlig med lesekurs, men hvordan fungerer det med mattekurs? Vil gjerne få høre om noen driver med det og evt kan dele erfaringer med meg. Vi skal prøve å få i gang slike kurs Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elever av Aski Raski lærer teknikken å lese gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord

 1. Leseboka åpner med et lesekurs som gir elevene konkret hjelp til å bli bedre lesere. Strategiene de lærer i kurset, får de trening i å Samfunnsfag for ungdomstrinnet. Matriks Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner
 2. Oppleggene kan brukes i individuell spesialundervisning, i lesekurs for små grupper og i klassesammenheng. Les mer om helhetslesing i publikasjonen Spesialpedagogisk leseopplæring - en veileder fra Statped. Ordimellom er tilpasset kompetansemålene i norsk for ungdomstrinnet. Innholdet kan brukes både på nettbrett og pc
 3. distribusjon av læremidler til ungdomstrinnet og videregående skole. Lydbøker distribueres i. hovedsak i DAISY-formatet, et lydbokformat som tilbyr meget gode muligheter for. navigasjon i lærestoffet. Det tilbys utlån av bøker til synshemmede elever, lesehemmede
 4. Lesekurs krever planlagt samarbeid med alle parter, utvelgelse av inntil 4 elever, kartlegging av elevenes mestringsnivå, tydelige mål og evaluering av elevenes utbytte samt loggskriving både av lærer og elev.Det bør avsettes 10 timer ukentlig i 10 uker samt unngå å ta timer fra fag som kan medføre kunnskapshull
 5. Lesekurs er ofte en motiverende strategi, og barna ser at mange må jobbe litt ekstra for å bli gode lesere. Hvis artikulasjonen er svak: Godta alle verbale svar. Oppmuntre barnet til å fortelle om nye ideer eller erfaringer, og velg ting som det er lett for barnet å snakke om

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere 4 Innledning om språk og lesing. Rammeplanen slår fast at barnehagen skal arbeide aktivt med barnas språkutvikling. Personalet må vite hva god språkutvikling er for det mangfoldet av barn de møter i barnehagen

NYE Bruk Hue er et digitalt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett utviklet sammen med og for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Fra Telenor og Røde kors. Digitale pedagoger Undervisningsopplegg laget i powerpoint (VCT) Cappelen Damm er Norges største forlag. Forlaget utvikler, formidler, selger og distribuerer kunnskap, kultur og leseopplevelser til voksne og barn

To lærere i klassen har ført til mindre spesialundervisning og mindre frafall forteller rektor Arild Killi. Foto: Privat. Økte lærertettheten: - Nå, seks år etter at vi innførte to-lærer modellen ser vi at frafallet i videregående er nærmest null, sier rektor ved Dombås barneskole, Arild Killi Intensivt lesekurs må vel være det mest vanlige tiltaket for elever med lesevansker. Det anbefales ofte av PP-tjenesten og på «smørbrødlister» over hva læreren kan gjøre for elever med lesevansker. Disse barna utgjør faktisk en betydelig del av elevmassen; på ungdomstrinnet har hele 13% spesialundervisning Den intensive leseopplæringen 104943 GRMAT Den intensive leseopplaeringen 140101.indd 1 15.12.14 13.1 Intensive lesekurs..... 26 Hva gjør vi etter lesekurset barnetrinnet til ungdomstrinnet enklere. Leseplan for Kråkerøyskolene Revidert 14.06.18 6 (Haugesundskolen, 2018) Leseplan for Kråkerøyskolene.

Intensive lesekurs - Den magiske koden

Lese bedre - Lesesentere

Rælingsskolen : Intensive lesekurs

 1. Linn Skutbergsveen | Oslo, Oslo, Norway | Lektor i norsk med tilleggsutdanning i Bærum kommune | 10 forbindelser | Se Linn hjemmeside, profil, aktivitet, artikle
 2. Ungdomstrinnet, vgs, v.o. Ungdomstrinnet, vgs, v.o. Rettskr. videreg (17.12) 17.12 Forslag til innhold i tilrettelagt oppl. for rettskrivningsvansker Lese videreg (17.13) 17.13 Forslag til innhold i tilrettelagt opplæring for lesevansker Lese-skrive forstå (17.14) 17.14 Forslag til innhold i tilrettelagt oppl. for partielle fagvanske
 3. Ordinær undervisning har høy kvalitet, med systemrettede tiltak som lesesatsinger, lesekurs og gode strukturer i skrive- og regneopplæringen m.m. Læringsteknologi med iPad 1:1 er tilgjengelig allerede fra 1. klasse som et av mange verktøy for å gi økt og mer tilpasset læring og mer motivasjon
 4. Kaldt blod er en serie lette grøsserbøker. Bøkene er en overkommelig munnfull for de fleste over 10 år. Leserne møter de to hovedpersonene - søsknene Tobias og Simone - gjennom hele serien, og vil tørste etter mer kaldt blod så snart en bok er lest ferdig
 5. Intensivt lesekurs (voksne med lese- skrivevansker) Annet: dato søkers underskrift . Søknaden sendes: Telefon: 77026223 Voksenopplæringen Telefaks: 77026224 Postmottak, 9479 Vitnemålet for voksne er likestilt med vitnemålet fra ungdomstrinnet. For å få dette kreves de

På ungdomstrinnet er det ei leseøkt hver dag. • Ei leseøkt hver dag hjemme - i tilpasset valgt bok. Lesingen registreres og følges opp. • Høytlesing for hele(/halve) klassen ukentlig. • Leseprosjekt hvert skoleår. SKOLEBIBLIOTEK - Et stimulerende og aktivt lesemiljø; fristende nye bøker, bokutstillinger og funksjonell utforming Vi har via lesekurs for elever som slet med dysleksi på mellom- og ungdomstrinn vist at det går an å snu nederlag og oppgitthet til stadig bedre lesing så sent som på mellom- og ungdomstrinnet. Da måtte vi blant annet gå via de selvødeleggende følelsene til lesingen, innarbeide nye lesestrategier med mye støtte og veiledning,. o Rektor kan vise bort en elev for resten av dagen på barnetrinnet og inntil 3 dager på ungdomstrinnet . Skolebytte, Jfr. opplæringsloven §8-1. nedsatt karakter i orden og/ eller oppførsel, Jfr. forskrift til opplæringsloven §3-5 . fusk på prøver kan få følgende konsekvenser: bortvisning fra prøve. besvarelsen vurderes ikk Skolen har et samarbeid med Den Norske Opera og Ballett med tilbud om å kombinere skolehverdagen med undervisning i klassisk ballett på ungdomstrinnet, og anses som en pionerskole innenfor teknologi og design. Ruseløkka bruker Trivselsledere og skolemegling for å fremme elevenes trivsel og forebygge krenkelser og mobbing på barnetrinnet

Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen

ungdomstrinnet. En lærer fra m-trinnet (Rebecca Ludvigsen) og en lærer fra u-trinnet (Anne Førde) vil være ansvarlige for dette arbeidet ved Fernanda Nissen, der 5.-10.trinn nå skal ha tilhold i tre skoleår. Ved Urra vil vi dette skoleåret utvikle en modell innen samme område, der 4.trinnselever vi ungdomstrinnet (Bernt Bjune) og en for barnetrinnet (Gøril Gunnestad). Bernt Bjune NY START er et lesekurs. Dette startet vi med ved skolen etter nyttår i år. Ny Start retter seg inn mot leseferdigheter og leseforståelse, og er et individuelt program so Revidert 12.12.18 5 2 Språkfokus på helsestasjonen Helsestasjonen møter barn og familie jevnlig det første leveåret. Helsesøster gir veiledning i hvordan stimulere barnet med tanke på språkutvikling helt fr God leseopplæring - for lærere på ungdomstrinnet - Udir.n Basisteam på ungdomstrinnet Ansvar: Virksomhetsleder Ressurssenter oppvekst o Det vurderes å utarbeide en helhetlig lokal læreplan kommunikasjon, språk, (matematikkurs, lesekurs, ekstra kontaktlærer) Ansvar for fordeling: Virksomhetslederne o PPT-møter våren 2008 med ledergruppene i de fire oppvekstområdene og Verdalsør

Lesesenteret Universitetet i Stavange

 1. ressurser knyttet til lesekurs Her vil . det være tilgang til personinformasjon, følge med på fravær, (karakterer på ungdomstrinnet), kommunisere med skolen og lignende. Alle vil få utdelt infoskriv om fremgangsmåte. o WaO - Positiv reportasje om operaen i avisa . Årets visning hadde et klart musikalsk løft
 2. Nasjonale prøver i engelsk ungdomstrinnet . Her går skalaen fra 1 til 5. Resultatet fra i fjor i parentes. Der det bare finnes én ungdomsskole i kommunen, blir ikke tallene offentliggjort. Landsgjennomsnitt: 3,0 . Etnedal: Tallene ikke tilgjengelige . Gjøvik: 2,9 (2,7) Gran: 2,8 (2,9) Jevnaker: Tallene ikke tilgjengelige . Lunner: 2,9 (2,7
 3. 28.04.2014 Pedagogisk utviklingsplan for Moelv ungdomsskole 2013-2014 og 2014-2015 Utviklingsplanen bygger på: -Meld. St. 22, om ungdomstrinnet; Motivasjon - Mestring - Muligheter.Målet er å gjøre opplæringen mer motiverende og variert, slik at elevene får større utbytte av skolen o
 4. ungdomstrinnet, bruken av digitale tavler, læringsstrategier, skole/hjemsamarbeid, hvordan tilpasse opplæringen, bruk av Fronter som læringsplattform. Tiltaket er svært godt mottatt av ledere og deltakere og videreføres i samme omfang skoleåret 2012/13
 5. aldersblandet. I årets rammetimetall er det lagt opp til å kunne gjennomføre lesekurs i perioder på trinn ved behov. Rektors innstilling: Driftsstyret støtter rektors forslag til endelig rammetimetall 2017-2018 Avstemning: Enstemmig Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til endelig rammetimetall for skoleåret 2017.
 6. periodiserte lesekurs både på barneskolen og ungdomsskolen. Valgfag for ungdomstrinnet Vuku oppvekstsenter tilbyr følgende valgfag: o Natur & Miljø o Trafikk o Produksjon for sal og scene o Fysisk aktivitet og helse o Medier og informasjon o Design og redesign Elektronisk søknadsskjema for.

Video: Ungdomstrinn Skrivesentere

Lesekurs A Lesevinduet

Elever med lese og skrivevansker. Kjøp Elever med lese- og skrivevansker fra Cappelen Damm Undervisning Lese- og skrivevansker har tradisjonelt vært noe spesialpedagogene arbeider med, men i dag har den enkelte lærer fått et langt større ansvar for å forebygge og å oppdage lese- og skrivevansker på et tidlig tidspunkt Så mange som omtrent 20 prosent av elevene i grunnskolen har. Comments . Transcription . VISJON: Lese- og skriveopplæringen

Lesekurs med helhetslesing 6 - 8 uker. Begrepslæringsmodell, utviklet og prøvd med. effekt i bla Fosen, klasse og gruppe. Stasjonsarbeid. Modellering og bruk av lese - og. læringsstrategier i ulike sjangre i . leseundervisningen. Veiledet lesing . Forsterket foreldresamarbeid. Forsterket klassemiljøarbeid . For flerspråklige eleve Boka åpner med et lesekurs som gir elevene hjelp til å bli bedre lesere. Strategiene de lærer i kurset, får de trening i å bruke gjennom hele Zeppelin-verket. Utvalget av litteratur er variert i tema, sjanger og kompleksitet. Leseboka har et rikt utvalg av oppgaver til tekstene. Boka er tydelig differensiert i to nivåer Lesesenteret leseforståelse. Forelesning/film produsert som ressurs i forbindelse med Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 Forelesning/film produsert som ressurs i forbindelse med Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 Lesesenteret Lesesenteret - Udi . Lesesenteret. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) er eit ressurssenter for lesing og leseopplæring og eit spesialpedagogisk kompetansesenter for lese- og skrivevanskar 25.-26. februar Intensiv leseopplæring på mellom- /ungdomstrinnet. 10. februar Formgivingskonferansen. 4. mars Liten i barnehagen. og Jørgen Frost Dette kurset handler om tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske snuoperasjoner ved hjelp av lesekurs med eldre elever som strever med lesing. Velkommen til en inspirasjonsdag for.

Den siste uken har guttekrise i skolen fått mye oppmerksomhet i media. Camilla Stoltenberg skrev om dette i Morgenbladet på lørdag, og i dag kunne vi lese at en undersøkelse av Peder Haug viser at dobbelt så mange gutter som jenter får spesialundervisning. Innenfor utdanningsvitenskap er dette egentlig gammelt nytt, en potensiell boy crisis i skolen [ I dag fikk vi i oppdrag i å skrive et inlegg om Juleballet. Så jeg og Mats bestemte oss for å gå og spør 5 på gaten med 4 spørsmål til hver av dem På ungdomstrinnet er leseferdighetene litt bedre enn landsgjennomsnittet i 8.klasse og litt Lesekurs etter helhetsmetoden fra Bredtvedt . Antall elever som er under bekymringsgrensen skal reduseres fra år til år. kompetansesenter gjennomføres for elever unde Elever som strever med lesing har ofte opplevd nederlag og mangler leselyst. Det er ikke rart dersom tekstene har vært uten mening og bokstavene har vært en utfordring å lære! Ikke alle som strever,..

Lesekurs B, Leksjon 26 - FR-ord, er nå klar med hentediktat og rimlotto på bokmål. Nynorsk Lesekurs A, leksjon 11 og 13, N-lyden og R-lyden er nå klar med hentediktat og rimlotto Rull Rare setninger Halloween Les mer; Flippbok - Roald Dahl. Vurdert 5.00 av 5 Ungdomstrinnet: - Forberede elevene til det å bli velger. - Stimulere til aktiv deltakelse i elevdemokratiet gjennom klasse- og elevråd, skolemiljøutvalg, driftsstyre og ungdommens bystyre. lesekurs, tilpassede lese- og skrivelekser modellering av tekstskaping i alle fag Kanon og danning på ungdomstrinnet Undervisning i et intensivt lesekurs Tajet, Oda (2014-04-24) Denne oppgavens hensikt er å avdekke hva som kjennetegner den gode lesekurslæreren. Jeg har derfor observert to ulike lesekurs og intervjuet to lesekurslærere med forskjellig bakgrunn Plan for kartlegging Steinerskolen på Hedemarken - Ungdomstrinnet Nivå 1 (i klassen) Nivå 2(spes.ped.ansvarlig) Forslag til tiltak 8.kl. Ved behov: 8. kl.: Nasjonale prøver i eng., lesing og regning Carlsten for 8.kl, Ordkjedetes for å fornye ungdomstrinnet. Det er prisverdig, men ikke nok, i alle fall ikke tidlig nok. I en fjernsynsdebatt formulerte en representant for elevorganisasjonen det godt da hun trakk fram at «frafallet» i virkeligheten begynte lenge før. Det var først i videregående at det ble mulig å «falle fra»

Diverse tekstoppgaver - Kittys oppgave

 1. Ungdomsskolen utgjør ungdomstrinnet i grunnskolen, og i mange tilfeller er ungdomsskolen del av en kombinert grunnskole med både barne- og ungdomstrinn Skoletilhørighet på ungdomstrinnet. Fra skolestart 2017 vil alle skoler med ungdomstrinn benytte skoledefinerte inntaksområder
 2. Ordimellom er et nettbasert læremiddel i norsk for elever med lese- og skrivevansker på ungdomstrinnet
 3. ungdomstrinnet. Opprette samarbeid med MOT Spesielt fokus på ønsket kommunikasjon; verbal, non-verbal Felles holdninger og praksis hos alle i elevaktiviteter som lesekurs, regnekurs etc.. Fokus på stabilitet, lavere fravær og tettere oppfølging av personalet på Aktivitetsskole
 4. Elever på ungdomstrinnet vil også medvirke aktivt i utviklingen av lokale tiltak i UDEs satsing Varme og trygge ungdomsskoler 3. Sosialpedagogisk kompetanseheving. Vi vil styrke et felles kunnskapsgrunnlag og utvikle systemiske strategier for å skape godt, trygt og varmt læringsmiljø i alle klasser og et godt, trygt og varmt skolemiljø
 5. Lesekurs på alle trinn for ulike elevgrupper NY GIV-metodikk på ungdomstrinnet . Vurderingsgruppa på FOSEN, 2013 -7/25- 3 Vurderingsområde Stokksund oppvekstsenter har bedt om vurdering på følgende område
 6. FAU Kjøkkelvik skole MØTEREFERAT 19.01.2010 KL. 19.00-21.00 NESTE MØTE 09.03.2010 KL. 19.00-21.00 MØTE INNKALT AV: Gro Marie Bendixen MØTELEDER Geir Arne Ulvang SEKRETÆR John Helge Olsen DELTAKERE Avkrysningslisten forsvant dessverre, så dette ble ikke registrert denn
 7. Powerpoint fra foreldremøtet på 9. trinn 9.9.1

Ein skrivande elev på ungdomstrinnet i møte med eksempeltekstar Bjuland, Bjørghild Serina (2015-04-23). Oppgåva tek for seg bruk av eksempeltekstar i skriveopplæringa på ungdomstrinnet gjennom problemstillinga: Korleis verkar bruken av eksempeltekstar som modellering innan skriveopplæring: Eit godt reiskap eller ei tvangstrøye for elevane I SOL er leseopplæringen på mellomtrinnet og ungdomstrinnet like viktig som den første leseopplæringen. Leseutviklingen skal fortsette også etter at eleven har lært seg å lese. SOL er et observasjonsverktøy -Gjennomføre intensive lesekurs på alle trinn-Kompetanseheving i mattemetodikk for 1 -10 - delta i satsningen Tenke mer - regne bedre Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1 Nasjonal prøve i norsk lesing, 8. trinn, nivå 1 og 2 trivselsprogram for ungdomstrinnet leselekse, lesekurs, differensierte øvingsoppgaver i matematikk («nøttebok», «rosabok», nivå over klassetrinn), nivådelte lesetekster i engelsk og ulike hjemmelekser. I følge elevundersøkelsen 2016 for 5.-10.trinn, opplever de fleste elevene at de får nok utfordringer i skolen. I tillegg er det god

spesialundervisning, intensive lesekurs, utvikling av aktivitetspakker for å øke fysisk aktivitet i skolen, kurs i psykisk helsevern mv. Skolene vurderer de enkelte tiltak etter hvert som de rulles ut. Videreutdanning av lærere I satsingen Kompetanse for kvalitet tilbyr staten årlig en videreutdanningsordning for lærere uavhengighetskrigen i midtøsten Handlekurv lima letter for caregiver rules 0 finn øystein bergh Produkt skadelidtes tapsbegrensningsplikt helfo Produkter stick with meaning in hindi genmodifisert mat daria (tom) tinda recipe in hind Skrivesenteret for mellomtrinnet. Skrivesenteret. Hjelp; English; Sidekart; RSS. Skriv søkeord og trykk enter Søk. Forsiden; Barnehage; Barnetrinn; Ungdomstrinn; Videregående skole; Lærerutdanning; Vurdering; Om oss ; Skriv søkeord og trykk enter Søk. Vi samler, skaper og sprer kunnskap om god skriveopplæring Les mer om vår visjon - Dette er ei stor utfordring både på barne- og ungdomstrinnet. Det er vanskeleg å få gutane til å lese bøker, seier Skaaheim. På Førde ungdomsskule har dei årlege lesetestar som dei følgjer opp med lesekurs for å få opp nivået

Aski Rask

Lydfargemetoden. 2,085 likes · 2 talking about this. Lydfargemetoden er et meget nyttig hjelpemiddel i lese- og skriveopplæring. I denne metoden blir de sterke sidene av dyslektikere brukt; gode.. Det uttrykkes uro over at en for høy andel av elevene i Trondheimsskolen har enkeltvedtak om spesialundervisning. Siktemålet er at flere elever skal få et tilpasset opplegg i ordinær opplæring. Hvilke forutsetninger kan eller bør ligge til grunn for en reduksjon av antall enkeltvedtak om spesialundervisning Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING . Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST . Møtested: Skiptvet kommunehus . Møtedato: 31.01.2012 Tid: 18.3 Gjennom gruppeintervjuer av elever på ungdomstrinnet og analyser av nasjonale og internasjonale leseundersøkelser, Inspirasjonen for denne oppgaven hentet jeg fra min egen praksis i klasserommet, da jeg i møte med elever på lesekurs erfarte hvor viktig ordforrådet er for elevenes forståelse av tekst

Språkløyper - Ui

CD-en til 6. trinn inneholder også fem dialektprøver knyttet til dialektkapittelet i språkboka. et lesekurs i sammensatte tekster og et i litterær samtale ; Ved lesing av sammensatte tekster språk i 3. trinn 6. Bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster 7 ; Sammensatte tekster Gjennom de følgende sider presenteres det verdimessige og pedagogiske grunnlag for drift og utvikling av Tastarustå skole i planperioden 2011- 2015 4. trinn (K-styrevedtak 1 mill.) og valgfag på ungdomstrinnet. Det som gjenstår innenfor tildelt ramme fordeles til skolene som en elevressurs, altså et tilrettelegging og de kan få hjelp gjennom ordinære tiltak som lesekurs, kurs i matematikk eller 2-lærer i klassen Har du lyst til å få en kort innføring i hva Lydfargemetoden er? Bli med på en times webinar! Lag deg en kopp kaffe, slå på pc og bruk tiden til å tenke på dine egne elever mens vi forteller om metoden Valgfag programmering på ungdomstrinnet - et treårig nasjonalt prosjekt. Oslo kommune deltar med 12 grunnskoler i prosjektet. Det gjennomføres egne nettverkssamlinger for lærerne som underviser i valgfaget. Forsøkslæreplanen i valgfag programmering kan også tilbys ved skoler som ikke deltar i det treårige prosjektet

Intensivt lesekurs: Hvem, hvordan og hvorfor (og hvorfor

Kjøllefjord skole - skoleåret 2011/2012 3 1. Forord Kjøllefjord skoles virksomhetsplan skal være et dokument som i tillegg til Kunnskapsløftet, lover og avtaleverk skal være retningsgivende for arbeidet ved vå Lesekurs Tempolex Fokus på bakgrunns-kunnskap Fokus på ord og ordforråd GAN`s Leseforståelse A, B og C Leseråd (Helgevold og Refsahl) Planen må også prege undervisningen på ungdomstrinnet. Også her har alle faglærere et ansvar for å være leselærere Blant alle skulane i Noreg, både på barne- og ungdomstrinnet og i den vidaregåande skulen har 34 skular fått sertifiseringa «Dysleksivennlig skole». Først ut var Sjøstrand barneskole i.

Velkommen til Lese bedre

- Kutt i skolen i Stavanger vil ramme hardt 16 lærerstillinger i Stavanger, 14 i Sandnes og 2 i Sola forsvinner når regjeringen legger ned et prøveprosjekt den ikke har målt resultatene av Vis Anette Gabrielsens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Anette har 5 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Anettes forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

 • Aristokattene.
 • Malcolm.
 • Hva er vilter lek.
 • Monkey bar trening.
 • Bronkitt barn varighet.
 • Sosialiseringsprosessen teorier.
 • Noise cancelling headphones review.
 • Notebook reparatur saarbrücken.
 • Naturalismen kjennetegn.
 • Tine cheddar.
 • Jaktgolden wikipedia.
 • 5 htp blodtryck.
 • Dinner show 2018.
 • Undersøkelse av urinblære.
 • Mesh søkeord.
 • Predicciones libra.
 • Bluterguss nach beschneidung.
 • Kumquat kuchen.
 • Intel core ™ i7 2600k processor.
 • Fh aschaffenburg.
 • Krone anhänger ersatzteile landwirtschaft.
 • Sende regning.
 • Dans grunerløkka.
 • Mundfein bad oldesloe.
 • Verdens dyreste trøffel.
 • Last minute spanje benidorm.
 • Jobruf erfahrungen.
 • Isbjørn med sæl 1108.
 • Projektionsfehler.
 • Blæstad agronomi.
 • Bekannte spione im 2. weltkrieg.
 • Taglilie giftig für hunde.
 • Antikk og brukt gjøvik.
 • Vereinsheim würselen mieten.
 • Barents spektakel 2017.
 • Abilica gymmatte.
 • Bryggen husflid.
 • Amesto ledige stillinger.
 • Webcam st johann alpendorf gernkogel.
 • Yamato naruto.
 • Lese gamle meldinger på facebook.