Home

Bergen kommune arealplan

Arealstrategien skal vise hoveddisponering av området og gi grunnlag for politisk prinsippvedtak om byplangrep i 2021. Den skal være en konkretisering av de overordnede visjonene i form av byutviklingskonsept, og legge grunnlag for byutviklingsgrep i kommende juridisk arealplan(er) Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnte Fylkesmannen i Rogaland som settefylkesmann for behandling av saken, og de har nå gjort følgende vedtak i saken: Fylkesmannen i Rogaland opprettholder på bakgrunn av overstående vurdering Bergen bystyre sitt vedtak av 19.6.2019 om kommuneplanens arealdel 2018» Bergen kommune har tre kategorier av gjeldende reguleringsplaner: Områdereguleringsplan. Områdereguleringsplan utarbeides i henhold til pbl. § 12-2. Områdereguleringsplaner utarbeides som hovedregel av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områdereguleringsplan under ledelse av. I 2018 fylte Ard arealplan 10 år. Vi er spesialister på planarbeid og ynsker å levere gode gjennomarbeidde reguleringsplanar. Vi har flest planar rundt om i vestlandsregionen. Vi held til i sjuande etasje i høgblokka i Nygårdsgaten 114, like sør for Bergen Media City, rett ved Nygård bybanestopp En feil har oppstått. Vi jobber med å finne en løsning på problemet og beklager ulempen dette medfører. Prøv igjen om kort tid

Bergen kommune - Arealplan

Paradis BB1 | Ard arealplan

Bergen kommune, Brennhaugen Utvikling AS, Brennhaugen vest, detaljreguleringsplan, En Til En arkitekter as, reguleringsplan, Storetveitvegen, Storetveitvegen 144 I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles ny oppstart av reguleringsplan for Fana bydel, gnr. 13 bnr. 629 m. fl. Brennhaugen Vest, boliger, Reguleringsplan, Bergen kommune Arealplan-ID: 66190000 Åpne i planregister. Status: Offentlig ettersyn - plan ABO Plan & Arkitektur AS foreslår på vegne av Etat for utbygging i Bergen kommune detaljregulering for et område på ca. 11 dekar ved Skinstø og Myrdalsskogen i Åsane bydel

Ard arealplan as jobbar innan areal- og samfunnsplanlegging. Vi er heldige! Saman med HLM arkitektur skal vi få høve til å gje tilbod på nye utbyggingsprosjekt i Bergen kommune Bergen kommune har anskaffet nytt system for saksbehandling og arkiv, som ble satt i drift sommeren 2017. Gå til gammelt arkiv Leter du etter et bestemt møte Bergen: 18.12.2017 Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune Det vises til offentlig høring av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune (planen omtales videre som KPA), med merknadsfrist 31.12.2017. I høringsutkastet til ny KPA er det foreslått å endre fra formål «boligbebyggelse» (B1) til «øvrig byggesone

Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealplan som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk for hele kommunen. For Indre Fosen kommune gjelder arealplanene som er vedtatt i tidligere Rissa og Leksvik kommuner Arealplan jobber for vekst og utvikling i Larvik kommune. Ta gjerne kontakt! Organisasjonskart. Eiendom og teknisk drift Vis eller skjul underavdelinger. Bolig. Brann og redning Vis eller skjul underavdelinger. Beredskap. Forebyggende. Fellesfunksjon eiendom. Formålsbygg. Prosjekt, bygg og anlegg

Bergen kommune, detaljreguleringsplan, Montasje Kompagniet AS, SE-arkitektur AS, Wernersholmvegen I henhold til plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr.41 bnr. 65 m.fl. Wernersholmvegen 71-73 i Bergen kommune Vedtatt arealplan Høylandet kommunestyre vedtok i møte den 18.02.2016, sak 5/16 kommuneplanens arealdel for Høylandet kommune. Arealplanen er det overordnede styringsverktøyet for arealbruken i Høylandet kommune. I henhold til kommuneplanens § 11-15 er ikke vedtaket påklagbart Finn arealplan. Gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner er digitalisert og vises i kartet når du velger karttype Arealplaner og zoomer deg inn i kartinnsynsløsningen. Du må zoome deg inn til målestokk 1:10000 eller større for å se ulikle arealformål i planen, i mindre målestokk vises bare planenes avgrensing Navn: Tlf nummer: E-post: Inger Blikra, Plansjef 75 14 52 52 inger.blikra@rana.kommune.no Guro Rørlien Hjerpbakk 75 19 43 11 guro.rorlien.hjerpbakk@rana.kommune.no Magnhild Heidi Aabø 75 14 52 44: magnhild.heidi.aabo@rana.kommune.n

61 28 30 00; post@ringebu.kommune.no; Adresse: Hanstadgt 4, 2630 Ringebu; Finn veien; Åpningstider hverdager 09.00 - 14.00; Lørdag og søndag Stengt; Personer som har avtalt møte med ordfører eller ansatt utenom åpningstida blir møtt ved døra av den en har avtale me Kontaktinformasjon Arealplan: Leder for plan og byggesak er Ole Andre Gryttingslien. Sentralbord: 62 56 30 00, Servicekontor: 62 56 30 10, Postadresse: Hamar kommune, arealplan, postboks 4063, 2306 Hamar. Lenker

Bergen kommune - Kommuneplanens arealdel 201

Ingen støtte for Internet Explorer! Applikasjonen du forsøker å starte har avsluttet støtten for Internet Explorer. For å kunne benytte applikasjonen må du oppgradere til en annen nettleser, f.eks. Google Chrome eller Mozilla FirefoxGoogle Chrome eller Mozilla Firefo Kommuneplanen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Ein arealplan er rettsleg bindande for arealbruken i heile eller delar av kommunen. Dette betyr at den må følgast. Kommuneplanens arealdel skal angje hovudtrekka i arealdisponeringa og rammer og fø;resetnader for kva for nye tiltak og ny arealbruk som kan setjast i. En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon Alle kommuner skal ha en kommuneplan. En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser. Det finnes ulike typer arealplaner

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 23.05.2019 sak 145/19 og fattet følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-12 vedtas følgende forslag til reguleringsplan: 1. Bergen kommune, Laksevåg gnr 123 bnr 271 m.fl., Rv 555 Storavatnet. Ny kollektivterminal og grønnstruktur. Nasjonal arealplan-ID 1201_64550000. En arealplan bestemmer hvordan arealene innenfor et område kan brukes og hvilken type bebyggelse som detaljregulere områder i tråd med plan- og bygningsloven (PBL), kapittel 12 (§ 12). Disse planene blir behandlet av kommunen som planmyndighet. Porsgrunn Bystyre vedtok kommuneplanens arealdel for Porsgrunn kommune, i møte den 13.06. Veilederen om reguleringsplaner inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven av 2008. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet inf..

Bergen kommune - Reguleringsplane

En arealplan er rettslig bindende plan for hvordan et område skal brukes. Alle planer har planbestemmelser, som gir mer detaljerte føringer for arealbruken og arealformålene. Den tar for seg hvilke visjoner og mål kommunen har for den framtidige samfunnsutviklinga og for kommunen som organisasjon Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028. Kommuneplanens arealdel (arealplanen) er sist revidert med bakgrunn i en næringsutvikling og tilflytting i kommunen som går raskere enn først antatt. Nye arealer for boligetablering og en klar strategi for utbygging var dermed en viktig del av arbeidet Kunngjøringer - Arealplan. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden. Dette er Ringsaker kommunes offentlige Ringsaker kommune Navn på tjenestested Postboks 13, 2381 Brumunddal. Org nr: 864950582 Bank nr: 1810 07 00146 Kommunenummer: 3411. Personvern. Personvernerklæring For å få kart over reguleringsplanene, kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene gå inn på: www.polarsirkelportalen.no . For veiledning se Veileder Polarsirkelportale Færder er en øykommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark

Bergen kommune Ard arealplan

arealplaner.n

Skriv til oss. Postadresse: Ringsaker kommune Navn på tjenestested Postboks 13, 2381 Brumunddal. Org nr: 864950582 Bank nr: 1810 07 00146 Kommunenummer: 341 Ombudsmannen besluttet av eget tiltak å undersøke klagebehandlingstiden i byggesaker etter plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 i kommunene Bergen, Oslo og Tromsø. Etter byggesaksforskriften 26. mars 2010 nr. 488 (SAK10) § 7-1 første ledd bokstav d skal klager være ferdigbehandlet i kommunen innen åtte uker. Undersøkelsene avdekket at i Bergen og Oslo er saksbehandlingstiden for.

Bergen kommune - Sø

 1. g av arealer og bygninger i kommunen. Plankartet viser hvor boliger, veier lekeplasser etc. skal ligge
 2. Bremanger kommune; Tlf: 57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 E-post: post@bremanger.kommune.no Opningstid måndag til fredag: kl. 08.00 - 15.30; Postdresse: Bremanger kommune Rådhuset Postboks 104 6721 Svelge
 3. SERVICETORGET Gausdal kommune Vestringsvegen 8. 2651 Østre Gausdal. Åpningstid: Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00 Stengt kl. 11.00 - 11.3
 4. Arealplan. Forsiden / Arealplan. A A A. Arealplan Oppstart med revisjon av kommuneplanens arealdel 2018 - 2028. Balsfjord kommunestyre vedtok i møte 06.12.18 oppstart med revisjon av kommuneplanens arealde. Viser til vedlagte planprogram. Balsfjord kommune. Rådhusgata 11 9050 Storsteinnes
 5. dre områder heter detaljreguleringer. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til en detaljreguleringer, men det er fagkyndige som byplanleggere og arkitekter som utarbeider planforslaget
Salhusvegen, Bergen kommune | Ard arealplan

Bergen kommune

 1. Arealplan. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden. error_outlinePublisert: 23. juni kl. 10:28. Skogrydding og kantklipp langs kommunale veier i Hemnes Les mer clear. Hemnes kommune. Sentrumsveien 1 8646 Korgen. Skaperglede mellom smul sjø og evig sn.
 2. En arealplan er juridisk bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges. Det finnes ulike typer arealplaner. Hele kommunen omfattes av kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner. Kommunedelplaner er en mer detaljert plan for enkelte områder, for eksempel tettstedene. Disse planene kalles ofte for overordnet plan
 3. Dispensasjon fra arealplan. Alle eiendommene i kommunen omfattes av en arealplan. Dette kan være både overordnet kommuneplan og lokal reguleringsplan. Planene viser hvordan eiendommen din kan utnyttes, og er juridisk bindende
 4. Oversikt over kunngjøringer av arealplaner hvor det er mulighet til å medvirke eller klage (Les mer om medvirkning i arealplaner). Kunngjøringer under igangsatt planarbeid, offentlig ettersyn og andre planer/annet planarbeid angir frist for å medvirke/sende inn merknad, mens frist under vedtatt plan angir frist for å sende inn klage på vedtaket

Bergen kommune Ard arealplan Side

 1. ikonkurransar innanfor rammeavtalen med Bergen kommune. Det var 19 firmakonstellasjonar som ga tilbod - og av dei seks som får vere med vidare er vi ein av dei. Ard arealplan gav tilbod saman med HLM arkitektur og Smedsvig landskapsarkitekter. Oppgåveforståing er alltid sentralt i tilbod
 2. Arealplan. Saksgang for utarbeidelse av detaljplan (PDF, 15 kB) Hvordan finner jeg reguleringsplan og bestemmelser? Arealplan. Lytt til teksten Stopp avspilling. Planleggingsoppgavene i Sauda kommune innen arealbruk er lagt til teknisk enhet, forvaltningsavdelingen
 3. Kommunedelplan for kystsonen tar for seg kystsonen, mens kommuneplanens arealdel omhandler alle områder i Sarpsborg kommune med unntak av sentrum, Langemyr og kystsonen. Forslag til høringsutkast for ny arealplan og kystsoneplan skal behandles av bystyret 10. september. Blir utkastet vedtatt, vil planen være på høring i seks uker
 4. Arealplan. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden. error_outline. 30. mars kl. 14:46. Oppdatert informasjon om koronavirus og tiltak i Lyngen kommune . Klikk på Les E-post: post@lyngen.kommune.no. Kontonummer. 4785 07 00059. Lyngen kommune
 5. Arealplan, bygg og eiendom. Min eiendom, kart og arealplaner, kommunale bygg og eiendommer. Kultur, idrett og friluftsliv. For å forenkle og standardisere saksbehandlingsprosessen innfører Bodø kommune nå ebyggesak. Publisert: 24. januar 2020. Matrikkel og grunnbok stenges
Vestli nord | Ard arealplan

Lønborglien, Bergen kommune Ard arealplan

 1. g av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel 2016 - 2026 er vedtatt av kommunestyret 26.05.2016. Kommuneplanens arealdel 2016 - 2026 (Planbeskrivelse
 2. Når kommunen i arealdel til kommuneplan (og kommunedelplan) har fastlagt at det skal lages reguleringsplan før byggetiltak. Der kommunen i planstrategien og/eller arealdelen har fastlagt at det skal lages reguleringsplan. Når kommunen ellers finner behov for det; En komplett plan består av: Plankar
 3. 5020 BERGEN Bergen, 31. desember 2017. Kommuneplanen - Tilleggskommentar fra Eikeviken AS 31122017 - Saksnummer: 201418880 - Arealplan-ID: 65270000 En utbygging for området slik vi foreslår vil gi allmenheten tilgjengelighet til sjø og utsikt i et område som til nå har vært vanskelig tilgjengelig, om vi ikke kan si avstengt for allmenheten
 4. bergen, Bergen kommune, Bybanen, Bystasjonen, Kaigaten, Kaigaten 1 as, Nonneseter, reguleringsplan I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus. Gnr. 166 Bnr. 958 m. fl. Kaigaten 1, i Bergen kommune
 5. Arealplan skal ha et navn og en entydig nasjonal arealplan -ID i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Forslag til arealplan skal tildeles nasjonal arealplan-ID når den er tatt under behandling i kommunen. Arealplan som omfatter flere helt eller delvis geografisk sammenfallende vertikalnivåer, skal h
 6. Arealplan skal ha et nav n og en entydig nasjonal arealplan -ID i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Forslag til arealplan skal tildeles nasjonal arealplan-ID når den er tatt under behandling i kommunen. Arealplan som omfatter flere helt eller delvis geografisk sammenfallende vertikalnivåer, skal h
Mindemyren | Ard arealplan

Utkast til ny arealplan i Bergen kommune - Estate Ves

Hva er en arealplan?En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser. Kommuneplan arealdel - Planbeskrivelse og planbestemmelseKommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av. Kommunale fritidsklubber i Indre Fosen kommune 2018-2019 (PDF, 952 kB) Boligpolitisk plan 2018 til 2026 (PDF, 3 MB) Matstrategi for Indre Fosen kommune (PDF, 920 kB) Energi- og klimaplan (Rissa kommune) (PDF, 376 kB) Kommunal planstrategi for Indre Fosen 2016 til 2020 (PDF, 323 kB) Eierstrategi for kommunale bygg (PDF, 596 kB Endelig vedtatt arealplan: Ikraftsatt: 202: Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kontakt kommunen. Telefon: 37 25 03 00 E-post til kommunen SiFra - meld om feil Søk på ansatte For ansatte Skal du sende melding om noe sensitivt? Send sikker digital post. Besøksadresse Arendalsveien 23, 4878 Grimstad. Arealplan, bygg og eiendom. Min eiendom, kart og arealplaner, kommunale bygg og eiendommer. Gjeldende arealdel for Bodø kommune. Her finner du informasjon om planen med bestemmelser, plankart osv. Finner du det du leter etter? Ja Nei Kontakt.

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 Øyer. Åpningstid: 08.00 - 15.00. Følg oss. Om kommune Pålogging til itslearning -Bergen kommune Pålogging for elever og lærere skjer på vanlig pålogging, eller via Feide. For tiden er foresattes tilgang slått av i Bergen kommune. Alle ansatte må benytte tofaktor for pålogging. Ta kontakt med administrasjonen på skolen, hvis dette ikke er satt opp Arealplan. Reguleringsplanar. Reguleringsplanar er arealplanar laga på grunnlag av plan- og bygningslova kapittel 12 (§§12-1 til 12-15). Kart. Gjeldande planar i Gloppen kommune er frå ulike tidsepokar som har hatt ulike krav til innhald og detaljeringsgrad Det er ingen nye smittetilfeller i Vanylven kommune, men vi ser at smitten aukar i nabokommunene våre. Vi minner difor alle om å være heime dersom de har luftvegssymptom og å då la seg teste. Elles halde avstand og vaske hender. Du kan enkelt bestille testing på c19.no eller på koronatelefonen: 70030109

arkitektkontoret Børtveit & Carlsen AS | Ard arealplan

Vedtak Arealplan 2017 - 2028 Plankart pr 12.01.2018 Bestemmelser og retningslinjer Planbeskrivelse Konsekvensutredning ROS-analyse Kart Fareområder Kart Friluftsliv Kart Dyrket mark Kart Kulturminner Kart Forekomst grafitt og jern-titanma Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00 Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida. Besøk oss Innbyggertorg og møteplass. Dispensasjon fra arealplan. Det foreligger en arealplan for alle eiendommer i kommunen. Dette kan være både overordnet kommuneplan og lokal reguleringsplan. Planene viser hvordan eiendommen din kan utnyttes, og er juridisk bindende

Arealplan Høring: planprogram kommuneplanens arealdel 2018 - 2028. Varsel om oppstart arbeid med kommuneplanens arealdel. Frist for innspill til planprogrammet må være levert Balsfjord kommune innen 16.11.2018. 5. oktober 2018. Varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel. Dispensasjon fra arealplan. Kommunen kan gi dispensasjon hvis: hensynene bak bestemmelsene i planen det dispenseres fra eller plan- og bygningslovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene Nærøysund kommune Postboks 133, Sentrum 7901 Rørvik Org.nr.: 921 785 410 Kommunenummer: 506

Opposisjonspolitikere mener Bergens nye arealplan er ulovli

Røros kommune har et ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Plan- og bygningsloven pålegger planfremmer og kommunen noen faste medvirkningspunkter gjennom planprosessen. Det er viktig å merke seg at dette er minimumskrav Heim Plan, bygg, oppmåling, eigedom og miljø Planar Arealplan Arealplan Arealplanar er eit verktøy for å styra kommunen si utvikling i den retninga ein ønskjer, og planane set rammer for bruk og utforming av areal og bygningar i kommunen FJELL KOMMUNE . OMRÅDEREGULERING - REGULERINGSFØRESEGNER FOR . Jf. plan- og bygningslova (PBL) § 12-7. _____ RV.555 SOTRASAMBANDET, PARSELL KOLLTVEIT - BERGEN GRENSE Saksnr. 2013/452 Nasjonal arealplan-ID 20130001 362RP Vedteken . 26.05.2016. Sist revidert 18.03.2016 . FØRESEGNER (PBL § 12-7) HENSIKT MED PLANE Arealplan › Reguleringsplan Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 Jevnaker. Finn kontaktpersoner. Åpningstid sentralbord og servicetorg kl 10-14. Telefon: 61 31 57 00 Telefaks: 61 31 58 50. E-post: postmottak@jevnaker.kommune.no. Kommunenummer 3053 Organisasjonsnummer 961 381 363

Forum Arkitekter AS | Ard arealplanReferanseprosjekt | Ard arealplan | Side 2Åsane (bydel og tidligere kommune) | Bergen byleksikon

Utkast til ny arealplan i Bergen kommune > A/STAB - Vi

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 Øyer. Åpningstid: 08.00 - 15.00. Følg oss. Om kommunen. Friluftsliv; Severdighete Arealplan, kart, seksjonering og oppmåling Planregister Bokdelen inneholder en opplisting av alle arealplaner i kommunen, inkludert planforslag og planer som er opphevet/utgått Arealplan - Transportplan for Tromsø kommune 2008-2019; Arealplan 0210 - Kommunedelplan for Ramfjord; Arealplan 0229 - Kommunedelplan Stakkevollvegen - Tromsømarka; Arealplan 0251 - Kommunedelplan for hovedvei Breivika-Langnes-Kvaløya; Arealplan 0252 - Kommunedelplan for Sommarøy, Hillesøy og Brensholme Endring av arealplan. En reguleringsplan er gyldig til den blir erstattet av en ny plan, eller blir opphevet. Dersom du ønsker å endre en vedtatt reguleringsplan, må du søke om dette til kommunen. Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser. Det finnes ulike typer arealplaner. Din eiendom kan vær

Om arealplan. Arealplanen er kommunens øverste juridiske arealplandokument, og gir de overordnede føringene på hvor det skal være vern og hvor det skal være utbygging. Dette arbeidet har omfattet hele kommunen med unntak av sentrumsområdet og Langemyrområdet - disse er dekket av egne kommunedelplaner Drammen kommune engasjerte Jo Sellæg og Audun Knappen til å utarbeide et grunnlag, som ble kvalitetssikret i en referansegruppe med representanter fra Buskerud fylkeskommune, Drammen forsvarsforening, NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, som i referansegruppa også representerte Norske reserveoffiserers forbund) og Drammen Historielag

Bergen kommune - Skinstø barnehag

En reguleringsplan er en detaljert plan for et avgrenset område. I arbeidet med reguleringsplaner skal relevante fagtemaer utredes slik at det lages et best mulig beslutningsgrunnlag for avklaring av konflikter om arealbruk. Det betyr at Kunngjøringer - Arealplan Vis mer. Ringsaker kommune holder åpent plankontor onsdag 10. januar 2018 kl 15-18 i Brugata 8, i kommunens lokale ved Torget i Brumunddal, mellom Matfatet og Bakeriet. Da kan alle som har spørsmål knyttet til eiendommer eller tema innenfor planområdet komme innom for å få informasjon Her informerer vi litt om de ulike stegene i utarbeidelse av en arealplan. Mer informasjon finnes i regelverk og veiledere utarbeidet av Miljøverndepartementet (se linker i høyremargen). Kommune(del)planer har samme prosess som reguleringsplaner med krav til konsekvensutredning Arealplanen - oversiktskart Arealplan for Vågan med kystsonen 2017 - 2029 Kommuneplanens arealdel med kystsonen - 2017 - 2029, beskrivelse Kommuneplanens arealdel - bestemmelser og retningslinjer Konsekvensutredning for byggeområder - sluttbehandling av arealplan Konsekvensutredning for spredt bebyggelse - sluttbehandling av arealplanen Konsekvensutredning for steinbrudd i Vågan.

Rossland | Ard arealplan

Nasjonal arealplan-ID er definert som et landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan. Krav om nasjonal arealplan-ID gjelder for alle planer uansett om kommunen har digitalt planregister etter § 12 eller nøyer seg med et planregister med planoversikt etter § 13 Kart og arealplan. Vei, vann og avløp VVA: 416 64 876 Barnevernvakt: 469 55 776 Viltpåkjørsel 0280 Endelig vedtatt arealplan: Ikraftsatt: 09062007-1: Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kontakt kommunen. Sentralbord 37 01 30 00. E-post til kommunen Send sikker digital post SiFra - meld feil Finn en ansatt. Besøksadresse Arendal kultur- og rådhus Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Åpningstider. Postadresse Arendal kommune Enhet. I linken til høyre finner du oversikt over alle gjeldende reguleringsplaner i Stor-Elvdal kommune. De fleste kan vises i kart. For å komme til planregisteret: velg fanen kart->avansert kart->Stor-Elvdal kommune->kryss av for Arealplaner->sørg for at det er huket av på alle boksene under reg. plan. Du har nå mulighet for å navigere rundt i planregister, søke etter planer m. Kunngjøringer - Arealplan. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden. error_outline. 07. april kl. 08:15. Koronavirus (SARS-CoV-2) Har du Ringsaker kommune har satt krisestab som følge av det pågående utbruddet av koronavirus. De siste oppdateringene rundt situasjonen, finner du her på våre nettsider Formannskapet vedtok den 6. mai at detaljregulering for standplass 40 km, arealplan-ID 2019003, skal legges ut til offentlig ettersyn. Det er nå mulighet for å komme med innspill og merknader til planforslaget, med frist 29. juni 2020. Planen er utarbeidet av Forsvarsbygg på vegne av Forsvaret

 • Volkswagen e golf.
 • Hvor mye muskler kan man legge på seg på en måned.
 • 2 3 zimmer wohnung hamburg kaufen.
 • Victoza diabetes.
 • Tilbakestille pc.
 • Bratsj historie.
 • Till en stad jag är på vandring.
 • Dikt om hjemmet.
 • Trödelmarkt recklinghausen metro.
 • Luxus ferienwohnung heringsdorf usedom.
 • Skalarprodukt formel.
 • Hva sier norsk lov om omskjæring.
 • Ixia rhodos hotell.
 • Chris cornell doku.
 • Samsung kjøleskap og fryser.
 • Lupine piko x4 xxl.
 • Baby knie verschiebt sich.
 • Nintendo switch bundle prisjakt.
 • Pfarrei schöngeising.
 • Xperia forums.
 • Weavile sun and moon.
 • Zoiglbrand.
 • Velferd i japan.
 • Zendaya coleman kazembe ajamu coleman.
 • Ansvarlig definisjon.
 • Inflanefran forte verschwommenes sehen.
 • Kongsberg bibliotek min side.
 • Mars og venus full movie.
 • Føler meg ikke sett i forholdet.
 • Pentyl nitrite.
 • Spare i fond sparebank 1.
 • Bildungsurlaub nrw spanisch.
 • Diakonhjemmet antall ansatte.
 • Was kann man mit einem teleskop sehen.
 • Robert frost stopping.
 • Filippinerna officiella språk filipino.
 • Klorin på tregulv.
 • Waka waka dans.
 • Är gips för kalciumsulfat.
 • Antonio vivaldi musikk.
 • Møkkavogn.