Home

Yrkesskadeforsikring ansatt i eget as

Starte egen bedrift Vi har forsikringene If

Jeg har ansatte eller er ansatt i eget selskap. Som arbeidsgiver er du pliktig å kjøpe yrkesskadeforsikring og pensjonsforsikring til dine ansatte. Dette gjelder også om du selv er ansatt i ditt eget selskap. Vi hjelper deg raskt og enkelt med å få disse lovpålagte forsikringene på plass. checkmark: Firmaet mitt kan kreves for erstatnin Frivillig yrkesskadetrygd er aktuelt for selvstendig næringsdrivende. Dersom du er ansatt - også i eget AS - trenger du ikke kjøpe egen yrkesskadeforsikring eller frivillig yrkesskadetrygd. Men ditt AS - som arbeidsgiver - må da kjøpe yrkesskadeforsikring for ansatte Ansatt i eget AS? Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte. Vi har også tilbud til innehavere av enkeltpersonforetak og advokater med eierandeler i ANS/DA Alle arbeidsgivere må tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Enkelte forsikringer kan være pålagt ut fra bransjen du driver innenfor. Noen forsikringer er obligatoriske (lovpålagte), men de fleste er frivillige. Du bør bruke tid på å finne ut hvilke forsikringer som vil være aktuelle for din virksomhet

Yrkesskadeforsikring

 1. Person- eller yrkesskadeforsikring Tryg tilbyr personlig næringsdrivende en forsikring for innehaver. Er du ansatt i ditt eget AS, er du derimot omfattet av lov om yrkesskadeforskring
 2. st 1,5 ganger Folketrygdens grunnbeløp i fjor eller
 3. Yrkesskadeforsikring gjelder for yrkesskade og yrkessykdom som er definert i folketrygdloven. Den dekker også annen skade og sykdom dersom denne skyldes arbeidsulykke eller påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

Det vanlige er at en gründer ansetter seg selv i full stilling med en hvilken som helst lønn. Det er ikke krav til at du må ta ut noen minstesum per måned. Det er mulig å jobbe gratis i ditt eget selskap samtidig som du har status ansatt og tar ut lønn etter evne og behov Ansatt i eget AS . Minstefradag av egen inntekt og dagpenger ved arbeidsledighet. Eier du et aksjeselskap kan du ansette deg selv i foretaket og bli vanlig lønnsmottaker med de fordelene dette innebærer. Du kan dermed velge å få et minstefradrag på skatten på maksimalt 78 150 kr (2012) istedenfor fradrag for faktiske kostnader knyttet til.

Yrkesskadeforsikring. Alle foretak med ansatte, er pliktig å tegne yrkesskadeforsikring. I henhold til Lov om yrkesskadeforsikring skal denne dekke skader påført ansatte i arbeidstid, på arbeidssted og i arbeidsgivers tjeneste. NFF har gunstige løsninger både for fysioterapeuter, kontoransatte, resepsjonister og rengjøringspersonale Yrkesskadeforsikring gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom eller arbeidsulykker på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte. Dersom du er ansatt i eget AS, plikter du også I tillegg kan innehaver av personlig firma kjøpe yrkesskadeforsikring. Mer om forsikringer for ansatte Viktig å vite. Hvis du er arbeidsgiver er du pliktig til å opprette lovpålagt yrkesskadeforsikring for alle medarbeiderne dine. Er du ansatt anbefaler vi deg å følge opp at arbeidsgiveren din har opprettet forsikring I alle bedrifter bør det jobbes kontinuerlig med å sikre tilstrekkelig arbeid. Hvis eneste ansatt i eget AS, permitterer seg selv en permitteringsgrad på 80 prosent eller mer, vil det i utgangspunktet ikke foreligge rett til dagpenger under permittering..» Se for øvrig NAVs eget rundskriv

Yrkesskadeforsikring er obligatorisk. Som arbeidsgiver er du lovpålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring for de ansatte. Yrkesskadeforsikringen dekker alle, både heltids- og deltidsansatte. Yrkesskadeforsikringen innebærer at du som ansatt får erstatning hvis du blir skadet som følge av en arbeidsulykke eller sykdom i forbindelse med jobben Som arbeidsgiver er du pliktig til å trygge dine ansatte. Dette må du som arbeidsgiver ha i orden: Lovpålagt yrkesskade Det er et lovpålagt krav at dere som arbeidsgiver har yrkesskadeforsikring for alle ansatte, også deltidsansatte som gjelder i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. Dette gjelder også deg selv dersom du er ansatt i eget AS Vi har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge. Starte og drive bedrift inneholder kvalitetssikret regelverksinformasjon fra på tvers av etatsgrenser, skrevet i klarspråk slik at vanlige mennesker og gründere skal kunne forstå hvilke plikter og rettigheter de har. De gamle nettstedene Bedin, Spør OSS og Bedriftshjelp er. Det er som regel lurt å være ansatt fordi du da er dekket av samme forsikringer som de andre som arbeider i firmaet og får sykepenger om du blir syk. Dette er også viktig å tenke på under oppstarten. Du må ha yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikring er den forsikringen firmaet ditt må ha når du skal ansette noen

Yrkesskadeforsikring Advokatforeningen

Forsikring etter lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikringen gir økonomisk erstatning etter en yrkesskade eller yrkessykdom. Hvis ansatte dør som følge av en yrkesskade, utbetales erstatning til etterlatte ektefelle eller samboer og barn under 20 år Yrkesskadeforsikring skal tegnes i et forsikringsselskap eller i en forsikringspool av solidarisk ansvarlige forsikringsselskaper. Forsikringsgivere må godkjennes av Kongen. Kravet om godkjenning gjelder ikke for forsikringsgivere som har hovedsete i en annen stat som omfattes av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, og som er godkjent i sitt hjemland Yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikring gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom eller arbeidsulykker på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte. Dersom du er ansatt i eget AS, plikter du også å tegne yrkesskadeforsikring Dom: Yrkesskade i eget aksjeselskap. Det forhold at uaktsom forsømmelse av plikten til å tegne yrkesskadeforsikring på arbeidsgivers vegne er gjort straffbar, Bestemmelsen gir ikke regressrett mot personer som er ansatt hos eller har styreverv hos arbeidsgiveren

Som arbeidsgiver plikter du å etablere yrkesskadeforsikring for dine ansatte, enten de arbeider hel- eller deltid. Forsikringen dekker skader og sykdommer som påføres i arbeidstiden og som er relatert til arbeidet Saksnr. 1996/03291 E KJRDato: 12.04.1996 Yrkesskadeforsikring for frivillige under større idrettsarrangementer Vi viser til brev 4 mars 1996 med spørsmål knyttet til forskrift 13 oktober 1989 nr 1041 gitt i medhold av yrkesskadeforsikrin.. Alle arbeidstakere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Det gjelder også for dem som jobber deltid eller i en begrenset periode, slik som en sommerjobb. - Hvis du som arbeidstaker skader deg ved et uhell på jobb, så skal yrkesskadeforsikringen gjelde

Altinn - Obligatoriske og frivillige forsikringe

Yrkesskadeforsikring - sikrer de ansatte i arbeidstiden. Som arbeidsgiver plikter du å ha en yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Forsikringen dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer Når man starter AS, må man ha ansatte, eller kan man jobbe uten å være ansatt og uten å heve lønn. Man sparer vel både utgifter til tjenestepensjon, arbeidsgiveravgift, etc. Kan man da fremdeles ta utbytte, eller må man ansette seg selv først? Mvh Mariu

Forsikringer for nystartet bedrift Tryg Forsikrin

Det er spesielle regler for sjømenn, jordbrukere, reindriftsutøvere, fiskere, vernepliktige, personer som midlertidig har vært ute av arbeid og personer mellom 67 og 70 år. NAV kan informere nærmere om dette. For å ha rett til sykepenger hos arbeidsgiver må arbeidstakeren ha vært ansatt hos denne arbeidsgiveren i minst fire uker Melde fra til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (også når en ansatt slutter). Sette opp en HMS-plan. Betale arbeidsgiveravgift til myndighetene annenhver måned. Tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte. Opprette tjenestepensjonsordning, kalt obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Betale sykepenger de første 16 dagene av arbeidsforholdet Arbeidsgiver betaler yrkesskadeforsikring. Arbeidsledighet: Arbeidstager må ha et fall i arbeidsinntekten og reduksjon i arbeidstiden på minst 50 %, for å få dagpenger. Eier som er ansatt i sitt eget AS med lønnsinntekt har rett på sykepenger som andre lønnsmottakere Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle arbeidstakere, se lov om yrkesskadeforsikring § 3 jf. § 2. Enkeltpersonforetak (enkeltmannsforetak) er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne i foretaket etter lov om yrkesskadeforsikring. Eier/innehaver er ikke omfattet av lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for arbeidsgivere. Vår yrkesskadeforsikring gjelder ved skader og sykdom som er forårsaket av arbeidsulykke eller som anses som yrkessykdommer. Yrkesskade dekker, utgifter, inntektstap, menèrerstatning og til etterlatte ved dødsfall

Innberetning pliktig premie yrkesskadeforsikring på ansatt, Visma eaccounting ‎02-01-2017 11:40. Hei, Er nytt firma i 2016 med foreløpig en person som har fått lønn, og nå skal innberetningspliktig beløp yrkesskadeforsikring innberettes. Har Visma eaccounting og er koblet opp mot altinn Maritimt arbeidsforhold Ansatt som jobber til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning Unntak for ordinære og maritime arbeidsforhold Eksempler på når du ikke trenger å oppgi opplysninger om ordinært eller maritimt arbeidsforhold. Pensjon eller andre ytelser Person som mottar pensjon eller andre ytelser uten å være ansatt eller i oppdra Vanlige ansatte har krav på obligatorisk tjenestepensjon (OTP) fra arbeidsgiver. Men trenger du å ha dette hvis du er ansatt i ditt eget firma? Svaret er nei, så lenge du er den eneste ansatte. Maleri av Rembrandt Harmenszoon van Rijn (foto: Rembrandts hus, Nederland)

Ansette deg selv i eget AS Starte-AS

 1. EGET FIRMA, AS, NUF, SA, SYKEPENGER: Er du ansatt i ditt eget AS, NUF eller samvirkeforetak (SA) og dermed mottar lønn (som selskapet betaler arbeidsgiveravgift av) på vanlig måte, har du samme rett som andre arbeidsstakere: Sykepenger ut fra 100 prosent av grunnlaget (opp til 6G)
 2. Hei, Henvender meg først og frems til de som har startet eget AS, eller kjenner jussen. Jeg skal starte et AS, og få lagd hjemmeside, og litt slike ting før jeg faktisk setter skikkelig i gang med AS`et. For å registrere det må jeg ha en regnskapsfører, eller en ansatt som tar dette, og det er no..
 3. Hei Jeg lurte på om det er noen knep man kan gjøre for å gå fra fulltidsansatt (som betaler skatt før man kan bruke penger til investeringer, aksjer, m.m.) til å være ansatt i eget aksjeselskap, for så å få lønn uten trekk på skatt, for så å senere skatte på det man selv tar i lønn? Mine mål er å...

Er du ansatt i ditt eget AS eller har ansatte er du pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring. I henhold til Lov om yrkesskadeforsikring skal forsikringen dekke skader påført forsikrede i arbeidstid, på arbeidssted og i arbeidsgivers tjeneste. Yrkesskadedekningen vil i praksis gjelde der arbeidet til enhver tid utføres Er du ansatt i staten? Da har du yrkesskadeforsikring i Statens pensjonskasse. Forsikringen gir erstatning ved arbeidsulykke og yrkessykdom som påføres når du er i arbeid, på ditt arbeidssted og i arbeidstiden Detaljer om yrkesskadeforsikring. Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva forsikringen dekker. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) som gjelder. Om forsikringen. Alle norske arbeidsgivere plikter å ha en yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring Med yrkesskade mener vi personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer

Yrkesskadeforsikring - Arbeidstilsyne

Yrkesskadeforsikring lovpålagt Lov om yrkesskadeforsikring [yrkesskadeforsikringsloven . Yrkesskadeforsikring skal tegnes i et forsikringsselskap eller i en forsikringspool av solidarisk ansvarlige forsikringsselskaper Når du starter opp en bedrift er det viktig å passe på at du har forsikringene i orden. Noen forsikringer må du ha og noen bør du ha. Som bedriftseier plikter du å kjøpe innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring dersom du har ansatte Kristen Norges eget forsikringsselskap tilbyr forsikringer eksklusivt for deg som er ansatt, tillitsvalgt eller har en frivillig tjeneste i kristen-Norge Hei Som ansatt i eget as , i samme bolig, skal firma betale internet og telefon. Jeg fører da opp min skattepliktige fordel på 366 for dette på hver lønnsslipp gjennom dere. Men det jeg lurer på er, kan firmaet fradragsføre hele MVA satsen på disse fakturaene i dette tilfelle Yrkesskadeforsikring Er du ansatt i staten? Da har du yrkesskadeforsikring i Statens pensjonskasse. Forsikringen gir erstatning ved arbeidsulykke og yrkessykdom som påføres når du er i arbeid, på ditt arbeidssted og i arbeidstiden

Ansette seg selv i eget AS Firmanytt Firmanyt

Som ansatt i ditt eget AS vil du stå ved et veivalg: Skal du ta ut lønn eller utbytte? Valget du foretar deg vil ha stor betydning, derfor bør dette være noe du har gjort en grundig vurdering av før du bestemmer deg. Hva du bestemmer å gjøre med overskuddet ditt kan være så mangt Du får heller ikke beregnet sykepengegrunnlaget fra eventuelt tidligere jobber du har hatt de siste årene, du er her vanlig ansatt i eget AS og arbeidsgiveren er du. I Avslag på sykepenger henviser de til folketrygdloven § 8-3 som sier at en på sykemeldingstidspunktet skal en sannsynliggjøre at du taper pensjonsgivende inntekter

Forsikringa er frå 01.05.2010 utvida til også å dekkje ulukker som skjer på direkte reise til og frå arbeid i den grad skaden ikkje er dekka under Lov om Yrkesskadeforsikring. Om ein arbeidstakar utfører arbeidet på anna stad enn den faste arbeidsstaden, erstattas ulukker som skjer på reisa direkte mellom heim og arbeids-/oppdragsstaden Som ansatt i Oslo kommune har du alle dine personalforsikringer hos oss. Disse inkluderer: • Gruppelivsforsikring • Yrkesskadeforsikring • Ulykkesforsikring på direkte reise til/fra jobb og på fritid Forsikringene gir deg og dine nærmeste en ekstra økonomisk sikkerhet hvis noe uforutsett skulle skje Yrkesskadeforsikring. Du beholder din yrkesskadeforsikringen i Statens pensjonskasse såfremt du er ansatt ved UiO. Som i Norge er vilkåret for forsikringen at skaden eller sykdommen oppstår i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Forsikringen gjelder altså ikke under hele utenlandsoppholdet, med mindre det er en tjenestereise Fast eller midlertidig ansatt arbeidstaker som jobber for en arbeidsgiver. Driver den selvstendig næringsdrivende f.eks. som et aksjeselskap, er vedkommende ansatt i sitt eget foretaket og tar ut lønn derfra på samme måte som en vanlig arbeidstaker og har ikke krav på yrkesskadetrygd og yrkesskadeforsikring. Sponsede lenker <p>Yrkesskadeforsikring er lovpålagt å tegne for arbeidsgiver - bortsett fra at Personlig næringsdrivende kan velge bort ordningen: Det siste er ikke smart, da enkelte skader kan være katastrofale: Stikk som fører til HIV, sprut i øyet som gir blindhet osv. Selv om man nærmer seg 67 år, bør man tegne yrkesskadeforsikring. Å unngå eller glemme å forsikre andre ansatte kan fort.

Ansatt i eget AS - nyttig info om aksjeselska

Skade og sykdom som oppstår på arbeidsplassen skal meldes til NAV på eget skademeldingsskjema. varsel. Koronavirus - informasjon til arbeidsgiver info. Nye regler for lønnsplikt ved permittering Publisert 01.12.2019 Meld yrkesskade og yrkessykdom. Skriv. Her er en oversikt over de viktigste forsikringene som gjelder for ansatte ved UiO. Kapittel 4 i Statens personalhåndbok (lovdata.no) har nærmere beskrivelse av bestemmelsene som gjelder. Merk: Det er en forutsetning for de fleste av disse forsikringene at man er medlem i norsk folketrygd (nav.no) - Så lenge du er ansatt ved siden av, men hva du har krav på i ditt eget selskap avhenger altså litt av selskapstype. - AS - Alle rettigheter som ansatt. Men selskapet må betale din lønn i 14 dager ved sykdom. Som alle andre arbeidsgivere må

Gjør deg klar til å ta det første steget . Mange har gått den spennende, men bekymringsfulle veien det er å starte eget firma. Her får du historien til en håndfull skandinaviske gründere som forteller hva som gjorde at nettopp de valgte å følge drømmen om å starte egen bedrift Som ansatt ved UiB har du yrkesskadeforsikring i Statens pensjonskasse. Forsikringen gir erstatning ved arbeidsulykke og yrkessykdom som påføres når du er i arbeid, på ditt arbeidssted og i arbeidstiden. Hvis du er pålagt hjemmekontor i forbindelse med koronavirus-utbruddet, er du som statsansatt fortsatt sikret i SPK sin yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring. Publisert . Av Anders Bjørnsen, 30.06.2015. Dette løser strengt tatt ikke spørsmålet om hvorvidt personer som ikke er formelt ansatt, og ikke mottar lønn, Forarbeidene til loven har et eget avsnitt om jord- og skogbruk Fordelene ved å leie ut til eget selskap er åpenbar. Inntekten er skattefri, og man må si at du får en leietager du kan leve med. Leier du for 4.000 kroner i måneden, betyr det at du får trukket fra 48.000 kroner i regnskapet. Samtidig som du selv mottar 48.000 kroner skattefritt. At reglene er slik er egentlig ingen gavepakke Permittering skyldes forhold hos arbeidsgiver Arbeidsgiver kan permittere en ansatt ved midlertidig bortfall av ordre/oppdrag. Det vil si at det ikke lengre er noe arbeid å gjøre for den ansatte. Permisjon skyldes forhold hos den ansatte Tilsvarende kan en ansatt gå ut i permisjon når hen midlertidig ikke kan jobbe for foretaket men ikke er syk, feks på grunn av utdanning, velferdsgrunner.

Ansatt i eget firma. Har startet opp sitt egen firma DA. Det jeg lurer på er hva er lurest her, når jeg selv jobber i den,hvilken fordeler/ ulemper er å annsatte meg selv der og motta lønn fra firma? Eller er det mer lønnsommere å ta ut penger fra bedrifts konto til sin egen bruk Ansatt i eget AS - har du krav på Hva skjer dersom du som ansatt i egen bedrift har gått to måneder uten lønn. Lønnen være planlagt å etterbetales, men du vil likevel ikke har dokumenter inntekt. Har du da krav på sykepenger? For ansatte i egen bedrift blir dette et bevisspørsmål Er du ansatt i eget AS er du en arbeidstaker og du har rett på dagpenger dersom du fyller de øvrige vilkårene i folketrygdloven.Disse vilkårene er at du må ha hatt en inntekt på minst 1,5 G på søknadstidspunktet eller 3 G i løpet av de siste 3 avsluttede kalenderår

Yrkesskadeforsikring If Skadeforsikrin

Kan du permittere deg selv i ditt eget AS? SMB Norg

Ved oppstart av eget AS, der jeg selv er ansatt som daglig leder, vil jeg kunne føre opptjent lønn med motkonto skyldig lønn og vente med å utbetale denne frem til driften går i pluss JULEBORD, FIRMAFEST, EGET FIRMA, AS, AKSJESELSKAP, FRADRAG: Firmafest og julebord regnes som «rimelig velferdstiltak i arbeidsforhold» etter skatteloven. Så lenge arrangementet er «rimelig», kostnadene er pådratt av hensyn til de ansattes interesser og kostnadene er knyttet til arbeidsgiverens inntektsgivende aktivitet er alt greit for skattemyndighetene Som ansatt i ditt eget aksjeselskap stiller saken seg annerledes. I Skatteetatens øyne, er aksjeselskapet og din privatøkonomi - som lønnsmottager i dette foretaket - to separate skattesubjekter. Aksjeselskapet må levere sin egen selvangivelse, og du som privatperson må levere din egen selvangivelse

Yrkesskadeforsikring: Alt du bør vite - Codex Advoka

Opptil 35 % i tilleggskostnader per ansatt. Lønnsrelaterte kostnader ligger som regel på rundt på 20 - 25 % av avtalt årslønn, mens administrasjons- og driftskostnader utgjør 5 - 10 % av avtalt årslønn. Det innebærer at totale kostnader ved å ha ansatte er på mellom 25 % og 35 % av avtalt årslønn - Kan jeg gjennom mitt enkeltmannsforetak fakturere arbeid jeg har utført for et aksjeselskap hvor jeg eier 50 prosent og er styreformann? Jeg er ikke ansatt i dette selskapet, skriver en leser.Har du spørsmål som dreier seg om selskapsrett, send inn her

Personalforsikringer - Forsikring for ansatte - Gjensidig

Er du ansatt i eget AS utbetales sykepenger på vanlig måte de første 16 dagene og for aksjeselskapet er denne utgiften fradragsberettiget, mens lønn / sykepenger ikke kan fradragsføres i et enkeltpersonforetak. Myndighetene prøver å skape nøytralitet mellom organisasjonsformene med hensyn til lønn og skatt En personlig næringsdrivende snekker, elektriker, rørlegger, murer el.l. skal beregne utgående merverdiavgift når han utfører arbeid på egen privat bolig eller fritidsbolig. Dette gjelder selv om arbeidet utføres i fritiden. Det skal alltid beregnes merverdiavgift når registreringspliktig næringsdrivende tar ut varer og/eller tjenester fra den registrerte virksomheten til bruk privat. 2 Arbeidstaker utenfor eget hjem 2.1 Generelt 2.2 Særregler for arbeidsgiver ved privat pass og stell av barn 3 Barnepass i barnepassers eget hjem 3.1 Generelt 3.2 Behandling av brutto vederlag 3.3 Minstefradrag 3.4 Personinntekt 3.5 Trygdeavgift 3.6 Lønnsrapportering 4 Familiebarnehage, privat barnehage/barnepark o.l Yrkesskadeforsikring. som gjelder ved ulykkesskader som oppstår i arbeid og yrkessykdom som oppstår som en direkte følge av arbeidet. Forsikringen dekker også ulykker som skjer på direkte reise mellom hjem og arbeid. Yrkesskadeforsikringen kan gi erstatning ved uførhet, tap i inntekt, behandlingsutgifter, fremtidige merutgifter.

Altinn - Starte og drive bedrif

Fordel: Mulig å være ansatt. I et AS kan du ansette deg selv. Det betyr at du får de samme sosiale rettighetene som andre arbeidstakere. Du får blant annet rett på sykepenger fra første sykedag, dagpenger ved arbeidsledighet og minstefradrag. Dette er goder man går glipp av med et enkeltpersonforetak Denne særavtalen gjelder ikke for Oslo kommune, da det er et eget tariffområde. Også selvstendig næringsdrivende fastlege er å anse som ansatt/tilsatt i kommunen den tid legen går legevakt. Dette betyr bl.a. at legen har krav på arbeidsavtale med kommunen jf. arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6 Hun har eget enkeltmannsforetak og fakturerer for arbeidet hun gjør. For om en regnes som næringsdrivende eller ansatt, forklarer Kroken. I spørsmål som angår blant annet sykepenger, dagpenger, yrkesskadeforsikring og skatt, må en derfor skille mellom det å være næringsdrivende og det å være ikke-ansatt arbeidstaker Nyhet: Insr har inngått en avtale med Storebrand.Avtalen innebærer at alle dere som i dag er kunder hos Nemi, vil bli kunder hos Storebrand. Overflyttingen av kundeforholdet vil skje gradvis og du er fremdeles dekket av din forsikring og trenger ikke å foreta deg noe Akademikerne krever statlig ansvar for yrkesskadeforsikring. 478. heter det i et nyhetsbrev fra Akademikerne 15. april. Ansatt helsepersonell er sikret gjennom de yrkesskadeordningene man har, - Staten må legge til rette for at helsepersonell kan utføre sitt arbeid uten frykt for eget liv og helseskade

Mange har idag opprettet et eget AS og når man får inntekter kan man i stor grad velge om pengene skal tas ut som lønn eller som utbytte. Men hva lønner seg egentlig? Den nye aksjonærmodellen innført i 2006 gav eiere av aksjeselskap større valgfrihet når det gjelder uttak av lønn eller utbytte fra eget AS En ulempe ved eget AS er at særlig eventuell arbeidsgiverstatus kan medføre en del mer administrasjonsarbeid enn i et ENK, ifølge Risanger. 200 000 eller mer økte gjennomsnittet av inntekten til etablererne med 10 %, i forhold til hva de kunne forventet som ansatt hos andre. Enklere og billigere Yrkesskadeforsikring er lovpålagt. Arbeidsgiver har derfor plikt til å opprette forsikringen. Enhver som blir ansatt er dekket av forsikringen. Alle erstatninger er engangserstatninger. Utbetalt erstatning er fritatt for inntektsskatt, med unntak av erstatning av tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet Saken gjelder Nav Klageinstans Sørs avslag 21. oktober 2016 på et krav om erstatning for økonomisk tap påløpt på grunn av Navs sene innvilgelse av dagpenger under brukers permittering av seg selv som eneste ansatt i eget AS. Permitteringen skjedde som følge av manglende oppdrag for virksomheten. Bruker mente blant annet at Nav hadde brutt sin veiledningsplikt og unnlatt å innhente. Jeg er ansatt i et firma. Har masse å gjøre i jobben. Men om et enkeltpersonforetak selger tjenester til arbeidsgiver og gjør dette på eget utstyr og i eget lokale skulle det ikke være noen forskjell om en solgte disse tjeneste til f.eks. selskap A (sin egen arbeidsgiver).

 • Vornamen jungen.
 • Grunnleggende sykepleieprinsipper.
 • Vinterserien 2018 vestfold.
 • Outlet bryne.
 • Bipap maskin.
 • Pel rør 32mm.
 • Patriark.
 • Jobbe som frilansjournalist.
 • Platekontrakt norge.
 • Biergarten radtour münchen.
 • Mötesplatsen gratis.
 • Chloasmen im genitalbereich.
 • Nybyggerkoloni definisjon.
 • Tanzschule neubiberg.
 • Marketing mix definisjon norsk.
 • Plantasjen symboler.
 • Carl erik hagen kjæreste.
 • Malt terrassegulv.
 • Sommerfuglciklider.
 • Omvandla koordinater.
 • Idoform sverige.
 • Matkurs jacobs.
 • Matkurs plah.
 • Thanos avengers.
 • Ärztlicher notdienst donzdorf.
 • Fannerup jysk.
 • Kunstige roser som ser ekte ut.
 • Søknad elektriker eksempel.
 • Ausflug schenken beste freundin.
 • Ståndssamhället.
 • Zalo i munnen.
 • Led fakkel.
 • Lamellen pavillon mina.
 • Thüringer finanzministerium stellenangebote.
 • Jørgine massa vasstrand søsken.
 • Biggest rhino.
 • Theater paderborn kindergeburtstag.
 • När jagar huggormen.
 • Lagerkrans författare.
 • Penn state.
 • Kb marine.