Home

Methyloranje h en p zinnen

Methyloranje — Chemieleerkrach

 1. STOF METHYLORANJE wolfram STOCKBEHEER Formule: C14H14N3NaO3S Molecuulmassa: 327,34 Plaats in de stock: 22B wikipedia H-zinnen H 301 Giftig bij inslikken. P-zinnen P 301+310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Klein etiket Klein etiket iPad Groot etiket Groot etiket iPad MSDS-sheet EXPERIMENTEN FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0.
 2. Dit is de lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precautionary) volgens Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals die in de Europese Unie gebruikt wordt
 3. 1 H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen Met het invoeren van het GHS vervallen de R(isk)- en S(afety)-zinnen. Daarvoor in de plaats komen de H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen. H-zinnen geven informatie over de gevaren. P-zinnen geven de voorzorgmaatregelen, oftewel aanbevelingen voor het veilig gebruik
 4. De H- en P-zinnen zijn gestandaardiseerd en genummerd, waardoor de betekenis ervan voor iedereen terug te vinden, onafhankelijk van de taal die je spreekt. In dit artikel geven onze specialisten meer uitleg over H- en P-zinnen. H-zinnen De H staat voor hazard, oftewel gevaar

Lijst van H- en P-zinnen - Wikipedi

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen - PDF Free Downloa

Wat betekenen de H- en P-zinnen op een etiket? Royal

Zie H- en P-zinnen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.: Bij de invoering van het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals () in de Europese Unie wordt een nieuw systeem van indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen gehanteerd.De R- en S-zinnen worden vervangen door H-zinnen of gevarenaanduidingen (de H van hazard) en P-zinnen of voorzorgsmaatregelen. P-zinnen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.

9 relaties: ADR-gevarenklassen en -labels, Europese gevaarsymbolen, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, H- en P-zinnen, Lijst van gevarenklassen in GHS, Lijst van R-zinnen, Lijst van S-zinnen, R- en S-zinnen, Wet milieugevaarlijke stoffen. ADR-gevarenklassen en -labels. Gevarenlabels op een goederenwagon, in dit geval betreft het een brandbare koolwaterstof. Dit is de lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) die in de Europese Unie gebruikt wordt. 4 relaties RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voor voldoende ventilatie zorgen. Stofontwikkeling vermijden. Verpakking voorzichtig behandelen en openen. • Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming Verwijdering van stofafzetting De H-zinnen zijn gevarenaanduidingen (H van hazard / gevaaraanduiding). De P-zinnen wijzen op voorzorgsmaatregelen (P van precaution / veiligheidsaanbeveling ). De P-zinnen vervangen de S-zinnen en zijn verplicht op de etikettering voor zuivere stoffen vanaf 1 december 2010 en voor mengsels vanaf 1 juni 2015

Methyloranje is een organische verbinding die hoort bij de klasse van aromatische azo-kleurstoffen. Bij kamertemperatuur is het een oranje poeder dat slecht oplost in water, maar goed in primaire, laagmoleculaire alcoholen en andere organische oplosmiddelen P-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen: hoe een product gebruiken en hoe het risico beperken (bijvoorbeeld dragen van een veiligheidsbril of veiligheidshandschoenen).Meer info: P-zinnen (pdf

H- en P-zinnen en 1 december · Bekijk meer » 1 juni. 1 juni is de 152ste dag van het jaar (153ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Nieuw!!: H- en P-zinnen en 1 juni · Bekijk meer » 2010. Het jaar 2010 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling. Nieuw!!: H- en P-zinnen en 2010 · Bekijk meer » 201 De P-zinnen geven met name informatie over de (voorzorgs)maatregelen die genomen moeten worden bij het gebruik van 1 stof óf product voor preventie; en dan in het geval van een ongeluk of bij opslag en verwijdering. De meest uitgebreid geteste stoffen De H-zinnen worden bepaald op basis van onderzoek (dierproeven en/of celcultuurproeven). Dit.

Methylrood - Wikipedi

Lijst van H- en P-zinnen. Uit Wikisage. Naar navigatie springen Naar zoeken springen. Dit is de lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens GHS die in de Europese Unie gebruikt wordt. Inhoud Dit is de lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals die in de Europese Unie gebruikt wordt. Inhoud. 1 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) 1.1 Gevarenaanduidingen voor materiële gevare H en P zinnen. H-en p-zinnen. Universiteit / hogeschool. Universiteit Antwerpen. Vak. Algemene chemie (1001WETACH) Academisch jaar. 2018/2019. Nuttig? 0 0. Delen. Reacties. Meld je aan of registreer om reacties te kunnen plaatsen. Gerelateerde documenten 3 METHANAL H EN P ZINNEN Written By admob23 Thursday, March 21, 2019 Add Comment Edit. METHANAL H EN P ZINNEN . Hello, thank you for visiting this amazing site to look for methanal h en p zinnen. I hope the article that appears may be helpful to you. 0 Response to 3 METHANAL H EN P ZINNEN

METHANAL H EN P ZINNEN . Hi, thank you for visiting this site to search for methanal h en p zinnen. I really hope the data that appears may be helpful to you. 0 Response to 10 METHANAL H EN P ZINNEN Post a Comment. Newer Post Older Post Home. Subscribe to: Post Comments (Atom) Iklan Atas Artikel Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten. Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe EU-GHS/CLP (Globally Harmonized System / Classification, Labelling en Packaging) regelgeving volledig van kracht H en P zinnen Op het etiket van (producten met) gevaarlijke stoffen staan gevaarsymbolen en H- en P-zinnen. De gevaarsymbolen geven het gevaar weer in de vorm van een plaatje. Er zijn 9 verschillende gevaarsymbolen, deze worden internationaal gebruikt H&P Zinnen « on: November 26, 2010, 01:56:38 pm » Met de komst van de nieuwe CLP wetgeving, worden R (Risk) en S (Safety) zinnen vervangen door H (Hazard) en P (Precautionary) zinnen vervangen

stoffenlijst Archieven — Pagina 40 van 66 — Chemieleerkrach

Op etiketten en in veiligheidsinformatiebladen van producten met gevaarlijke stoffen staat informatie in de vorm van pictogrammen en H- of P-zinnen. Voor het veilig werken met deze producten is het belangrijk vooraf goed het etiket én het veiligheidsinformatieblad te lezen, en de instructies op te volgen Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe EU-GHS/CLP (Globally Harmonized System / Classification, Labelling en Packaging) regelgeving volledig van kracht. Per die datum moeten zowel stoffen als mengsels zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens. Sinds een paar jaar staan er H- en P-zinnen op het etiket, ter vervanging van de letters R (risico), S (veiligheid), H (gevaar) en P (voorzorg). Dit zijn gestandaardiseerde en genummerde zinnen; zo kun je, of je een taal nu wel of niet spreek, via het nummer het gevaar en de juiste voorzorgsmaatregel vinden in je eigen taal.Lees mee De H- en P-zinnen dienen op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen voor te komen. Gevaarlijke stoffen of mengsels moeten volgens de voorschriften van GHS ingedeeld worden in een of meer categorieën.Voor elke categorie schrijft GHS voor welk pictogram, signaalwoord, bijhorende gevarenaanduidingen (H-zinnen; Hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen; Precautionary) op het etiket moeten.

R- en S-zinnen -> H- en P-zinnen Branche-afspraken | Gevaarlijke stoffen | Organisatorisch. Alle stoffen zijn te herkennen aan specifieke R- en S-zinnen. De komende jaren worden deze, in het kader van de invoering van Globally Harmonized System of Classification and Labbeling of Chemicals (GHS) vervangen door H- en P- zinnen Practicum 3: H-&P-zinnen. Salicylzuur (C₇H₆O₃) Molaire massa 138,1 g /mol Aggregatietoestand vast Kleur kleurloos Dichtheid 1,44 g/cm³ Smeltpunt 158,3 °C Kookpunt 211 °C Vlampunt 157 °C Goed oplosbaar in ethanol Slecht oplosbaar in water. H-&P-zinnen. H302 Schadelijk bij inslikken. H318 Veroorzaakt ernstig oogletse Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden. EUH203 Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH206. Dit is de lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens GHS die in de Europese Unie gebruikt wordt Lijst van H- en P-zinnen (Wikipedia Article) Das Bild Lijst van H- en P-zinnen (Wikipedia Article) von Marco Verch kann unter Creative Commons Lizenz genutzt werden. Es ist auf Flickr in voller Auflösung verfügbar. Lizenz-Beispiel und HTML-Code Photo: Lijst van H- en P-zinnen (Wikipedia Article) by Marco Verch under Creative Commons 2.

H-zinnen beschrijven de aard en de ernst van de gevaren (bijvoorbeeld zeer giftig, giftig, schadelijk...) en de omstandigheden waarin gevaren kunnen voorkomen (huidcontact, inademing...).Meer info: H-zinnen (pdf Deze H-, EUH- en P-zinnen staan in twee bijlagen van de verordening. In annex III staan de H- en EUH-zinnen. In annex IV kunt u de nieuwe P-zinnen terugvinden. De definitieve versie van de van de CLP verordening (november 2008) kunt u downloaden op de pagina Wetgeving

H- en P-zinnen. Das Bild H- en P-zinnen von Marco Verch kann unter Creative Commons Lizenz genutzt werden. Es ist auf Flickr in voller Auflösung verfügbar. Lizenz-Beispiel und HTML-Code Photo: H- en P-zinnen by Marco Verch under Creative Commons 2. De twee systemen gebruiken andere pictogrammen/symbolen en gevaren aanduidingen (H-zinnen/R-zinnen), die toegekend worden op basis van andere classifi catie regels. Een echte conversie vanuit EU-GHS naar de voor malige DSD/DPD classifi catie of vice versa is niet mogelijk

H-stoffen. Vanaf 1 juni 2017 is Artikel 2.30 van afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit aangepast. Dit in verband met het vervallen van R(isk)- en S(afety)-zinnen. Het wijzigingsbesluit is 13 juni 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 231.Met deze wijziging is de systematiek van R(isk)- en S(afety)-zinnen vervangen door H(azard)- en P(recaution)-zinnen Définitions de H- en P-zinnen, synonymes, antonymes, dérivés de H- en P-zinnen, dictionnaire analogique de H- en P-zinnen (néerlandais De H- en P-zinnen vervangen de R- en S-zinnen en zijn verplicht op de etikettering vanaf 1 december 2010 voor zuivere stoffen en 1 juni 2015 voor mengsels. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Opmerking: Het coderingssysteem is nog niet definitief vastgesteld

Op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen dienden tot 1 december 2010 R- en S-zinnen voor te komen, zowel bij verpakkingen voor groot- als voor kleinverbruikers. De letter R staat voor risk , terwijl de letter S voor safety staat. Naast de R- en S-zinnen bestaan er ook A-zinnen. De R- en S-zinnen zijn in 2010 vervangen door de H- en P-zinnen en mogen dus niet meer gebruikt worden Ijzersulfaat h en p zinnen IJzer(II)sulfaat - Wikipedi . IJzer(II)sulfaat is een ijzerzout van zwavelzuur, met als brutoformule FeSO 4.De stof komt voor als een blauwgroene of witte kristallen, die goed oplosbaar zijn in water.Het heptahydraat, Fe(SO 4)· 7 H 2 O, is de meest voorkomende vorm en wordt ook wel ijzervitriool of groene vitriool genoemd H EUH210 WGK 1 Mijn instelling. Bron: Wikipedia. Pagina's: 30. Hoofdstukken: Lijst van H- en P-zinnen, Lijst van gevarenklassen in GHS, Gevaarsymbool, Veiligheidsinformatieblad, Lijst van R-zinnen, Lijst van S-zinnen, REACH, ADR gevarenklassen en labels, Europese gevaarsymbolen, Wet milieugevaarlijke stoffen, NFPA 704, Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, Milieuchemie. While labelling a substance with several H&P Phrases these are connected by plus symbols. Certain H-Phrases are always combined with certain P-Phrases, e.g., H340 with P308 + 313. The H&P Phrases are important parts of an operating instruction and they must be strictly followed. Kiezen voor STEM. Gevaarsymbolen herkennen en inoefenen, H- en P-zinnen toepassen, veiligheidsvoorschriften van producten

Fenolftaleïne — Chemieleerkrach

WWW.ZINNEN.DE . Es freut mich, dass Sie Sich vielleicht auch nur zufällig auf diese Seite verirrt haben. Leider ist das Projekt private Homepage seit langer Zeit eine Baustelle, auf der sich nicht viel tut. Was alledings prima eingerichtet ist, ist die Mail-Konkfiguration ..Qnexia-phentermine and topamaxEmpatic-buprion and zonisamideContrave-Buproion and Naltrexone Of these 3, the greatest end result feel to have been from Contrave, which remind

pH-indicator - Wikipedi

53 PARACETAMOL H EN P ZINNEN Written By admob23 Saturday, March 23, 2019 Add Comment Edit. PARACETAMOL H EN P ZINNEN . Hai, many thanks for visiting this amazing site to look for paracetamol h en p zinnen. I am hoping the information that appears can be helpful to you Chemie en veiligheid: Lijst van H- en P-zinnen, Lijst van gevarenklassen in GHS, Gevaarsymbool, Veiligheidsinformatieblad, Lijst van R-zinnen: Amazon.es: Bron: Wikipedia: Libros en idiomas extranjero English-German online dictionary developed to help you share your knowledge with others. More information Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English). Thank you! Links to this dictionary or to single translations are very welcome H en P zinnen. In het oude systeem kenden we de zogenaamde R(isk)-zinnen en S(afety)-zinnen. Ook de CLP-verordening kent eigen gevarenzinnen, de H(azard)-zinnen die een variant zijn op de R-zinnen.In de CLP zijn er daarnaast nog een aantal aanvullende gevaaraanduidingen die alleen voor de EU gelden, de zogenaamde EUH-zinnen.. In plaats van de S-zinnen kent de CLP voorzorgsmaatregelen, de.

Zoutzuur — Chemieleerkrach

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen Met het invoeren van het GHS vervallen de R(isk)- en S(afety)-zinnen. Daarvoor in de plaats komen de H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen. H-zinnen geven informatie over de gevaren. P-zinnen geven de voorzorgmaatregelen, oftewel aanbevelingen voor het veilig gebruik. Er worden ook EUH-zinnen geïntroduceerd Het aantal P-zinnen dient beperkt te worden tot 6 stuks. Verder is er een relatie tussen de oude R-zinnen en de H-zinnen en de S en de P-zinnen b.v.: - R10 > H22

H & P zinnen Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe EU-GHS/CLP (Globally Harmonized System / Classification, Labelling en Packaging) regelgeving volledig van kracht. Per die datum moeten zowel stoffen als mengsels zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens CLP Dit is de lijst van gevarenaanduidingen ( H -zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen ( P - zinnen , met de P van precaution) volgens Globally. Ontvlambare vloeistof en damp. De volledige teksten van de H -zinnen zijn vermeld in hoofdstuk 16. Bio- ethanol Höfer Chemie GmbH H -5H -5- makkelijk vanuit huis online bestellen - bij Conrad Moved Permanently. The document has moved here

H en P zinnen - Algemene chemie 1001WETACH - UAntwerpen

H- en P-zinnen H- en P-zinnen. U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten. Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel H en P zinnen automatisch aanvullen adhv de code. Printable View. 22 oktober 2014, 14:27. Aosta. H en P zinnen automatisch aanvullen adhv de code. Hey Ik zou een formule nodig hebben om een andere cel te laten invullen. Voor mijn stage moet er verschillende risico's voor chemische stoffen evalueren P zinnen staat voor precaution : voorzorg De codes zijn numeriek geordend met weergave van de gevarenaanduidingen (H-zinnen) en de voorzorgsmaatregelen (P-zinnen). Indeling volgens GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals No posts matching the query: Diethyl Ether H En P Zinnen. Show all posts. No posts matching the query: Diethyl Ether H En P Zinnen. Show all post

[scheikunde] H en p zinnen - Wetenschapsforu

H en P zinnen. Naast de eerder genoemde veiligheidsetikettering staan op de etiketten vaak nog aanwijzingen. Deze aanduidingen die in één of meer zinnen kunnen worden gegeven zijn binnen Europa vast gesteld en worden de H(azard) en P(recaution) (gevaar en voorzorg) zinnen genoemd. Klik op onderstaande link voor informatie over de H en P zinnen Hoe dan ook is azijn een oplossing van azijnzuur in water. Eventueel met nog enkele toevoegingen. Tegenwoordig gaat het echter niet meer over de R- en S-zinnen. Tegenwoordig gebruikt men de GHS-voorschriften en daar worden de R- en S-zinnen vervangen door H- en P-zinnen. De H- en P-zinnen van azijnzuur zijn makkelijk terug te vinden • H-zinnen (automatisch inlezen) • Pictogrammen • Verbruik • Aggregatietoestand, vlampunt en kookpunt • Samenstelling / componenten Ter opstelling WIK • Plaats en actie • P-zinnen • Omgevingsfactoren • Pbm's en cbm' zinnen die de gevaren van chemische stoffen en mengsels om-schrijven. De H-zinnen vervangen de vroegere R(risk)-zinnen. • Voorzorgsmaatregelen: P(precautionary)-zinnen. Dit zijn gestan-daardiseerde zinnen die het correct hanteren van chemische stoffen en mengsels omschrijven. De P-zinnen vervangen de vroegere S(safety)-zinnen

H-zinnen Dokterho

Home > Thema's > Magistrale bereiding > H- en P-zinnen. H- en P-zinnen. Delen. De Westvlaamse Apothekersvereniging. Kwadestraat 153 bus 1; 8800 Roeselare; 051 69 11 20; 051 25 35 51; secretariaat@dewestvlaamse.be; Algemeen. 051 69 11 20. secretariaat@dewestvlaamse.be. Tariferingsdienst. 051 69 11 23 b) alle zinnen veranderen vanaf ergens in decmber naar P en H zinnen, dus deze zaak moet ook nog kunnen veranderd worden achteraf. c) de zaak is enorm specifiek: bv. Hij geeft alleen aan of LT (leerling 3de graad met veel chemie, eig alleen richting chemie) ermee mag werken. Demonstratie word niet aangegeven H en p zinnen. h en p zinnen. Universiteit / hogeschool. Universiteit Antwerpen. Vak. Algemene chemie (1002FBDFAR) Academisch jaar. 2017/2018. Nuttig? 0 0. Delen. Reacties. Meld je aan of registreer om reacties te kunnen plaatsen. Gerelateerde documenten

R- en S-zinnen - Wikipedi

Translation for: 'methyloranje' in Dutch->English dictionary. Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs Human Resources for the University of Oklahoma. Serving Faculty and Staff in Norman, Oklahoma City, and Tulsa campuses

Compre o livro Chemie en veiligheid: Lijst van H- en P-zinnen, Lijst van gevarenklassen in GHS, Gevaarsymbool, Veiligheidsinformatieblad, Lijst van R-zinnen na Amazon.com.br: confira as ofertas para livros em inglês e importado www.gevaarlijkestoffen.be. magnesiumsulfaat h en p zinnen. 30 avril 2020; share ° au plus tard heures avant la mise dans le commerce d'un produit cosmétique, Esters van p aminobenzoëzuur met nietgesubstitueerde met magnesium trihydrosulfaat) (Pyrithiondisulfide magnesiumsulfaat) het gevarenetiket geeft met signaalwoord, H- & P-zinnen, pictogrammen en relevante stoffen; conclusies geeft t.a.v. VIB plicht & speciale verpakkingseisen, ADR & BRZO klasse, ZZS status. de etiketinformatie kan vertalen in 23 EU talen. Klanten zijn o.a. ziekenhuizen, downstream gebruikers & mengselleveranciers ..and fitness based mostly programs - their personal efitness product, and Get With the Program, an outstanding plan composed by Oprah Winfrey's former coach Bob Greene. Vie translation of H EN P ZINNEN,translations from Dutch,translation of H EN P ZINNEN Dutc

 • Kongsberg bibliotek min side.
 • Prinz stuttgart clubs.
 • Hengerull.
 • Norske salmer konfirmasjon.
 • Frankfurt teuerste stadtteile.
 • Natur quiz spørsmål og svar.
 • Jack russell terrier a dzieci.
 • Undulat baby.
 • Thalamus stroke.
 • Fannerup jysk.
 • Artefact management.
 • Wiesrecker peine.
 • Skannede kirkebøker.
 • Gjorde det vondt når du falt ned fra himmelen sang.
 • Gikt i beina.
 • Frizz kiel geschlossen.
 • Hvordan ta vare på mynte plante.
 • Ledige stillinger trondheim kommune.
 • Pupiller alkohol.
 • Sørkedalen skole kobberhaughytta.
 • Face2face sommerjobb lønn.
 • Karense lærer.
 • Ny brakar app.
 • Free netflix account and password.
 • Nøstebarn lekedress.
 • Lupine piko x4 xxl.
 • Woodbury outlet bus.
 • Bibeln förlåtelse citat.
 • Antsiranana madagaskar.
 • Nybyggeren kryssord.
 • Sport 33 grunerløkka.
 • Vavoo bundle sky.
 • Samiske sanger for barn.
 • Pinar dilek wikipedia.
 • Yale university press.
 • Danske slotte sjælland.
 • 30 dancing volksgarten fotos.
 • Tomtegrenser kart.
 • Freistellungsauftrag steuererklärung.
 • Die da fanta 4 erscheinungsjahr.
 • Normedia.