Home

Presentasjon om den industrielle revolusjon

Den industrielle revolusjon er en betegnelse for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne. Begrepet er særlig brukt om industrialiseringen i England på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Den industrielle revolusjon var ingen brå overgang fra tradisjonelt håndverk til. Den industrielle revolusjon 1. MÅL: • vite hva den industrielle revolusjonen var og hvilke endringer den førte med seg, både i samfunnet og teknologisk • skape en historie om en person som levde under den industrielle revolusjon Her kommer en presentasjon om den industrielle revolusjon. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website Den industrielle revolusjonen som begynte ca. 1750, var en like stor omveltning som jordbruksrevolusjonen for 10 000 år siden. Maskiner erstattet muskelkraft, og vareproduksjonen ble flyttet fra hjemmene til fabrikkene. Author: Reidun Wilhelmsen Last modified by: Reidun Wilhelmsen Created Date: 9/18/2008 6:15:42 PM Document presentation forma

Den første startet rundt 1750 og varte fram til om lag 1850, da den andre industrielle revolusjonen startet. Vi skal likevel ta disse årstallene med en klype salt, da historikerne stadig debatterer avgrensingene av denne perioden Oppgave 2. Den Industrielle Revolusjonen 1. Gjør rede for hovedtrekkene i den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen har sinn grobunn i Storbritannia på omkring 1750. Hvorfor akkurat Storbritannia? Storbritannia hadde forutsetninger de fleste andre land ikke hadde. Kina hadde også alle forutsetninger for industrialisering Når vi snakker om den industrielle revolusjonen kan vi i grovt sett dele den inn i to perioder. I tiden mellom ca 1750-1850 foregikk den i Storbritannia, og perioden 1850-1914 i Vest-Europa, USA og i Japan Den industrielle revolusjonen endret hvor folk bosatte seg og hvor de arbeidet. Den førte til at en ny samfunnsklasse vokste fram, arbeiderklassen, og med det en arbeiderbevegelse som kjempet for arbeidernes rettigheter. På disse sidene kan du lese om den industrielle revolusjon; hvorfor den skjedde, hva som skjedde, og hva den har betydd for.

Fordeler og ulemper av Den Industrielle Revolusjon Dette medførte en endring i livsstil og teknologi. Siden det var så mange arbeidere fikk folk kortere arbeidstid. Mye av arbeidet var veldig slitsomt og skadelig før de fikk maskiner, nå gjorde maskinene det hardeste arbeidet Han beskrev i sin bok om arbeiderklassens tilstand i England hvordan den industrielle revolusjon hadde forverret situasjonen for den arbeidende klasse betydelig. Høy barnedødelighet, lav levealder i byene, barnearbeid og sykdomsspredning var alle et resultat av industrialiseringen i hans øyne

Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. I begynnelsen var det snakk om manuelt drevne maskiner, som spinnemaskinen «Spinning Jenny», men utviklingen tok særlig fart etter oppfinnelsen av dampmaskinen, seinere også med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri Norge var lenge et førindustrielt land. Det betyr at industri både sysselsatte få og utgjorde bare en liten del av verdiskapingen. I 1801 var 85-90 prosent av befolkningen i Norge knyttet til jordbruket og mye av bondeøkonomien var basert på selvforsyning. Kommunikasjonene var dårlige og ferdsel til lands var svært tidkrevende

Revolusjon i Storbritannia Storstilt masseproduksjon av varer og nye transportmidlet gjorde det mulig å frakte det til markedet. Men industrien skapte problemer. Kullet var ikke en fornybar ressurs og forurensingen var sterk. Allerede på 1700-tallet ser vi starten av problemene vi møter i dag. Typisk for den industrielle revolusjon var fabrikkene arbeidsplasser som kunne ha flere. Den industrielle revolusjonen. Kap. 2. Den politiske revolusjonen 1776 1787 1789 1794 1799 1810-1823 1814-1815 1815 1848 Den amerikanske uavhengighetserklæringen. Planen om en endelig løsning på jødespørsmålet blir vedtatt under Wannsee-konferansen. Japan invaderer Sørøst-Asia Den andre industrielle revolusjon Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. Industri 4.0 - den fjerde industrielle revolusjon Industri 4.0 betegner den fjerde industrielle revolusjonen, hvor industri, produksjon, verdikjeden digitaliseres og integreres til en dynamisk enhet Du er her: Skole > Den Industrielle Revolusjonen. Den Industrielle Revolusjonen. Om jordbruksrevolusjonen, transportrevolusjonen og industrirevolusjonen. Sjanger Temaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 20.04.2005 Tema Industri. I Ironbridge ble verdens første jernbro bygget i 1779, og landsbyen ble oppkalt etter broen. De engelske regionene Lancashire og Yorkshire er også kjerneområder for den industrielle revolusjon.

Årsaker til den industrielle revolusjon Innledning Jeg har tenkt å snakke om de ulike forhold som lå til grunn for at den industrielle revolusjon kom til Storbritannia i siste halvdel av 1700-tallet. Jeg har valgt å dele inn årsakene i følgende kategorier: politiske, sosiale, økonomiske, kulturelle, naturgitte og eksterne årsaker. Bakgrun Lær mer om åpne lisenser. Tittel: Videoforelesning: Den industrielle revolusjonen i Norge; Rettighetshaver: Leverandør Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen; Kopier referanse Last ned video Bygg inn. Sist oppdatert. 19.11.2017. Tekst: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen (CC BY-SA Undervisningsopplegg: Hvordan arbeide med kapitlet? Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Revolusjoner: Forklar begrepene Revolusjoner, Forklar begrepene, side 214 Undervisningsopplegg der elevene arbeider med å definere sentrale begreper fra perioden. Hjelpeskjema vedlagt. Omfang: ca. 45 minutter

den industrielle revolusjon - Store norske leksiko

Serie i 12 deler om Norges historie. Serien ble laget som en del av et studieopplegg på universitets- og høyskolenivå. Industrisamfunnet vokste fram i løpet av 1800-tallet med nye produksjonsmetoder og nye sosiale mønstre. Vi fikk bomullsspinnerier og veverier med maskiner fra England, og de første moderne fabrikker ble lagt rundt Bergen og langs Akerselva i Christiania (Kristiania) den amerikanske revolusjon rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse. Sitatet over er fra den amerikanske uavhengighetserklæringen. Den ble undertegnet 4 juli der en eller flere grupper tar over makten. ordet revolusjon brukes ofte om politiske, sosiale og økonomiske omveltninger

Den industrielle revolusjon - SlideShar

 1. Etter den industrielle revolusjon økte verdens forbruk av energi, og mye av forbruket har i dag fossil opprinnelse. Norge ble fra 1970-tallet en oljenasjon. Ekofisk-feltet med reservoir av olje og gass var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon. Foto: BoH/CC BY-SA 3.0 En kjønnsrevolusjon Artikler
 2. Den fjerde industrielle revolusjonen vil kunne få økonomer og samfunnsvitere til å måtte tenke helt annerledes og nytt. Hvordan skal man lønne mennesker, hva skal de gjøre og vil det nye systemet føre til enda større ulikheter i samfunnet. Men ikke bare lavtlønnede vil bli skadelidende av effektiviseringen
 3. Den Franske revolusjon var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa
 4. Den industrielle revolusjon blir med det overgangen fra husholdningsøkonomi til industrisamfunn som fant sted i Europa fra tidlig på 1800-tallet. Vi må så vite hvilke betingelser som må være opptatt for at et land skal bli industrialisert

Den industrielle revolusjon; 1870-1914 - Imperialisme og Ett av de viktigste prinsippene fra den ærerike revolusjon i 1688-89 sa at det var folket som påla seg selv sine skatter og avgifter gjennom provoserte kolonister som igjen opplevde at deres meninger ble fullstendig ignorert når det kom til spørsmål om skattelegging. Den 16 Bakgrunnen for revolusjonen. Hvorfor akkurat Storbritannia Den industrielle revolusjonen Hva var bakgrunnen for den industrielle revolusjon, og hvorfor begynte den nettopp i Storbritannia? Dette spørsmålet blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på det gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre

Begrepet «den industrielle revolusjon» brukes om de endringene i økonomien og samfunnet som begynte i Storbritannia på 17- og 1800-tallet, og som senere er spredt til store deler av verden. Den grunnleggende endringen var at mye av produksjonen av varer gikk fra å skje i små enheter, for eksempel på hver enkelt gård, til å finne sted i store fabrikker og industrianlegg Den industrielle revolusjonen er navnet på de store endringene som begynte i England fra midten av 1700-tallet med overgangen fra håndverk til fabrikkproduksjon. Den første industrien var knyttet til tekstilproduksjon, og England ble i løpet av forholdsvis kort tid omdannet fra å være et land med hovedsaklig jordbruk som næring, til et land som var sterkt preget av den voksende industrien Den andre store teknologiske revolusjonen lever vi i dag i etterdønningene av, nemlig den industrielle revolusjon. Denne tok til på 1700-tallet i Storbritannia med oppfinnelsen av Spinning Jenny og dampmaskinen, spredte seg til resten av Europa samt Nord-Amerika på 1800-tallet, og resten av verden på 1900-tallet

Historie Vg2 og Vg3 - Den industrielle revolusjonen - NDL

Den industrielle revolusjon - Hovedtrekk - Studienett

Over halvparten av jordens befolkning bor i byer. Den industrielle revolusjon og effektivisering av landbruket på midten av 1800-tallet førte til at folk strømmet fra landsbygda til byene for. Den industrielle revolusjonen var en av de mest dype og innflytelsesrike hendelsene i menneskets historie. I løpet av 1700-tallet og 1800-tallet skiftet revolusjonen millioner av mennesker fra deres tradisjonelt agrariske livsstil på landsbygda til industrielle livsstil i urbane omgivelser Under den første industrielle revolusjon, Storbritannia opplevd massive endringer- vitenskapelige oppdagelser, utvide brutto nasjonalprodukt, nye teknologier og nye bygninger og strukturtypene. Samtidig endret-det befolkningen vokste i antall, ble mer urbaniserte, sunnere og bedre utdannet Hovedforskjell - Første mot andre industrielle revolusjon De Hovedforskjellen mellom første og andre industrielle revolusjon er at den første industrielle revolusjonen var sentrert om tekstiler, dampkraft og jern, mens den andre var sentrert om stål, jernbaner, petroleum, kjemikalier og elektrisitet. Første og andre industrielle revolusjoner kan betraktes som vendepunktene i utviklingen.

Den industrielle revolusjon (sammendrag) - Daria

Video: Den industrielle revolusjon - Mæla ungdomsskol

Den amerikanske industrielle revolusjon begynte etter borgerkrigen som USA gjenoppbygd sin infrastruktur. Nye former for transport som dampbåt og jernbanen bidro til nasjonen utvide handelen. I mellomtiden, innovasjoner som den moderne samlebånd og elektrisk lyspære revolusjonert både forretnings-og personlige liv Til Den industrielle revolusjon. Kildeoppgave: Adam Smith. Illustrasjon: Wikicommons. Adam Smiths berømte bok Nasjonenes rikdom (1776) er en vitenskapelig undersøkelse av verdensøkonomien fram til 1776. Samtidig er det ingen tvil om at Smith fremmer et bestemt syn på hvilket økonomisk system som er best 1760 The spinning Jenny. Denne kunne spinne 8 tråder om gangen. Etter Spinning Jenny gikk den teknologiske utviklinga svært fort; Først på 1800 tallet fikk vi fabrikker; Kjernen i den første fasen av den industrielle revolusjon var mekaniseringen av bomullsindustrien i Storbritannia. I Storbritannia var det stor etterspørsel etter kull Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner. Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masseproduksjon. Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger. Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller

Vi snakker om en revolusjon - den andre industrielle revolusjon. Oppfinnelsen av kunstgjødsel revolusjonerte vedens matvareproduksjon. Dette ble grunnlaget for at Norge gikk fra å være et av de fattigste landene i Europa til det rikeste på 100 år. Professor Kr Det var dette man opplevde i den første perioden av Den Industrielle Revolusjon også, men først og fremst innen landbruket i England. Jordbruket hadde gjennomgått en rekke reformer, lenge før man så det samme skje med industrien. Utviklingen av nye redskap og utstyr innen jordbruket, gjorde at mange mennesker måtte se seg om etter nytt. Forklar årsaker til at den industrielle revolusjon startet. Les s.22-29 og 110-111 og lag en oversikt over positive og negative virkninger av industrialiseringen. Ekstra for de som sikter mot minst en 5er: Les igjennom kildene på s. 91-92 Den industrielle revolusjon. Refleksjonstekster Historie & filosofi. Den opplyste revolusjonen. I denne artikkelen skal jeg Folkesuverenitetsprinsippet var også viktig under denne revolusjonen og den handlet i stor grad om at makten lå hos folket og det var den de tok tilbake under revolusjonen

Fordeler og ulemper med den industrielle revolusjon

Den første industrielle revolusjon kom etter introduksjonen av dampkraft i 1770, den andre med elektrisitet i 1870 og den tredje med IT og elektronikk i 1970. Nå er vi midt i den fjerde industrielle revolusjonen hvor digitale teknologier smelter sammen med fysiske, biologiske og økonomiske systemer Den fjerde industrielle revolusjonen. Begrepet inntar de aller fleste industrikonferanser i disse dager. Men hva ER egentlig denne revolusjonen, og hvorfor bør vi alle bry oss om den? Og - følger energi-revolusjonen hakk i hæl? Den fjerde industrielle revolusjonen - eller Industri 4.0? Eller er det egentlig den tredje industrielle revolusjonen Den industrielle revolusjonen sies å ha begynt rundt 1760-årene, og avhengig av teknologiutviklingen kan den industrielle revolusjonen kategoriseres i de ovennevnte to faser; første og andre industrielle revolusjon Jeg er litt usikker på om man bare kan plukke og velge et tema fra pensumet vi går igjennom, men jeg tar en sjanse og skriver om den industrielle revolusjon, siden jeg synes dette er et ganske interessant tema. Jeg kommer til å legge vekt på hvordan den industrielle revolusjon var starten på det teknologiske samfunnet v Den tredje industrielle revolusjonen kommer, og Norge må droppe fossile brensler og gå for en grønnere fremtid basert på fornybar energi, bildeling og supereffektive boliger. - Norges velstand og suksess de siste 40 årene er basert på oljen, men nå er det tid for å endre dette, sier visjonæren og tenkeren Jeremy Rifkin

Den industrielle revolusjon - Mennesket

SELV OM SEKULÆR humanisme eller livssynshumanisme er en ung «isme» historisk sett, har den tatt opp i seg noen sentrale ideer fra epoker helt tilbake til renessansen og antikken. Disse tidligere epoker utgjør dermed inspirasjonskilder vi må kjenne til for bedre å forstå livssynshumanismens idégrunnlag. Én slik inspirasjonskilde er den vitenskapelige revolusjon som skjedde i det. De om den industrielle revolusjon er de eldste, opprinnelig laget tidlig på 2000-tallet, da jeg ennå var nokså nyutdannet, og ville kompensere for mine litt rotete tavlenotater. Om industrialiseringen av Norge er notatet veldig generelt, og nevner bare noen stikkord om hva som var viktig i de samfunnsomveltningene som fant sted i Norge på 1800-tallet

Den industrielle revolusjon - Wikipedi

Cathrine Ulrikson . Revolusjon (fra latin revolutio, omveltning) er et begrep som betegner vesentlig forandring og som brukes i mange ulike sammenhenger.Man kan for eksempel snakke om den industrielle revolusjon eller at en ny type oppfinnelse er revolusjonerende Hovedforskjellen - Første versus andre industrielle revolusjon . Hovedforskjellen mellom første og andre industrielle revolusjon er at den første industrielle revolusjonen var sentrert på tekstiler, dampkraft , og jern mens den andre var sentrert på stål, jernbaner, petroleum, kjemikalier og elektrisitet Den industrielle revolusjon Å nei, vi snakker ikke om Den industrielle revolusjon som ble innledet i Storbritannia mot slutten av 1700-tallet, men om sykkelmaskinen Danny MacAskill - på god vei inn i en ny tidsalder

den industrielle revolusjon i Norge - Store norske leksiko

I en presentasjon med høyt tempo viste hun utviklingen fra den 1. industrielle revolusjon til dagens situasjon der den 4. revolusjonen påvirker alle næringer samtidig. Datamaskiners kapasitet blir ofte sammenlignet med hjernen vår, og gjennomgående har budskapet vært at vi fortsatt er totalt overlegne i vår tenkning, evne til å resonnere etc. Det har vært en slags trøst - for mange Den industrielle revolusjon oversættelse i ordbogen norsk bokmål - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Den første industrielle revolusjon kom etter introduksjonen av dampkraft i 1770, den andre med elektrisitet i 1870 og den tredje med IT og elektronikk i 1970. Nå er vi midt i den fjerde industrielle revolusjonen hvor digitale teknologier smelter sammen med fysiske, biologiske og økonomiske systemer. På sikt vil dette skape omveltninger for. 2.4 Den franske revolusjon Sort Method: Default sort order Alphabetical (ascending) Alphabetical (descending) Number sort (ascending) Number sort (descending) Creation time (ascending) Creation time (descending) Update time (ascending) Update time (descending) Size (ascending) Size (descending) Vie Start studying Historieprøve 18.10.2018 - Test deg selv i kap. 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Den industrielle revolusjon oversettelse i ordboken norsk bokmål - dansk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk En revolusjon betyr en stor forandring som skjer fort. Industri betyr å lage (produsere) varer i fabrikker med maskiner. For cirka 250 år siden kom de første maskinene og de første fabrikkene. Dette skjedde først i Storbritannia. Etterpå kom det fabrikker i andre land i Europa og i USA. Innhold - Den Industrielle Revolusjon Den industrielle revolusjonen - industrialisering og nyimperialisme. Før undervising: 1. Les emnebeskrivelsen (med kompetansemål) 2. Bruk disposisjonene vi lager i timene til å øve på muntlig presentasjon. 4. Benytt kapitlene 10 og 14 i Tidslinjer som oppslagsverk i ditt egetarbeid frem mot eksamen Undervisningstilbud om den industrielle revolusjonen i Norge. Eksterne lenker til NDLA. Akerselva og den industrielle revolusjonen i Oslo. I dette undervisningsopplegget kan du lese om Akerselvas betydning for den industrielle revolusjonen i Norge på 1850-tallet. Det var nemlig tekstilindustrien som startet det hele En liten historie om den første industrielle revolusjon februar 9, 2016 Arne Krokan Leave a Comment I et større historisk perspektiv kan en se hvordan menneskene har gått fra å høste direkte fra naturen til å utvinne mer vanskelig tilgjengelige råvarer, slik som olje og gass, kull og andre produkter som ble nødvendige i industriproduksjonen Den fjerde industrielle revolusjon: En ny form for kapitalisme for toppledere? Industri 4.0 Readiness Report 2020 20. januar la Deloitte Global frem sin tredje årlige rapport om endringsevne på WEF i Davos, en rapport som undersøker skjæringspunktet mellom endringsevne og ansvar, og hvordan ledere gjør avveininger i overgangen til den fjerde industrielle revolusjon (4IR)

 • Odysseus gorgon.
 • Tidsbegrensning internett.
 • Om hud.
 • Polizei video g20.
 • Jorden er flat likevel.
 • Victoza diabetes.
 • Tyske byer.
 • Top restaurants in copenhagen.
 • Rovik bo og aktivitetssenter.
 • Observasjon definisjon.
 • Immobilien simmerlach.
 • Alkohol og penicillin mot halsbetennelse.
 • Blumenstrauß bilder kostenlos.
 • Kjøkken stavanger.
 • Lage logo russ.
 • Åpningstider flensburg.
 • Videos de roberto tapia mirando al cielo.
 • Disability definition.
 • Lüder hildesheim weinberg.
 • Retorisk analyse av kvikk lunsj.
 • Russisk kalender 1793.
 • Vesuv dannelse.
 • Tanzschule voerde.
 • Norske salmer konfirmasjon.
 • Samsung a5 kontakte importieren.
 • Bundesstraße schild.
 • Carmina burana lyrics.
 • Sega mega drive wertvolle spiele.
 • Legevakt bærum privat.
 • Introvert betyr.
 • Schlangengift behandlung.
 • Goethe biographie referat.
 • Highland park magnus.
 • Møkkavogn.
 • Puls og rytme.
 • Menneskelig påvirkning av klima.
 • Jorden er flat likevel.
 • Vesuv dannelse.
 • Ranchstay australien.
 • Preterito indefinido tener.
 • Siebbeinzellenentzündung symptome.