Home

Årsaker til framveksten av kunnskaps og informasjonssamfunnet

Det er flere årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet, men det viktigste er kanskje at menneskene ønsket å forbedre levevilkårene og at vi er nysgjerrige. Gjennom ulike tidsepoker og kulturer kan vi se helt fra for eksempel jeger og sanker samfunnet at menneskene hele tiden kom opp med oppdagelser til en lettere hverdag Informasjonssamfunn er en av flere populære betegnelser på samfunnsutviklingen i vår tid, tydelig beslektet med for eksempel «kunnskapssamfunnet». Begrepet gjenspeiler den vekten samfunnsforskere tillegger informasjonsteknologien, IT, som den dominerende teknologiske utviklingen. Noen presis teoretisk definisjon foreligger ikke selv om begrepet har vært diskutert siden 1950-årene, blant. Betegnelsen kunnskaps- og informasjonssamfunnet sier noe om at produksjonen av varer og tjenester er basert på en høyt utdannet befolkning, og at mye av det som produseres, er det vi kaller informasjon. Det skjer store forandringer i arbeids- og produksjonslivet, og nye yrker og arbeidsmåter vokser fram 4b ha kjennskap til framveksten av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og kunne gjøre rede for virkninger av utviklingen 4c kjenne til hovedtrekkene ved arbeidsliv og arbeidsmarked i Norge og kunne se hjemlige forhold i et internasjonalt perspekti Betegnelsen kunnskaps- og informasjonssamfunnet sier noe om at produksjonen av varer og tjenester er basert på en høyt utdannet befolkning, og at mye av det som produseres, er det vi kaller informasjon. Tradisjonelle industrivarer er ikke lenger så viktige. I det postindustrielle samfunnet er tjenesteyting en dominerende næringsvei

Utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet

2.1 Det globale informasjonssamfunnet. Framveksten av informasjonssamfunnet har gjennomgripende konsekvenser for økonomien og samfunnet. I en rapport om utviklingen av det globale informasjonssamfunnet påpeker OECD at økonomisk vekst og produktivitet vil bli stimulert og gi grunnlag for ny økonomisk aktivitet og nye arbeidsplasser. 1 1 Spredning av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. De teknologiske og organisatoriske hindringene for å spre informasjon har blitt mindre og mindre, og nå har alle blitt journalister og kan være medieaktører ved hjelp av en mobiltelefon. På drøyt hundre år har utviklingen gått fra uvisshet og mangel på informasjon, til en verden der informasjonen går kloden rundt på sekunder

informasjonssamfunn - Store norske leksiko

Gjør rede for årsaker til utvikling av kunnskaps og informasjonssamfunnet og diskuter virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn Jeg finner ingenting om disse begrepene i boken jeg har til rådighet, og synes dette er veldig merkelig, jeg har også nå vert på nettet og prøvd å finne noe som kan hjelpe meg, men til veldig liten nytte Kunnskaps og informasjonssamfunnet definisjon informasjonssamfunn - Store norske leksiko . Noen presis teoretisk definisjon foreligger ikke selv om begrepet har vært diskutert siden 1950-årene, blant annet gjennom innsatsen til den amerikanske økonomen Fritz Machlup Et informasjonssamfunn er når skaping, distribuering og behandling av informasjon er en viktig økonomisk og kulturell aktivitet i samfunnet. Kunnskapsøkonomien er det økonomiske motstykket.. Samfunnet vi er på vei inn i kalles informasjonssamfunnet fordi tollmurer faller, nye markeder åpner seg og mer avansert teknologi blir tatt i bruk Jegere og sankere Årsaker til framvekst av kunnskaps-og informasjonssamfunnet Noen viktige sider ved kunnskaps-og informasjonssamfunnet Arbeid - en grunnleggende rettighet Ulike måter å organisere arbeidet på Produksjon i verdenssamfunnet - internasjonal arbeidsdelin Årsaker til fremveksten av kunnskaps- og informasjonssamfunnet Nysgjerrighet, ønske om å forbedre leveforholdene og konkurranse Scientific management - vitenskapelig ledels

Alternativene til stat og marked er først og fremst ideer, og ikke begreper og teori som kan systematisere erfaringene med ulike former for integrasjon. De som fylker seg rundt avisa Klassekampen er opplagt ute av stand til å reflektere over begrensningene i sin samfunnsforståelse Historisk er framveksten av ei meir og meir kunnskaps- og informasjonssamfunnet og internasjonal Dette fører igjen til at det. gjøre rede for årsaker til og virkninger av internasjonal arbeidsdeling og samhandel forklare hva som menes med faste og flytende valutakurse Norge og Miljødirektorate skal være en pådriver for.

gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø; gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfun gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspekti

- gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn - forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv FORDELING AV GODER Viktige begreper. Arbeidsdeling: Arbeidslivet er oppdelt og strukturert i et ganske komplisert mønster. Innebærer at oppgaver som tidligere ble utført av en eller få personer, nå blir løst av flere. Arbeidsmiljø: De faktorene i arbeidssituasjonen som påvirker helsen og trivselen til arbeidstakeren. Automatisering: (i arbeidslivet): Maskiner utfører mange av de arbeidsoppgavene som.

gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn . Laveste grad av måloppnåelse: 2. forklare hva som menes med kunnskaps- og informasjonssamfunnet Middels grad av måloppnåelse: 3-4 Produksjon og arbeid (Jordbrukssamfunnet (Mer komplekse redskaper (jern),: Produksjon og arbei gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn . forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv . Fordeling av goder. Mål for opplæringen er at eleven skal kunn Start studying Kapittel 8: Produksjon og samfunn - lange linjer. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Sosialiseringsarena. Felles normer, verdier og holdninger for familien som gruppe opprettholdes og videreføres. Samfunnstyper og familieformer. Hva som er den dominerende familietypen i et samfunn, henger tett sammen med samfunnstypen. Jordbrukssamfunnet har sin familieform, mens kunnskaps- og informasjonssamfunnet sin

Produksjon og arbeid. Arbeid er en grunnleggende rettighet. Produksjonsprosessen er nødvendig for at vi skal få tilfredsstilt viktige behov. En grunnleggende betingelse for at et samfunn skal overleve, er at det skaffet nok mat og andre livsnødvendige produkter til innbyggerne gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn . forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv

Mangfold

Udi

Globalisering og byer SGO 3100 - høst 2004 Per Gunnar Røe Forelesningens innhold Ulike former for globalisering Globaliseringens betydning for byene, og byenes rolle i globaliseringen Kritikk av byteori som legger vekt på globaliseringens betydning Begrepet globalisering McGrew (1992): the multiplicity of linkages and interconnections between the states and societies which. Konseptuell kunnskap. Kunnskaper - kandidaten har.Kunnskaper om filmatiske fortellerformer både i en historisk og kontemporær kontekst. Kunnskap om filmens og TV-mediets estetikk Kunnskap er viten, lærdom, erkjennelse eller innsikt.Kunnskap er blant de mest sentrale begrepene og temaene innenfor filosofisk epistemologi og erkjennelsesteori Kunnskaps- og informasjonssamfunnet har flyttet fokus fra å levere produkter med service til å skape tjenester/service med produkter. det vil si at det i dag stilles nye krav og utfordringer til bedrifters logistikk. Framveksten av Supply Chain Management OPPHAVET TIL OG FRAMVEKSTEN AV SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Det dreier seg om organisasjonsteorier, arbeidsmiljø, kunnskaps- og informasjonssamfunnet og internasjonal arbeidsdeling. Hovedområdetfordeling av goderhandler om makt og fordelingsspørsmål i forhold til politiske ideologier. Det dreier seg også om lagdeling, klasser, sosial ulikhet og mobilitet. Arbeidsforme 8. Innhold. Kapittel 2. Det nye arbeidslivet - et arbeidsliv i endring 52 Framveksten av industrisamfunnet... 53 Kunnskaps- og informasjonssamfunnet - det nye arbeidslivet.... Den industrielle revolusjon er en betegnelse for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne. Begrepet er særlig brukt om industrialiseringen i England på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Den industrielle revolusjon var ingen brå overgang fra tradisjonelt håndverk til. Muntlig eksamen! Tema: Kommunikasjon Problemstilling: - Hvordan har sosialiseringen til barn endret seg fra 1950 til i dag? Læreplanmål: - Sosialisering: Gjøre red

I 1930 hadde Støren 500 innbyggere, og i 1946 ca. 750. Av disse var 70 sysselsatt ved jernbanen i 1920 og i 1930. Det gamle jordbrukslandskapet forandret seg til et tettstedlandskap med stasjonsområdets mange skinner og bygninger, villaer, fulgt av overnattingssteder, verksteder og forretninger, skole og andre offentlige bygninger Teknologihistorie er historien om utviklingen av verktøy og teknikker, og er tilsvarende også historien om menneskeheten.Mennesker har fra tidlige tider oppfunnet ulike verktøy, dels ved å forbedre eksisterende naturlige verktøy og dels ved spesialisert kunnskap for å utvikle verktøy.Mange vitenskapelige bestrebelser har blitt mulig gjennom teknologier som hjulpet mennesker å reise til. Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør direktivet kodifiseres. 2) forholdene til rette for framveksten av et felles informasjonsområde er det nødvendig at et minste vekst og arbeidsplasser i informasjonssamfunnet og medieindustrien

Sammendrag kapittel 13 - Individ og fellesska

 1. Lecture notes, Samfunnsvitenskapelig, Teoretiske perspektiver Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid 3utgave Social Work Practice A Generalist Approach. 10utgave Boston Pearson AB Samfunnsliv - innføring i sosiologiske tenkemåter kap 3: sosiale problemer Notater til kapittel 4 i Politikk og demokrat
 2. Retten til uskifte og stillinga til sambuar og registrert partnar ved arveoppgjer høyrer òg med til dette hovudområdet. Arbeidsrett og likestilling . Hovudområdet arbeidsrett og likestilling handlar om rettar og plikter som arbeidstakaren og arbeidsgjevaren har, med vekt på arbeidsmiljølova
 3. ister Guri Melby, Lisbeth Røyneland, leder for støttegruppen etter 22. juli og Sindre Lysø.
 4. READ. Fagoversikt programfag05.08.2011Raufoss videregående skole programfag05.08.2011Raufoss videregående skol

Også her er påvirkningen til stede fra en mer og mer globalisert verden. Markedet og markedsøkonomien så vel som kunnskaps- og informasjonssamfunnet krever mer av offentlig organisasjoner enn for bare noen få tiår tilbake. Teknologiutviklingen er formidabel, og Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i sosiologi og sosialantropologi. Elevene viser og utvikler kompetanse i faget når de reflekterer over betydningen av sosiale og kulturelle prosesser for individ og samfunn i et samfunnsvitenskapelig perspektiv

St.meld. nr. 38 (1997-98) - regjeringen.n

Utviklingen av informasjonssamfunnet - eStudie

 1. 4.3 Analyse av årsaker og konsekvenser Å vurdere årsaksforhold, konsekvenser og relevans av ulike typer data og kunnskap opp mot lokale forhold står sentralt i oversiktsarbeidet. Her legger vi vekt på noen verktøy som bidrar til å gjøre prioriteringer og dermed gjøre oversikten egnet for planlegging. 4.3.1 Vurdering av informasjone
 2. ga dei siste åra er fylkeskommunane tildelte ei etter seiande ny rolle, rolla som regional utviklingsaktør. Men rolla som regional utviklingsaktør er ikkje noko ein kan tildelast utanfrå, av staten eller andre. Dei som vil vere utviklingsaktørar, må både spele rollene og skrive manuset sjølve. For den som legg opp til å spele rolla som.
 3. dre fokus på temaet blant forskere. I dag derimot, kan vi ikke skjule oss bak denne forklaringen. Informasjonssamfunnet setter store krav til leseferdigheten og nesten all læring i skolen (Høien og Lundberg, 1997). Parallel
 4. dre enn menn, er at kvinneyrker er lavere betalt enn yrker do
 5. Det dreier seg om organisasjonsteorier, arbeidsmiljø, kunnskaps- og informasjonssamfunnet og internasjonal arbeidsdeling. Fordeling av goder. Hovedområdet fordeling av goder handler om makt og fordelingsspørsmål i forhold til politiske ideologier. Hovedområdet sosiale problemer dreier seg om årsaker til og følger av sosiale problemer
 6. Side 1 av 8 Torridal skole Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering -verknader av sentrale 1900 33-36 IE: gen, ap. 1-2 Drøfte årsaker til og internasjonale konfliktar på -og 2000 talet.-Drøfte viktige omveltningar i samfunnet i nyare tid og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar økt
 7. Av vesentlig betydning var det også at spesielt ARPAs prosjektkontor på den tiden ble ledet av personer som hadde en velutviklet forståelse av data- og kommunikasjonsteknologiens potensial og var åpne for at realiseringen av dette potensialet var avhengig av både tung grunnforskning og avansert utprøving av og eksperimentering med ny teknologi og nye tekniske løsninger

informasjonssamfunnet - Vitenskap, historie, natur og

- Jeg håper jeg kan stå her til neste år og snakke om de pilotprosjektene vi har gått igang med, sa Marcussen. Boligpolitikk for en god by. Byråden viste fram statistikk på at andelen av vanskeligstilte på boligmarkedet er høyere i Oslo enn i alle andre byer i Norge. Det er årsaken til at boligpolitikk er så viktig, forklarte hun Uansett hvilke betraktninger en gjør seg om årsaker til dalene leselyst blant gutter (og jenter) blir det Dette vil igjen føre til at evnen til å orientere seg og holde seg informert i det som har blitt kalt informasjonssamfunnet Også i overgangen til det som enkelte kaller kunnskaps,- og informasjonsamfunnet vil folks. Historie og filosofi. Ny læreplan - og lærebøkene. av Tommy Moum. 8. august 2016. Den nye læreplanen i Historie og filosofi er nå godkjent av Udir. Endringene er ikke så store som man kanskje kunne ha ventet. Derfor er den også gjeldende for begge årstrinn allerede nå (HiFi2 venter altså IKKE til 2017, som tidligere varslet fra. 6.2 Årsaker, utfordring og tiltak historie i Noreg frå slutten av 1800-talet og fram til i dag som bakteppe for analysen i kapittel Deretter vil eg knytte inn ulike teoriar om kunnskaps-og informasjonssamfunnet. Til slutt vil eg presentere ulike syn på ulikskap i skulen, der fokuse

Kunnskaps og informasjonssamfunnet definisjon, kunnskaps

 1. Den opplæringen barna får, må være tilpasset kunnskaps- og informasjonssamfunnet. Det er derfor av største viktighet at barn og unge i Krødsherad får tilgang til og blir fortrolige med brukt av digitale verktøy allerede fra barnehagen. Vi vil at det skal være en plan for en digital barnehage- og skolehverdag
 2. Miljødirektoratet - Norske Utslipp. Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Fylkesmannen Oversettelsen av ordet i.e. mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Beklager! Det ser ut til at vi ikke har ordet du leter etter
 3. ar20. og 21. mai 2008 • Edsformularfra Talvik 174
 4. Dette er en blogg for innspill til arbeidet med å lage en strategiplan for IKT i Buskerud fylkeskommune. Med dette inviteres du som bor i fylket eller er ansatt i fylkeskommunen til diskusjon og innspill. Bloggen vil være tilgjengelig så lenge strategigruppa eksisterer, dvs. medio oktober 2009
 5. Grunnlag for Intelligent Design (ID) Fra 'Darwins Doubt' (S.Meyer, kap 17. {Understreking og kursivering er ved oversetteren.}Intelligent Design (ID) bekrefter at det er visse trekk ved levende vesener som er best forklart ved at de er designet av en faktisk/virkelig intelligens
 6. elle miljø i Oslo med mer ressurser til politiet og en streng innvandringspolitikk
 7. Grunnen til at interessa for IT-bransjen har teke så av, er mellom anna overskot på risikovillig kapital (noko som er ein av grunnane til framveksten av kunnskapsøkonomien som vi skal sjå). Fleire økonomar meiner at dette er ein del av ein nedgang og ei nødvendig justering for dot.com-selskapa, der berre éin av ti vil overleve

Samarbeid for bedre kvalitet og tilgjengelighet PROSJEKTRAPPORT, JUNI 2005 - DESEMBER 2008 Nord-Trøndelag fylkesbibliotek februar 200 · Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon kunne utvikle en lærerrolle som fremmer elevenes samfunnsbevissthet, interesse for og glede av faget. Videre studiemuligheter. Samfunnsfag 2 med vekt på Norge og Europa Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning Vi viser til rammeplanen s.43-44 Samtidig må det gis midler og muligheter til å stimulere framveksten av nye internasjonalt orienterte organisasjoner Det er utfordring til både de statlige og ikke-statlige informasjonsaktørene å høyne kunnskaps- og opplysningsnivået om de Helhetsbildet må gi også rom for de positive utviklingstrekk og bakenforliggende årsaker

Informasjonssamfunn - Wikipedi

 1. sikre at forebyggende tiltak og intervensjoner når fram til en større andel av ungdommene som trenger dem. Men i kunn-skaps- og informasjonssamfunnet settes stadig nye viktige tema på dagsordenen, og den ene satsningen etter den andre lanseres. Dette kan føre til at intet blir implementert godt nok til at vi kan regne med å få ønsket effekt
 2. Framveksten av kunn-skapssamfunnet ser heller ikkje ut til å derne informasjonssamfunnet har det blitt meir vanleg å ture fram utan å ten-ke seg om. utdanning gje lån og stipend til studen-tar som vil lære seg å lage horoskop. Regelverket for fagutdanning i vida
 3. Tallet på vitenskapelig ansatte og bevilgningene til drift og utstyr har ikke økt i samme takt. Det er uheldig. Slik sett framstår masse-universitetet i Norge i første rekke som et slitasjefenomen. Utviklingen fram mot midten på 1990-tallet kan leses som om framveksten av masseuniversitetet var et slags organisk, naturlig vekstfenomen
 4. Spjelkavik har analysert framveksten av konsesjonssystemet for havbruk, og trukket fram en del konsekvenser av det. Mens de aller fleste gründerne i næringen startet med svært lite egenkapital og nesten ingen formell kompetanse, og lærte seg gjennom prøving og feiling, kurs og uformelle læringsmåter å utnytte sin generelle kystkompetanse til å produsere god salgsvare lønnsomt.
 5. «5 årsaker til at det er unødvendig å endre generell del i læreplanen Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. enn for et lære­planverk med kompetansemål som Kunnskaps­løftet
 6. Sammenligne sosialisering i ulike kulturer. Sosialisering i ulike kulturer og grupper. Sosialisering. Fagstoff. Sosialisering. Sosialisering er det å utvikle sosiale ferdigheter gjennom en læringsprosess, der et individ, som fra fødselen av har forutsetninger for forskjellig adferd, tilegner seg verdier, holdninger og normer og regler som er spesifikke for den gruppa eller det.

19. århundre sammen med framveksten og konsolideringen av den oppbevaring av de «gale» til et regime styrt av et medisinsk kunnskaps-univers. En kjemisk ubalanse blir utlagt som årsak til depre-sjon, schizofreni, angst og tvangslidelser, men også til spiseforstyrrelser, vold,. Korleis politiske og ideologiske føresetnader kunne finne svar i bureisinga, som altså vart årsak til kultivering av myr til avling og bren-sel, fenomen som nokon seinare fann det verd å ta vare på historia om. Her var det som vi skal sjå i alle høve både push and pull PDF | On Jan 1, 1998, Eli Skogerbø published Forskning om forandring, eller teknologien som årsak (1997) | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Publisert: sosial trivsel, foreldre og andre signifikante variabler, - Utfordringer ved dagens system. Slik dagens system er utviklet blir man ofte henvist av skolen til PPT for utredning ; I denne rapporten kartlegger vi omfang og kjennetegn ved sosialt entreprenørskap som fenomen i Norge Hva menes med kunnskaps- og informasjonssamfunnet? 300. Hva er årsaken til at noen land er fattige? 300. Hva mener Karl Marx med begrepet fremmedgjøring? 400. Hvordan har Kina vokst til å bli en av verdens største økonomier? 400. Hva menes med Mcdonaldization av samfunnet? 500

Hva som er årsaken til dette vet vi ikke helt. Et tilbakevendende spørsmål i arkeologisk sammenheng er introduksjon og framveksten av husdyrhold og alle museene letter samkjøringen mellom museene og er med på å samle fagkompetansen som igjen styrker museet som den kunnskaps- og kompetansebedriften den skal være. Kontakt Nordmøre. Plan- og bygningsloven av 2008 legger i større grad enn tidligere Et annet dominerende utviklingstrekk i vår tid er framveksten av informasjonssamfunnet. Tempoet på utviklingen og det som skjer viser at utfordringen er ikke først og fremst fraflytting - årsaken til befolkningsnedgangen i Bø ligger først og fremst i.

Produksjon og arbeidMål for opplæringen er at eleven skal kunne sammenlikne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø gjøre rede for årsaker til utviklingen av. Om det allmenne ved yrkespedagogikken1 Olav Eikeland Det følgende kapitlet omhandler flere sammenhengende temaer. For det første det jeg mener er det allmenne ved yrkespedagogikken, for det.

Når det gjelder bibliotekenes plass i samfunnet, henviser vi ofte og gjerne til Danmark og Finland. Finland er et unikt bibliotekland, med utlånstall, besøkstall og en bibliotekartetthet Norge bare kan drømme om. Men i praksis blir ideer og inspirasjon hyppigere hentet fra Danmark enn fra Finland. Finland er flinkest, men Danmark er deiligst De leverer lekeapparater til privat bruk og til barnehager og skoler. Ved planlegging av lekeplasser må man tilrettelegge for et inkluderende miljø med rom for lek, fysisk aktivitet og oppholdsarealer i grønne omgivelser Særlig ser vi at mindre sameier der de selv oppfatter at de eier grunnen og enhetene sine på et fellesområde, og i. Nokre refleksjonar om arkivvitskapen, arkivarprofesjonen og arkivutdanninga Foredrag på det 4. norske Arkivmøtet 2009 Gudmund Valderhaug (Innleiing) Utgangspunkt for denne artikkelen er erfaringar frå arbeid med arkivfagleg kompetanseutvikling og undervisning i 20 år. I 15 år som IKA-arkivar heldt eg ei uendeleg rekkje kurs for arkivtilsette i kommunane

Produksjon og arbeid - Sosiologi og sosialantropologi

Medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid. Av Aina Schiøtz •Auke kunnskapen til profesjonar og fagsektorar om årsaker til sosiale skilnader i helse •Utvikle og ta i bruk virkemiddel for å fremje sosial utjamning •Formidling av kunnskap om samanhengar mellom helse og påverknadsfaktorar til bruk i samband med tiltak innan alle politikkområd Gå til oversikt over læreplaner Se ordsky og tabell over ord på tvers av alle læreplaner Disse bokstavene/tegnene blir ignorert dersom de står alene:,.\/\-')(+\'«-§π Disse ordene blir gitt ekstra tyngde:Ingen Disse ordene blir ignorert:a et én en det andre dei eller eit kan bm.: fra etter desse to den å han ein eitt ved som med på i til og for av om er kva hos fr

Produksjon og arbeid Flashcards Quizle

1. Informasjonssamfunnet Det foregår i dag en digital revolusjon hvor de tradisjonelle papirbaserte mediene langt på vei blir erstattet av de digitale. Økt kommersialisering og krav om betaling på internett vil kunne begrense bredden og variasjonen av informasjon til befolkningen. Det utgjør også et stort demokratisk problem når myndigheter Forrige side - Forside - Innhold - Neste side >>. Mattias Øhra IKT og nye læreprosesser. Sentralt for prosjektet, IKT og nye læreprosesser, er å gi studenter erfaring med nye læringsfellesskap som bryter med den tradisjonelle skole- og klasseromsundervisningen. Mer konkret er en i prosjektet opptatt av hvordan IKT, organisatoriske endringer og nye perspektiver på fag kan skape nye typer. Problemet med denne og lignende definisjoner er imidlertid at digital dannelse knyttes eksplisitt til bruk av IKT, noe som i liten grad bidrar til å definere skillet mellom dannelse og kompetanse. Mens nødvendig digital kompetanse er noe som endres med ulike tekniske løsninger bør digital dannelse representere et overordnet tankesett som ikke nødvendigvis endres i samme takt Lecture notes, Gruppearbeid, Innforing i sosiologi Lecture notes, Tv-medietsutvikling, Innforing i sosiologi Lecture notes, Samfunnsvitenskapelig, Teoretiske perspektiver SOS 1000 29 August 2016 - Foredragsnotater unknown/ marx Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid 3utgave Resiliens Risiko og sunn utvikling Gyldendal Akademisk Kap 1 Den neste fasen strekker seg fra 1840-årene til om lag 1900, og forbindes først og fremst med framveksten av tekstilfabrikker og mekaniske verksteder. Det startet med etableringen av spinnerier og veverier langs Akerselva, i Hordaland og på Jæren. Treforedlingsfabrikkene og de mekaniske verkstedene vokste samtidig fram

Hva er det moderne samfunnet? morgenbladet

Det finnes nettsamfunn, blogger og chatte-steder, der vi kan snakke sammen gjennom nettet.<br />Dette vil jeg påstå har stor årsak til at samfunnet og kulturen vi har, forandrer seg negativt, i forhold til å sosialisere oss.<br />Det vil stadig komme nye ting innenfor Ikt, og jeg vil tro at vi stadig må oppdatere oss, for å holde tritt med ungdommen Avhengig av politisk farge, blir alt frå deregulering (finanskrisa med meir) til stivbeinte europeiske arbeidsmarknadsreglar, oppgitt som årsak til elendet. Ei anna forklaring er at parallelt med framveksten av internett som marknadsplass har verdas nasjonar bygd ned handels­hindringar, og skapt ein historisk eineståande fri flyt av varer, tenester og pengar

Internasjonal arbeidsdeling problemstilling — bestill mat

Utvikling definisjon. Utvikling er i samfunnsvitenskapen, særlig i internasjonal politikk og politisk økonomi, en samlebetegnelse for en rekke ulike samfunnsendringer som antas å bidra til bedre sosiale og økonomiske forhold i utviklingsland, med særlig vekt på avskaffelse av fattigdom.Begrepet «utvikling» har flere betydninger: for utvikling i biologisk forstand, se evolusjon. vil bevege oss fra kunnskaps- og informasjonssamfunnet til drømmesamfunnet - der det vi mennesker beskjeftiger oss med er mer knyttet til det emo - sjonelle og fantasifulle - resten fikser maskinene (se Boks 2.1). 2.1 Verden digitaliseres! De informasjonsteknologiske hjelpemidlene blir stadig enkler e å mestre. For 20 år siden mått Naturlige forutsetninger og uregjerlige resultater . Om paradigmeskift er på veien fra natur til kultur . Knut Samset Når man flyr over et land i Asia som for eksempel Malaysia, har man under seg et bølgende grønt tepp

Sosio - Sosiologi og sosialantropologi: Arbeidslivet i dag

kk-artikkel 28/9-96 Espen Ytreberg (espen.ytreberg@media.uio.no)Mon, 30 Sep 1996 09:54:00 +0100. Messages sorted by: Next message: Espen.Loken@saga.telemax.no: Kampanje for å frigi indonesisk fagforeningsleder Previous message: Anders Ekeland: KK- Opprop - DEFINITIV VERSJON Trond Andresen har vært så vennlig å spørre om jeg kunne plasser «Den usynlige regnbuen» forteller både morsomt, vakkert og interessant om vår elektriske klode, vår elektriske kropp, og om forskningen på og utbredelsen av elektromagnetisk forurensning. Boka spenner fra før 1750-tallet og fram til WiFi, AMS-målere og 5G. Dette er aktuelle og spennende populærvitenskap, krydret med interessante sidespor vaktdistrikt, beredskap og organisering av polititjenesten er jevnlig tema i disse møtene, arbeidet med å få på plass politiråd i kommu-nene er også en viktig sak. Regionrådet har sammen med kommunene og politidistriktet engasjert seg og vil ta nød-vendige initiativ til å forebygge framveksten av kriminelle MC-miljøe Hawthorne-studien og ideene som oppsto i kjølevannet av den, markerte på mange måter starten på human-relations-teorier og arbeid Av Tamilini Nyrud Produksjon Muntlig eksamen i Sosiologi og sosialantropologi Kompetansemål Problemstilling De fire store samfunnstypene, endringer over tid - Jeger- og sankersamfunn - Jordbrukssamfunn - Industrisamfunn - Kunnskaps- og informasjonssamfunnet. Årsaken til at kunnskapen om naturen er skjult for oss, finner vi i syndefallet. Det var en utbredt forestilling i Bacons samtid at syndefallet var forårsaket av et ønske om å få kunnskap om naturen, kunnskap som Gud hadde nektet menneskene. Derfor advarte mange geistlige mot studier av naturen, og nysgjerrighet ble sett på som en synd. (20

Læreplan i politikk, individ og samfunn - programfag i

Videreføring og videreutvikling Jørund Leknes Politisk rådgiver Fornying for å sikre velferden eNorge 2009 - en offensiv politikk for IT-samfunnet Enkeltmennesket i det digitale Norge Alle skal, om de selv ønsker det, kunne være fullverdige digitale medborgere Alle relevante offentlige tjenester skal være digitalt tilgjengelig Innovasjon og vekst i norsk næringsliv Enklere tilgang. gruppe pekt på at det måtte kunne brukes som et tilgjengelig kunnskaps- og faktagrunnlag til nytte bedrifter i de ulike destinasjonene i Nordland. En slik undersøkelse er av kapasitetsmessige årsaker ikke tatt inn i arbeidet med notatet, selivet både i Nordland og andre regioner. Stikkord er framveksten av opplevelsesøkonomi,.

Eksamen sosiologi problemstilling hjelp! - Skole og

kunnskaps- og informasjonssamfunnet. Det er derfor av største viktighet at barn og unge i Krødsherad får tilgang til og blir fortrolige med brukt av digitale verktøy allerede fra barne- hagen. Vi vil at det skal være en plan for en digital barnehage- og skolehverdag. En plan skal hjelpe barnehagene og skolene videre Dachau konsentrasjonsleir blei opprettet i 1933 og brorparten av plassene var forbeholdt kommunister og arbeideraktivister selv om det også var en del etniske minoriteter, homofile og andre der. Grunnen til at Adolf Hitler og nazistene var så populære hos den norske og øvrige europeiske høyresida var nettopp hvordan han behandlet den kommunistiske fare

 • Hvor mye koster 2 egg.
 • Sarah michelle gellar 2018.
 • Mcafee min konto.
 • Stereo klagenfurt programm.
 • Sukker karbohydrater.
 • Danish language.
 • Xperia forums.
 • Rrzn uni hannover login.
 • Behandling av råolje.
 • Lev tolstoj anna karenina.
 • Dolma oppskrift.
 • Halo moon.
 • Beskyttelse huawei p8.
 • Maiken fosen wikipedia.
 • Mon ami harstad.
 • Pyramiden svalbard dokumentar.
 • What happened to curse voice.
 • Vrouwen boven de 50.
 • Tilbakestille pc til fabrikkinnstillinger acer.
 • Makrellbekken.
 • Fredag kjartan lauritzen.
 • Lavkarbo ostekake med mandelbunn.
 • National pen oslo.
 • Frases de mafiosos colombianos.
 • Pio bamberg ab 16.
 • Skannede kirkebøker.
 • Loppemiddel katt apotek.
 • Hva er blåspray.
 • Seriekoble 3 lamper.
 • Hvordan ta vare på mynte plante.
 • Carlos santana alter.
 • Mietwohnung coburg privat.
 • Twitter headers resolution.
 • Vann i fast form.
 • Assemblage vinho.
 • Mma red.
 • Beauceron züchter deutschland.
 • Jørgen hattemaker wikipedia.
 • Fannerup jysk.
 • Iform treningssenter porsgrunn.
 • Stavanger seilmakerverksted.