Home

Rett til å kreve felles bolig solgt

Neste utgave av medlemsbladet til BoligMentoren er i sluttfasen. Her kommer en smakebit på en av våre jusartikler: Ved separasjon mellom ektefeller eller opphør av samboerforhold, oppstår det ofte spørsmål om hvordan felles eiendelene skal deles. Særlig spørsmålet om hvem som har rett til å bli boende i tidligere felles bolig, kan være konfliktfylt. Denne [ Salg av bolig. Dersom partene ikke blir enige om hvem som skal overta eller beholde boligen etter samlivsbruddet, kan hver av dem kreve boligen solgt. Codex Advokat Oslo AS kan bistå med å selge bolig ved skilsmisse/samlivsbrudd. Vi tilbyr meglertjenester til fastpris, og kunden kan selv bestemme omfanget av oppdraget På samme vilkår, men uten hensyn til hvem av ektefellene som har brakt eiendelene inn i boet, har gjenlevende ektefelle rett til å få utlagt på sin lodd boligeiendom som har tjent som ektefellenes felles bolig, andel eller aksje i boligselskap eller obligasjon som ektefellenes rett til leie av felles bolig har vært knyttet til, og løsøre som har hørt til innbo i det felles hjem eller.

Ville kjøpe ut mannen. Den ene ektefellen har rett til å overta felles bolig dersom særlige grunner taler for det, ifølge ekteskapsloven. Det kan avgjøre uenighet om hvem som skal overta, dersom begge parter vil beholde boligen. Les også: Sikret stedatter arv med testament. Krevde salg på markedet Etter begjæring av en ektefelle kan retten ved kjennelse treffe midlertidig avgjørelse om bruksrett til bolig eller vanlig innbo i det felles hjemmet. Retten til å overta eller få bruksrett til bolig ved særlige grunner gjelder også dersom boligen er i den annen ektefelles særeie Det beste er naturligvis å gjøre dette i samarbeid, og det er lurt å bli enige om hvordan. Man kan for eksempel innhente flere verdivurderinger og regne seg fram til en gjennomsnittspris, sier Poulsson. Når den ene flytter ut. Det er relativt vanlig at den ene parten flytter ut mens den andre blir boende midlertidig i felles bolig

Retten til den felles bolig ved samlivsbrudd - Boligmentore

Selge bolig ved skilsmisse - FAMILIERETTSADVOKATE

Dersom f.eks. to familier bygger en hytte sammen, er det rimelig klart at den ene part ikke kan leie bort eller selge sin andel til hvem som helst. Salg (sl. §10) Den enkelte sameierpart har som utgangspunkt rett til å avhende (selge eller gi bort) hele eller deler av sin andel til hvem som helst Hvis fullmakten omfatter rett til å skrive under på skjøte, Dette gjelder dokumenter som tinglyses på ekteparet sin felles bolig, når kun den ene ektefellen er tinglyst eier. Vi må vurdere utenlandske dokumenter konkret når saken sendes inn til tinglysing. Vi kan kreve oversettelse hvis vi er i tvil om innholdet

Lov om skifte [skifteloven] - 9de kapitel

Høyesterettsdom slår fast prinsipp for første gang: Får

§ 9. Rett til å kreve seksjonering for sameiere med bruksrett til bolig i sameier som ikke er seksjonert. I et sameie som ikke er seksjonert, kan en sameier som har bruksrett til en bolig, kreve at sameiet blir seksjonert etter reglene i kapittel III selv om kravene i § 7 tredje ledd ikke er oppfylt ved opprettelsen Samboere med felles barn har i likhet med ektefeller rett il å sitte i uskiftet bo. For samboere gjelder imidlertid ikke uskifteretten alle verdiene etter avdøde. Det er kun felles bolig og innbo, samt bil og hytte som var til felles bruk, som omfattes. Sparepenger, aksjer og andre verdier etter avdøde må utdeles fra uskifteboet

Retten til å kreve salg, gjelder bare såfremt ikke annet følger av skifteloven eller ved gyldig testament. Lovregler som gir rett til overtakelse av eiendeler Etter skifteloven § 61 annet ledd annet punktum kan en arving kreve å overta en eiendel dersom «gode grunner» taler for det, og det heller ikke er noen rimelig grunn for andre arvinger til å motsette seg dette I tillegg til dette, har leier i disse tilfellene heller ikke noen rett til å fremleie av deler av boligen, eller til fremleie ved eget midlertidige fravær. Det som er viktig å huske på er at leieren må gjøres skriftlig oppmerksom på at det er snakk om leie av utleiers egen bolig, og at det ved midlertidig fravær på inntil fem år gjelder regler som gir leier dårligere rettigheter. Lov om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører [husstandsfellesskapsloven] fra 1991 har en bestemmelse om rettigheter når et husstandsfellesskap, vanligvis samboerforhold, opphører og hvem som da vil ha rett til å overta huset, leiligheten, leiekontrakten osv. Den mest relevante bestemmelsen finner du i § 3 som ikke er upraktisk da den brukes relativt ofte i. Det som står nedenfor gjelder avvikling av bolig og annen eiendom når en person er død. Hvis du ønsker å overføre eiendom mens du lever, kan du lese mer om det her. Det vanligste er at avdødes bolig blir solgt. Vanligvis gjøres det best gjennom eiendomsmegler Rett til den felles bolig. Innsendt av Undrende. 07.01.2008 12:35. Dere eier i alle fall huset i et sameie og hver av dere kan kreve eiendommen solgt, Hver av dere har rett til å tre inn i det høyeste budet på bolige, dersom den legges ut for salg. Med vennlig hilse

Hvem av ektefellene overtar boligen ved skilsmisse

 1. Felles bolig og innbo. For ektefellenes felles bolig og for innbo gjelder det særregler. Loven bestemmer at dersom det foreligger særlige grunner, kan en ektefelle få rett til å overta felles bolig og/eller innbo som den andre ektefellen eier
 2. Det er i tillegg viktig å være klar over at samtlige sameiere har forkjøpsrett til eiendommen ved et tvangssalg, det vil si rett til å tre inn i det høyeste budet som oppnås i markedet. At det fremsettes et krav om oppløsning av et eiendomssameie, behøver dermed ikke å føre til at eiendommen selges til utenforstående
 3. Hovedregelen er at ingen har rett til å overta den andres eierandel Hovedregelen for bolig som partene eier en ideell andel hver i, er at ingen av dem har rett til å overta den andres eierandel. Når partene ikke kommer til enighet om hvem som skal overta den andres eierandel, er derfor løsningen at sameieforholdet må oppløses ved salg på det åpne markedet
 4. Mannen hadde stått for byggingen av huset. Det var klart at de var sameiere og eide huset 50/50. Men hvem skulle få rett til å overta huset? Det hadde gått 10 år siden kvinnens foreldre hadde gitt paret tomten, og gaven hadde som formål at paret skulle bruke den til å oppfør en felles bolig
 5. Pengene fra salget har de brukt til felles forbruk, eller til å finansiere at en av ektefellene har redusert stilling, sier Elvebakk. Få av de som har solgt sin bolig, har kjøpt seg inn i den andres bolig, og det å være uten boligformue kan være ødeleggende for økonomien etter skilsmisse
 6. Felles hyttearv kan skape splid i paradis. Etter sameieloven har man ingen rett til å bli kjøpt ut. kan man begjære hele eiendommen solgt på tvangssalg. Retten til å kreve sameiet oppløst gjelder uansett hvor mange som eier en hytte sammen. Hver fjerde av oss har opplevd familiekonflikter som følge av arv
 7. Hvem som har rett til å beholde boligen avgjøres i utgangspunktet ut fra hvem som eier boligen. Dersom dere eier boligen i sameie, må dere bli enige om hvem som skal bli boende. Det skal foreligge sterke grunner for at den ene parten kan kreve å bli boende, dersom den andre ikke er enig

Slik deles bolig ved skilsmisse DNB Eiendo

Jusinfo.no: Krav om husleie etter samlivsbrud

 1. Send dem et skriftlig tilbud. Dersom du selger andelen uten å gi dem dette tilbudet har de rett til å bruke forkjøpsretten etter salget. I 6 måneder fra de fikk kunnskap om at du har solgt din andel, eller burde fått slik kunnskap, kan de kreve å få kjøpe andelen selv. Det er for øvrig ofte ikke kurant å selge en andel til en eiendom
 2. Uten felles barn har ikke samboere rett til å sitte i uskiftet bo. Særkullsbarn. Hovedregelen er at en enke eller enkemann har rett til å sitte i uskifte. Men dersom særkullsbarn (barn født utenfor ekteskap, eller tidligere ekteskap) er med i bildet, er det en begrenset rett til å sitte i uskiftet bo. Særkullsbarn har krav på sin arv.
 3. Dersom noen av sameierne ikke ønsker å selge sine andeler, kan man kreve oppløsning av sameiet etter sameieloven § 15. I så fall vil eiendommen kunne kreves tvangssolgt etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven. Oppløsning av sameiet. Hver sameier har rett til å kreve sameiet oppløst, se sameieloven § 15
 4. De sentrale kjennetegn ved husstandsfellesskapet er altså felles bolig, felles husholdning og til en viss grad felles økonomi. «Leietaker har rett til forlengelse av kontrakten» står det. Leietaker tror han har en ubetinget rett til å fornye kontrakten. Personskifte på utleigarsida skjer oftast ved at eigedommen blir solgt
 5. dre disse samtykker. Lengstlevende kan også velge å sitte i uskifte med egne barn selv om det skiftes med særkullsbarna

Samlivsbrudd og skilsmisse - Hvordan kjøpe den ene ut av

Det jeg lurer på er om jeg kan gjøre utbedringer og selge vannrett uten at naboen har noen rett til å stoppe utbedringen eller kreve andel av solgt vannrett. Naboen vil få bedre vannforsyning enn det er i dag og mindre kostnader hvis det trengs utbedringer senere da vi er flere og dele kostnadene på En plikter ikke å følge avtalen når samlivet tar slutt. Enhver kan være så raus en vil når fellesskapet opphører. Vi advarer mot raushet ved avtaleinngåelsen. Den forelskede avtalepart kan ønske å selge halve boligen sin til gi bort-pris, og det kan han komme til å angre på om han senere må kjøpe boligen tilbake til full pris Det er mulig å korrigere eller sette urimelige samboeravtaler til side, jf. avtaleloven § 36, men det skal svært mye til før retten vil gjøre dette. Ved lange samliv (over 15 år), så kan det tenkes at en hjemmeværende kan kreve kompensasjon for sin innsats for familien fra den annen, som for eksempel har hatt god inntekt og verdistigning på eiendom (såkalt husmorprinsippet) SELGE DIN BOLIG? Som kunde har du rett til å kreve høy kompetanse fra eiendomsmegleren som skal bistå deg ved salget av din bolig. Alle våre meglere har mer enn 10 års erfaring i bransjen. Kontakt oss for en gratis verdivurdering, og et godt tilbud på våre tjenester

Kommunens rett til å kreve reseksjonering (Tabell 1 pkt. 8) I sammenheng med endringen av seksjoneringstidspunktet er kommunen gitt hjemmel til å kreve reseksjonering. Det er på det rene at når en nå åpner for tidlig seksjonering øker også risikoen for at det oppstår avvike mellom det som er seksjonert og det som faktisk blir bygget Hvis du har rett til å kreve boligen din innløst etter disse reglene, men likevel ønsker å bo i den fram til den må rives, skal du ikke tape noe på dette. Når Statens vegvesen overtar boligen før anleggsstart, vil du få full erstatning etter de vanlige regler som gjelder for ekspropriasjon Et dokument som gir saksøker rett til å realisere utleggspant. For eksempel hvis vi har tatt pant i din bankkonto gir en slik anvisning oss rett til å kreve at banken utbetaler beløpet fra kontoen din

Borett - Advokaten hjelper de

Her kan en samboer både få bruksrett og rett til å overta boligen. Selv om du er medeier i en bolig, betyr altså ikke det at du har krav på boligen etter et samlivsbrudd. Hvis samboer skal ha rett på boligen er det noen vilkår som må være oppfylt. Disse vilkårene er følgende: Samboerne må ha bodd sammen i mer enn 2 å Samboere med felles barn har også rett til å sitte i delvis uskifte med siste felles bolig, fritidsbolig og bil, jamfør arveloven kapittel III A. Retten til å kreve skjevdeling Lengstlevende kan ikke uten samtykke fra arvingene gi bort eiendom eller selge fast eiendom til underpris Faren min døde for 2 år siden. Mamma sitter i uskiftet bo, eier stor leilighet verdt flere millioner. Den eide mamma og pappa sammen. Vi har selvsagt aldri krevd farsarven vår og mamma bør selvsagt fortsatt der (uskiftet bo). Nå har hun møtt en mann som er så på henne for å selge leiligheten å sk.. Ved felles bolig kan den ene parten ha rett til overta bolig til fortrengsel fra den annen part. Dette gjelder både ved en samboers død, men kan også gjelde ved samlivsbrudd. Det er også regler som etter nærmere vilkår kan gi den ene part rett til å tre inn i husleieavtale som den andre har inngått, både ved samlivsbrudd og død Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter Bufl. §§ 10 og 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring skjer til den tid kjøper har rett til å kreve

Retten til arv Situasjon 1: Samboerne har felles barn. Ingen av samboerne har barn fra andre forhold. Spørsmål: Vi er samboere med felles barn. Har vi rett til arv etter hverandre? Svar: Ja, fra 1. juli 2009 vil det følge av loven at samboere.. Det siste forslaget til ny parkeringsnorm for Oslo åpner for å fjerne kravet om at nye boliger må ha parkeringsplasser, samt innføring av strenge maksimalbegrensninger for hvor mange parkeringsplasser som kan bygges ved handel og kontor Et av svarene er at myndighetene må gis rett til å kreve at utbyggerne selger nye leiligheter med boligkjøpsmodeller som sikrer en rimeligere inngangsbillett til boligmarkedet enn i dag. Mange ønsker og har råd til å kjøpe en bolig til markedspris. og aktørene må konkurrere mer på både pris og produkt for å få solgt boligene Rett til å sette opp sjøboder og småbåtanlegg vil bli tinglyst på bnr 1 (område N1 i regulingsplanen). I området for sjøboder (N1) kan det byggest 2 felles redskapsboder på inntil bta 15 kvm m/ maks 3 meter mønehøgd (saltak). Område for privat småbåtanlegg er tiltenkt kai, brygger (faste og flytende) og båfeste for småbåter

Utgangspunktet er at Nils råder fritt over det han eier, jf. § 31. Spørsmålet er om § 32 kan brukes. Etter denne bestemmelsen kreves det samtykke for å overdra (selge) «eiendom som brukes som felles bolig». Meg bekjent er det ikke avklart i rettspraksis om en elvebåt kan være eiendom som brukes som felles bolig Fra 1. juli kan eier av en bolig i et ikke seksjonert sameie kreve at sameiet blir omgjort til et eierseksjonssameie. Rett til å kreve seksjonering av boligsameier. Kommunalminister Monica Mæland. samtidig som boligen fortsatt vil være mulig å selge Disse endringene har også betydning for om og i så fall når entreprenør - og eiendomsmegler på entreprenørenes vegne - har rett til å kreve inn forskudd. I perioden før 2017 var det som nevnt ovenfor ikke lov å kreve inn et forskudd fra kjøper før garanti etter buofl. § 12 forelå

Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen Artikkel 4 av 9 Lov og Rett 07 / 1984 (Volum 23) Bruksretten til den felles bolig ved samlivsbrudd mellom ugifte samboere. av Kirsti Strøm Bull. universitetslektor. Informasjon . kan være grunnen til at to mennesker har valgt å leve sammen uten å gifte seg. Men til tross for.

Oppløsning av samboerforhold - Advokaten hjelper de

 1. st ett år (eiertid) og brukt den som egen bolig
 2. ske risikoen for konflikter og ansvar i ettertid. Tilstandsrapporten utarbeides av en takstmann
 3. 4.2 Rett til å kreve formuesverdien nedsatt 4.3 Fordeling av formue/gjeld på den enkelte andelshaver 4.4 Hvem som skal skattlegges for nettoformuen 5 Inntektsfastsettingen hos andelseiere i boligselskaper som omfattes av sktl. § 7-3 5.1 Egen bruk 5.2 Utleie av egen boenhet 5.3 Selskapets inntekter/kostnader 5.4 Driftskostnader mv
 4. Men kjøp og salg av bolig er mye mulig blant de største økonomiske transaksjonene du gjør i løpet av livet ditt. Legg deg derfor i selen, gjør boligen din så innbydende og tiltalende som du kan, ta fine bilder til boligannonsen og selg den helhjertet. - Målet bør være å selge kort tid etter at visningene er ferdige. Eiendom er ferskvare
 5. Marthe har rett til å sitte i uskiftet bo med arvingene Lars og Lena, siden de er felles barn. Lise må derimot samtykke. Nekte samtykke til å sitte i uskiftet bo. Hvis Lise ikke samtykker har hun krav på å få sin farsarv, og motsatt hvis hun velger å samtykke kan Marthe sitte i uskiftet bo med Lise også
 6. Separasjon og samlivsbrudd gir også partene rett til å kreve deling av boet. Ingen av ektefellene har i utgangspunktet noen fortrinnsrett til å overta deres felles bolig, Dersom ektefellene ikke blir enige om hvem som skal overta deres felles bolig, kan hver av dem kreve boligen solgt

Pantesikkerheten gir banken rett til å kreve boligen (panteobjektet) solgt, dersom du ikke betaler for lånet i tråd med låneavtalen, slik at boliglånet og påløpte forfalte lånekostnader blir innfridd. fordi risikoen for at gammel bolig ikke blir solgt innenfor et kortsiktig tidsrom er større Dersom en sameier vil selge sin andel, har de andre sameierne forkjøpsrett. En sameier har som hovedregel alltid rett til å kreve sameiet oppløst uten å måtte ha noen grunn til det. Hvis tingen ikke kan deles, må oppløsningen skje ved at tingen selges slik at salgssummen deles i samme forhold som man eier. Se også . Eneeie; Fellesei Dersom ekteparet kun har felles barn ved den enes bortgang, Langt færre er kjent med at barna etter avdøde ektefelle har rett til å tre inn i sin avdøde fars eller mors skjevdelingskrav. Fellesbarn er normalt avskåret fra å kreve sin mors- eller farsarv dersom den gjenlevende av foreldrene vil sitte i uskiftet bo

Deling av felleseie Paragrafen

Sjekk med ligningsmyndighetene hva som gjelder for din bolig. Samtidig kan seksjonering være en effektiv måte å realisere verdier i boligen på, den dagen du går lei av å leie ut. Etter at seksjoneringsprosessen er ferdig, står du fritt til å selge en av enhetene Vi leier, men huseier skal selge - så vi skal flytte til et nytt sted om to uker. Vi forskuddsbetaler husleien 25. hver måned, så vi har altså betalt husleie for oktober allerede. Men i dag ble det overforsvømmelse i hele underetasjen - soverom til datteren min, kjellerstua og boden. Alt var klis..

Særlig om felles bolig. Ingen av ektefellene har i utgangspunktet noe fortrinn til å overta det som har vært familiens bolig, med mindre det dreier seg om en landbrukseiendom eller eiendom som har vært slektseiendom for den ene av partene Samboere med felles barn kan alternativt velge å sitte i uskifte med felles bolig med innbo, fritidsbolig med innbo og bil som har tjent til ektefellenes felles bruk, jf. al. § 28 c. 5 Om kravet til felles bruk nevnes kort i spesialmerknadene til bestemmelsen at «uskifteboet kan omfatte flere biler enn den bilen den gjenlevende har brukt», se Ot.prp. nr. 73 (2007-2008) s

Skillsmisse: Fordeling av eiendeler

6.1: En sameier har rett til å selge sin andel av hytta. Medeier (e) har da forkjøpsrett - under ellers like vilkår. Forkjøpsretten skal skje til 75 prosent av andelens markedsverdi (prosentverdien kan endres etter ønske). 6.2: Etter varsel med rimelig frist har hver av sameierne rett til å kreve oppløsning av sameiet Odelsrett er de odelsberettigedes rett til å kreve odelsgården tilbake når gården blir solgt ut av slekta. Odelsretten kan også brukes hvis noen med dårligere odelsprioritet enn deg overtar gården. For å bruke odelsrett må du gå til odelsløsningssak ved tingretten der eiendommen ligger

Hvem har rett til å overta boligen ved skilsmisse

Har du en nabo som oppbevarer skrot i hagen eller aldri maler huset? Dette oppleves ofte skjemmende for eiendommene rundt. Hva om en eiendom er malt i farger som naboer mener er skjemmende, eller at naboen oppbevarer bilvrak, hvitevarer eller annet som oppfattes som forsøplende. Her gir vi deg e Ja, du kan kjøpe pendlerbolig, fritidsbolig og bolig til de nærmeste i familien. Les mer om å kjøpe flere Kan beboere kreve ladestasjon/p-plass for elbil i felles Det innebærer at ingen beboere har rett til å utføre tiltak på det elektriske anlegget selv eller kreve at styret tilrettelegger for etablering av. haha, så det er faktisk mulig å selge en bolig der man får med en gammel dame på kjøpet hvis man er heldig.. Uff, ikke mye aktuelt det altså! Men jeg skal sjekke med megler og høre litt mer detaljer rundt dette.. Synes det høres veldig merkelig ut rett og slett

Hvordan dele en arvet bolig med søsken? DNB Eiendo

Det er visstnok mulig har jeg fått til svar når man er gift og har felles barn. Derfor denne arveloven §38, men det må avtales/skrives ned på forhånd, så jeg syns ikke det er rart å tro at det da kunne vært tilfelle her og. Men skjønner jo at det ikke er mange som tenker på det og at jeg ikke kan kreve noe Felles for alle tomtefesteforhold, Formålet her er å gi en kort redegjørelse for de viktigste regler i tomtefesteloven med hensyn på tomter for bolig og fritidsboliger, slik den er pr. 1. juli 2006. Rett til å kreve innløsning Dersom bortfester har forbeholdt seg rett til å godkjenne overdragelse av festekontrakt til ny fester, kan han bare nekte god- kjenning dersom det fore- ligger saklig grunn. Dersom du skal kjøpe bolig eller fritidsbolig på festet tomt, må du gjøre deg kjent med innholdet i festekontrakten

exen overkjører meg ved salg av felles bolig - Forbruker

leieretten til felles bolig er knyttet til. Dette gjelder uansett hvem av ektefellene som eier eller leier boligen. medfører noen begrensning i en ektefelles rett til å råde over egne eiendeler, med unntak av det som er nevnt i punkt 2.1. Hovedregel for Hovedregelen om skjevdeling er at man kan kreve å Rett til å kreve salg. Har ingen av ektefellene krav på å få overta en gjenstand og de heller ikke blir enige om fordelingen, kan hver av dem kreve eiendelene solgt. Dette gjelder ikke private brev og andre eiendeler som det ville være støtende om ble solgt til fremmede. Ved et salg har begge ektefellene forkjøpsrett. Verdsettelse Bestemmelsene gir likevel en andels- eller seksjonseier under visse betingelser en individualrett til å kreve at det etableres lademulighet. Den viktigste betingelsen er at vedkommende har rett til å parkere på eiendommen. Etablering av ladepunkt skal ikke være en bakvei til å etablere en parkeringsrett man ikke har fra før

Hvem får boligen ved ektefelleskifte? - ny dom fra Høyesteret

EKTEFELLER: Ektefellen kan etter ekteskapsloven få bruksrett til felles bolig og innbo ved særlige grunner (oftest er det barn), også om den andre eier boligen. Ved sterke grunner (oftest barn), kan ektefellen få rett til å overta bolig og innbo mot å kjøpe den andre ut Byggherren kan ha rett til å kreve prisavslag, som er reduksjon i opprinnelig avtalt vederlag dersom det foreligger kontraktsbrudd fra byggmesterens side. Vi skal her se nærmere på reglene om prisavslag i bustadoppføringslova og NS 8407 Ektefellene har rett til å holde til side verdier som de eide da de giftet seg, eller som de senere har mottatt som arv eller gave (fra andre enn ektefellen). Dette kalles skjevdeling og betyr at slike verdier ikke skal deles med ektefellen ved skilsmisse. Et problem med skjevdeling er at reglene er uklare, og byr på alvorlige bevisproblemer Kommunen står i utgangspunktet fritt til å regulere tomter til det formålet den selv finner mest hensiktsmessig. Som grunneier eller utbygger er det likevel viktig å være klar over at dersom kommunen regulerer hele eller deler av en tomt til visse offentlige formål, kan man få rett til å kreve at kommunen straks kjøper tomten Du kan lese mer om avhendingsloven § 4-19 om fristene til reklamasjon her. Har jeg rett på å kreve prisavslag? Prisavslag utgjør en av flere misligholdsbeføyelser som er oppstilt i avhendingsloven § 4-8 (1) bokstav a-e. I avhendingsloven § 4-12 defineres nærmere hvor mye prisavslag kjøperen har krav på, dersom det foreligger en mangel

eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4 De har solgt boligen i Norge og flyttet til Spania høsten samboer eller dine mindreårige barn må eie (direkte eller indirekte), leie eller på annet grunnlag ha rett til å bruke en bolig i Norge. Er du bosatt i et annet EU/EØS-land og er begrenset skattepliktig til Norge, kan du kreve å bli skattlagt som om du er skattemessig. Arv angår alle på et eller annet tidspunkt i livet. 15. mai 2019 vedtok Stortinget ny arvelov, som trer i kraft 1. januar 2021. Blant endringene i den nye loven er større frihet til å bestemme. Begrensningen til seks måneders husleie gjelder ikke der studentsamskipnader benytter seg av muligheten til å opprette en felles deponeringskonto. Men det er viktig å merke seg at slike utleiere kan ha en rett til å kreve inntil tre måneders forskuddsleie slik at summen av depositum og forskudd kan bli inntil seks måneders leie totalt

 • Wohin heute in mv.
 • Hindenburg norsk.
 • Dansk norsk ordbok.
 • Senior dating 60 .
 • Klack tv abendprogramm.
 • Philips børstehoder.
 • Arve tellefsen julekonsert.
 • Mappa mi narvik bibliotek.
 • Online piano midi support.
 • Klima lima.
 • Bergen legevakt barn.
 • See und fluss in irland.
 • Asus rt ac66u bruksanvisning norsk.
 • Haveli asker take away.
 • Somprint.
 • Riverdale stream.
 • Mtb trailcamp.
 • Kan man se et atom.
 • Ard vorstadtweiber staffel 3.
 • Eidsvoll kommune intranett.
 • Motorradhändler ludwigshafen.
 • Dyrenavn på n.
 • Currency converter.
 • Faltenrock hamburg termine 2018.
 • Tot.
 • Heart anatomy latin.
 • Jødisk samfunn oslo.
 • Lolcounter.
 • Obi fliesen.
 • Er viafree gratis.
 • Where does jon olsson live.
 • Norge i krig oppdrag afghanistan.
 • Elafonisi crete.
 • Pia og per servise.
 • Kb marine.
 • Evangelisten matteus symbol.
 • Privat ultralyd sandnes.
 • Deutsches museum online ticket.
 • Dikt om hjemmet.
 • Malcolm.
 • Bilder av baby i magen.